Účetnictví 

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vydal zprávu o činnosti dohledových orgánů v EU v roce 2018

Dne 27. března 2019 vydal Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zprávu o prosazování aplikace účetních standardů a o regulačních aktivitách dohledových orgánů v rámci EU v roce 2018. ESMA je nezávislým orgánem EU, který byl založen 1. ledna 2011. Jeho posláním je zlepšovat ochranu investorů a podporovat stabilní a dobře fungující finanční trhy v EU.

ESMA a dohledové orgány nad prosazováním účetních pravidel v EU pravidelně zkoumají soulad finančních informací poskytovaných emitenty cenných papírů kotovaných na regulovaných trzích s příslušným rámcem účetního výkaznictví (IFRS).

V roce 2018 evropské dohledové orgány přezkoumaly účetní závěrky asi 950 emitentů, což představuje prověrku v průměru 16 % všech emitentů s cennými papíry kotovanými na regulovaných trzích EU vykazujících podle IFRS (2017: 19 %). Na základě těchto prověrek bylo přijato 296 opatření pro řešení významných odchylek od IFRS (2017: 328 opatření). Stejně jako v letech 2016 a 2017 se hlavní odchylky týkaly sestavení účetní závěrky, snížení hodnoty nefinančních aktiv a účtování o finančních nástrojích.

V roce 2018 úřad ESMA spolu s dohledovými orgány v EU hodnotil úroveň souladu se standardy IFRS v oblastech, které byly určeny jako společné priority pro roční účetní závěrky za rok 2017 sestavené podle IFRS, a to na vzorku 260 účetních závěrek posuzovaných evropskými dohledovými orgány. Toto posouzení bylo zaměřeno na:

  • zveřejnění očekávaného dopadu implementace hlavních nových standardů v období jejich prvotní aplikace (IFRS 9, IFRS 15 a IFRS 16);
  • konkrétní otázky týkající se vykázání, ocenění a zveřejnění podle IFRS 3;
  • konkrétní otázky související s IAS 7, jako například sesouhlasení závazků vyplývajících z finančních činností.

V roce 2018 evropské dohledové orgány rovněž přezkoumaly zveřejněné nefinanční informace 819 emitentů a posuzovaly, zda byly tyto informace sestaveny v souladu s články 19a a 29a účetní směrnice. Tento počet emitentů představuje přibližně 31 % celkového odhadovaného počtu emitentů, na něž se vztahuje povinnost zveřejňovat  nefinanční informace.

Úřad ESMA spolu s evropskými dohledovými orgány dále identifikoval soubor společných priorit v oblasti prosazování standardů se zvláštním důrazem na témata, která jsou důležitá pro evropské emitenty při sestavování účetních závěrek dle IFRS za rok 2018. Úřad ESMA do tohoto souboru zahrnul:

  • specifické otázky související s použitím IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky,
  • specifické otázky související s použitím IFRS 9 Finanční nástroje a
  • zveřejnění očekávaného dopadu implementace IFRS 16 Leasingy.

Úřad ESMA také určil následující oblasti, na které se ve výkazech nefinančních informací za rok 2018 zaměří nejvíce:

  • zveřejnění související s otázkami ochrany životního prostředí a klimatických změn;
  • požadavky zveřejnit odůvodněné vysvětlení v případě, že emitent nepostupoval podle pravidel vztahujících se k určité nefinanční záležitosti, a důležitost zveřejnění úplných informací o nefinančních klíčových ukazatelích výkonnosti.

Úřad ESMA a evropské dohledové orgány dále naléhaly na emitenty, aby pokračovali ve zveřejňování kvalitních informací specifických pro příslušné účetní jednotky, včetně informací souvisejících mj. s dopadem rozhodnutí Velké Británie opustit Evropskou unii (brexit) nebo s následky klasifikace Argentiny jako hyperinflační ekonomiky.

Zpráva úřadu ESMA o prosazování účetních standardů a o regulačních aktivitách dohledových orgánů v oblasti účetnictví za rok 2018 (Report on En­force­ment and Reg­u­la­tory Ac­tiv­i­ties of Accounting Enforcers in 2018) je k dispozici na webových stránkách úřadu ESMA.

Zdroj: www.esma.europa.eu

Článek je součástí zpravodaje dReport – březen 2019, Účetní novinky.

ESMA IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right