Daně 

Dotační podpora na zavádění inovací do praxe

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo pátou veřejnou soutěž v programu The Country for the Future v podprogramu 3 „Inovace do praxe“, ve kterém je pro rok 2024 k dispozici až 300 milionů korun z Národního plánu obnovy. Cílem tohoto programu je podpořit zavádění inovací v malých a středních podnicích. Program je určen právě pro malé a střední podniky ze všech regionů, a to včetně hlavního města Prahy.

Soutěž má obdobné podmínky jako předchozí, čtvrtá veřejná soutěž v tomto dotačním programu a zaměřuje se na podniky, které potřebují zavést své inovace do výroby a na trh nebo uplatnit nové postupy či organizační schémata ve své činnosti. Způsobilým žadatelem jsou tedy takové podniky, které již mají dokončený vývoj nového produktu a připravují nový výrobní proces. Základním předpokladem k získání podpory je také fakt, že projekt přispěje k rozvoji a zvýšení úrovně digitalizace uchazeče o podporu a přinese významné zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

Obsahem projektu mohou být (samostatně nebo v kombinaci za předpokladu, že budou tvořit funkční celek):

 • inovace produktu (tedy výrobku nebo služby);
 • inovace postupů, tedy procesu výroby či poskytování služby;
 • inovace organizační.

Na co lze podporu získat:

Každý podnik může do soutěže přihlásit pouze jeden projektový záměr, na který může získat dotaci ve výši až 20 milionů korun a zároveň nejvýše 50 % ze způsobilých nákladů. Těžiště způsobilých nákladů by mělo spočívat v nákladech neinvestičních, přípustné jsou však i investice do dlouhodobého majetku, a to v režimu de minimis. Mezi způsobilé výdaje patří:

 • Náklady související s ochranou duševního vlastnictví
 • Náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací
 • Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty
 • Osobní náklady
 • Náklady na nástroje a vybavení po dobu využívání v rámci projektu (odpisy)
 • Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, které byly zakoupeny nebo na něž byla pořízena licence od externích dodavatelů za obvyklých tržních podmínek
 • Ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly přímo v důsledku provádění projektu
 • Režijní náklady
 • V rámci režimu de minimis pak:
  • Investice (náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku)
  • Neinvestice (administrativní náklady, například náklady na přípravu žádosti o dotaci)

Důležité termíny:

 • Příjem žádostí: od 18. 4. 2023 do 9. 6. 2023
 • Zahájení řešení projektu: od 1. 1. 2024 do 30. 4. 2024
 • Ukončení řešení projektu: nejpozději do 31. 12. 2025
 • Doba trvání projektu: maximálně 24 měsíců

Vzhledem k tomu, že návrhy projektů budou hodnoceny z hlediska splnění podmínek veřejné soutěže a pro pořadí projektů bude rozhodující bodové ohodnocení, přípravu žádosti o podporu nedoporučujeme podcenit. V případě zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat, rádi vás provedeme celým řízením a poskytneme vám maximální podporu a součinnost.

Inovace Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right