Daně 

Sdělení GFŘ k převodu technického zhodnocení mezi nájemci při cesi nájemní smlouvy

GFŘ vydalo 6. listopadu 2017 sdělení k možnosti aplikace ustanovení § 28 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), při cesi nájemní smlouvy.

Ustanovení § 28 odst. 7 bylo do ZDP zavedeno v rámci novely účinné k 1. červenci 2017. Důvodová zpráva k návrhu zákona uváděla následující: „…Postupník zahájí odpisování hrazeného technického zhodnocení v prvním roce, a to způsobem, který si zvolí. Nepeněžité plnění se pak vypořádá u vlastníka až při ukončení nájmu….“. Nicméně text ustanovení zákona se konkrétně o případu cese nezmiňuje, jeho použitelnost tedy není jednoznačná.

GFŘ se pokusilo situaci objasnit ve sdělení z 6. listopadu 2017, které říká, že vzhledem k tomu, že při cesi nájemní smlouvy zůstává zachován vztah vlastníka hmotného majetku a nájemce (došlo sice ke změně v osobě nájemce, nájemní poměr však trvá i nadále), při postoupení nájemní smlouvy nelze využít ustanovení § 28 odst. 7 ZDP, které upravuje pouze právní režim mezi vlastníkem hmotného majetku a osobou, která není nájemcem ani uživatelem.

Aktuálně tedy stále není zcela jasné, jak postupovat v případě převodu technického zhodnocení mezi nájemci při cesi nájemní smlouvy. V této souvislosti je navržen příspěvek k projednání na koordinačním výboru v rámci Komory daňových poradců ČR, v rámci kterého jsou navržena tato řešení:

  • Úhrada provedená novým nájemcem bude představovat technické zhodnocení, které bude nový nájemce daňově odpisovat na základě § 28 odst. 3 ZDP.
  • Uvedená úhrada bude představovat při zohlednění případného časového rozlišení daňově uznatelný výdaj nového nájemce.
  • V případě cese nájemní smlouvy nevzniká na straně pronajímatele z tohoto titulu nepeněžitý příjem dle § 23 odst. 6 ZDP, protože nedochází k ukončení nájemního vztahu.
  • Ustanovení § 28 odst. 7 ZDP lze aplikovat v případě cese podnájemní smlouvy, případně cese jiného užívajícího titulu (např. cese smlouvy o výpůjčce). V těchto případech bude tedy osoba, která prvnímu uživateli uhradí částku za provedené technické zhodnocení, tuto částku daňově odpisovat.

Přístup státní správy k navrhovanému řešení aktuálně není znám, jakmile bude k dispozici, budeme vás dále informovat.

dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right