Daně 

Daňový balíček přinášející změny spotřebních daní a daně z hazardních her schválen Poslaneckou sněmovnou

Dne 6. listopadu 2019 schválila Poslanecká sněmovna návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Změny se týkají mimo jiné spotřebních daní a daně z hazardních her. Návrh zákona nyní čeká na projednání v Senátu.

Spotřební daně – významné změny sazeb daně

Významná změna se týká zvýšení sazeb daně z lihu. Nově by měla činit sazba daně z lihu pro líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207 (například výrobky s obsahem alkoholu více než 80 % obj. nebo výrobky obsahující líh využívané jako palivo), dále pod kódem nomenklatury 2208 (například whisky, vodka, gin) a v ostatních případech 32 250 Kč / hl etanolu. Také v případě lihu obsaženého v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období by mělo dojít ke zvýšení sazby daně z lihu na 16 200 Kč / hl etanolu. Tabulka níže uvádí změnu sazeb.

Další zvýšení sazeb se bude týkat daně z tabákových výrobků, kdy se procentní část u cigaret nově zvyšuje na 30 %. Pevná část sazby daně bude nově činit u cigaret 1,61 Kč / kus, u doutníků a cigarillos 1,88 Kč / kus a u tabáku ke kouření 2 460 Kč /kg. Navýšená by měla být taktéž minimální sazba daně u cigaret na celkovou minimální částku 2,9 Kč / kus. I v případě zahřívaných tabákových výrobků by mělo dojít ke zvýšení sazby daně na 2,46 Kč / kus. V tabulce níže je uvedena změna jednotlivých sazeb tabákových výrobků.

V důsledku přijetí tohoto zákona může provozovatelům daňového skladu nebo oprávněným příjemcům pro opakované přijímání vybraných výrobků vzniknout povinnost změnit zajištění daně. Proto je nutné zkalkulovat případné navýšení zajištění daně.

Zajímavostí je i navýšení limitu piva vyráběného fyzickou osobou v zařízení pro domácí výrobu piva, kdy pokud takto vyrobené množství piva nepřesáhne nově 2000 l za kalendářní rok a výrobce jej nebude prodávat, není považován za plátce daně.

Daň z hazardních her – změna sazby daně

Daňový balíček obsahuje také změnu sazby daně u dílčího základu daně z loterií, která by nově měla činit 35 %, nikoli 23 %. Původní znění zákona počítalo se zvýšením sazeb daně z hazardních her i u ostatních dílčích základů daně, nicméně návrh zákona prošel několika pozměňovacími návrhy a ostatní zvýšení sazeb daně byla z návrhu zákona vypuštěna.

Další vývoj

V současné chvíli je návrh zákona k projednání v Senátu. Senát může zákon přijmout, zamítnout či vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. V případě zamítnutí či pozměňovacích návrhů ze strany Senátu hlasuje Poslanecká sněmovna o návrhu zákona znovu. Znění návrhu zákona nicméně počítá s účinností od 1. ledna 2020.

V případě zájmu o podrobnější informace nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Spotřební daň Daňový balíček dReport zpravodaj
Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka. 

20. 10. 2021
Daně 

Znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o bankách, do které byla v rámci pozměňovacích návrhů načtena také změna zákona o daních z příjmů. Ta spočívá ve znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tedy dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

20. 10. 2021
Daně 

OECD: plán implementace dvoupilířového systému

OECD dostála svému slibu a dne 8. října 2021 vydala prohlášení s návrhem harmonogramu implementace dvoupilířového systému pro řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Společně s prohlášením byla rovněž zveřejněna informační brožura, jejíž součástí jsou také odpovědi na často kladené otázky. Globální dohodu následně schválili i zástupci G20 na svém summitu. 

20. 10. 2021