Daně 

Daňový balíček: změny daňových odpisů od 1. 1. 2021

Daňový balíček, resp. zákon č. 609/2020 Sb., vyšel ve Sbírce zákonů ČR dne 31. prosince 2020 a nabyl tak účinnosti k 1. 1. 2021. Účinnost zákona byla v prosinci 2020 předmětem diskusí, kdy bylo otázkou, zda prezident odmítnutím podpisu zákon vetoval, či nikoliv, a v návaznosti na to opozice zvažuje v této věci podání ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu ČR. Ať už tato politická debata bude pokračovat jakkoli, vycházíme-li z účinnosti k 1. 1. 2021, je třeba s daňovými novinkami roku 2021 pracovat již nyní. Jedná se totiž o velmi aktuální téma, a to především v oblasti daňových odpisů, které lze dle přechodných ustanovení za určitých podmínek uplatnit i zpětně do roku 2020. Daňový balíček přinesl v rámci boje proti koronavirové krizi hned tři změny v oblasti daňového odpisování a právě jim se budeme v článku věnovat.

Zvýšení limitu vstupní ceny pro definici hmotného majetku

Zákon o daních z příjmů nově definuje hmotný majetek (ve smyslu samostatných hmotných movitých věcí, zvířat a jejich skupin apod.) jako položku se vstupní cenou nad 80 tis. Kč, došlo tak ke zdvojnásobení současného limitu. Ke stejnému zvýšení na částku 80 tis. Kč potom došlo i u technického zhodnocení hmotného majetku. Dle přechodných ustanovení se tyto nové, vyšší limity vztahují na hmotný majetek pořízený u poplatníka od 1. 1. 2021. Jinými slovy nová právní úprava se vztahuje na majetek pořízený od nabytí účinnosti zákona bez ohledu na zdaňovací období konkrétního poplatníka. Firmě, která má zdaňovací období nastavené jako hospodářský rok, například od září 2020 do srpna 2021, se může snadno stát, že identický hmotný majetek s pořizovací cenou 70 tis. Kč pořízený v listopadu 2020 bude odepisovat jako hmotný majetek podle zákona o daních z příjmů dle příslušné odpisové skupiny a stejný majetek pořízený v červenci 2021 (taktéž s pořizovací cenou 70 tis. Kč) bude pro daňové účely odepisovat jako dlouhodobý drobný hmotný majetek, tedy na úrovni účetních odpisů.

V této souvislosti je vhodné připomenout, že podle přechodných ustanovení je možné použít zvýšený limit pro vstupní cenu také pro hmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 a pro technické zhodnocení hmotného majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání od 1. ledna 2020. Novela tak umožňuje uplatnění výhody i zpětně. Při aplikaci vyššího limitu je však třeba zvýšené opatrnosti. A to především proto, že limit vstupní ceny pro definici hmotného majetku je čistě daňovou záležitostí. Při rozhodování o uplatnění  zvýšené hodnoty zpětně stále hraje hlavní roli účetní zachycení takového majetku. Pokud totiž účetnictví majetek rozeznává a účetně odepisuje, není možné z daňového hlediska takový majetek do limitu 80 tis. Kč uplatnit v jednorázových nákladech daného období, ale do základu daně budou vstupovat pouze jeho účetní odpisy jakožto odpisy dlouhodobého drobného hmotného majetku.

První reakcí poplatníka většinou bývá, že se vybraný majetek v systému přeúčtuje z majetkových účtů do výsledovky, tzn. majetek pořízený od 1. 1. 2020 do částky 80 tis. Kč jednoduše v účetnictví přeúčtuje do nákladů s tím, že se takto uplatní i v základu daně. Takový postup účetní jednotky však může být ošemetný a případně v rozporu se zákonem o účetnictví. Je třeba zdůraznit základní principy vedení účetnictví, a to především skutečnost, že účetní jednotka si na začátku účetního období stanoví účetní metody, které během účetního období nemůže měnit. A stanovení limitní částky pro rozeznání dlouhodobého hmotného majetku účetní metodou bezesporu je. Je pravda, že účetní předpisy určité možnosti změny účetní metody připouští, je však třeba mít na paměti, že tímto důvodem nemůže být změna daňové legislativy. Pokud je tedy uvažováno o změně účetní metody, potom lze doporučit zejména diskusi s auditorem.

Zrušení speciálních daňových odpisů nehmotného majetku

Další změnou, kterou daňový balíček přináší, je zrušení všech speciálních ustanovení zákona o daních z příjmů v otázce definice a odpisování nehmotného majetku. Výsledkem tedy je, že pro nehmotný majetek pořízený od 1. 1. 2021 bude pro jeho rozeznání a odpisování klíčové účetní posouzení. Účetní jednotka eviduje dlouhodobý nehmotný majetek podle interní směrnice, a to od částky, která odpovídá věrnému a poctivému obrazu účetnictví. Následující účetní odpisy se tak nově promítnou do základu daně. Jinými slovy pokud nehmotný majetek účetnictví posoudí jako jednorázový náklad, stejným způsobem bude převzat do daňového základu. Pokud účetnictví nehmotný majetek rozezná jako dlouhodobý nehmotný majetek a bude jej podle své interní směrnice odepisovat, potom budou za daňově uznatelný náklad považovány právě tyto účetní odpisy. Opět připomínáme, že i tento nový způsob odpisování lze na základě uvážení poplatníka aplikovat i pro nehmotný majetek, který byl pořízený od 1. 1. 2020.

Zpětné uplatnění odpisů na účetní úrovni u nehmotného majetku zřejmě v obecné rovině problematické nebude. Nicméně i v tomto případě je třeba úvahy nad účetní směrnicí, kterou účetní jednotka pro odpisy dlouhodobého nehmotného majetku používá. Nový způsob daňového posouzení nehmotného majetku povede totiž některé účetní jednotky k tomu, aby jednak zvážily limit, od kterého dlouhodobý nehmotný majetek rozeznávají (změna metody), a také délku účetních odpisů, která je u takového majetku nastavena (změna odhadu). Stejně jako pro změnu účetní metody i pro změnu odhadu potom platí, že nová daňová legislativa není sama o sobě legitimním důvodem pro jejich změnu. Pokud tedy o podobných úpravách v účetnictví uvažujete, je vhodné kontaktovat svého auditora a náhled na tyto oblasti diskutovat.

Zavedení mimořádných odpisů pro 1. a 2. odpisovou skupinu

Novela v neposlední řadě přináší také znovuzavedení tzv. mimořádných odpisů podle § 30a zákona o daních z příjmů. Tato možnost mimořádných odpisů se týká hmotného majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině a pořízeného v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině se odepíše bez přerušení za 12 měsíců, rovnoměrně až do výše 100 % vstupní ceny. Majetek zařazený v druhé odpisové skupině potom za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců se uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny a za dalších 12 měsíců rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny.

Dochází tak k poměrně zásadnímu zkrácení odpisové doby, a to u první odpisové skupiny ze tří let na 12 kalendářních měsíců a u druhé odpisové skupiny z pěti let na 24 kalendářních měsíců. Při zvažování možnosti uplatnění mimořádných odpisů se často zapomíná na skutečnost, že tyto odpisy může uplatnit pouze první vlastník takového majetku a že jsou vyžadovány zvláštní způsoby evidence a odepisování jeho technického zhodnocení.

Dle přechodných ustanovení je možné mimořádné odpisy uplatnit zpětně, a to pro majetek pořízený od 1. ledna 2020. Upozorňujeme na to, že v odborných kruzích probíhají diskuse, zda zpětným uplatněním mimořádných odpisů nedochází ke změně způsobu odepisování tohoto majetku, což zákon o daních z příjmů obecně nedovoluje. Nicméně úmysl zákonodárce je z textu přechodného ustanovení zřejmý, a proto vnímáme, že  Ministerstvo financí ČR má v současné době za to, že zpětné uplatnění mimořádných odpisů je v souladu se zákonem o daních z příjmů.

V našem článku jsme chtěli zdůraznit, že aplikace novely v otázce daňových odpisů, a to především zpětně k 1. 1. 2020, nebude zcela přímočarou záležitostí a je třeba zvažovat různé aspekty, tedy nejen ty daňové a účetní, ale i pracnost zvoleného řešení.

Daně v nemovitostech Daňové odpisy Daňový balíček Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right