Deloitte živě 

Future Skills aneb v čem umělá inteligence stále nedokáže předčit tu lidskou

Digitalizace. Automatizace. Robotizace. Umělá inteligence. Tyto pojmy slýcháme dnes a denně. Je zřejmé, že se nové technologie staly nejen neodmyslitelnou součástí našich životů, ale také že nevratně změnily způsob naší práce. V důsledku neustále probíhající technologické (r)evoluce a rychlých změn ve společnosti vzniká tlak na neustálé osvojování si nových kompetencí. Podle zprávy Světového ekonomického fóra o budoucnosti pracovních míst se do roku 2025 bude muset naučit nové dovednosti až 50 % veškerých pracovníků. Co jsou tedy ty nejzásadnější kompetence, bez kterých se nebudeme moci v budoucnu obejít, pokud budeme chtít uspět na trhu práce?

Zveme vás na live stream: Jak vytvořit oboustranně prospěšný vztah mezi firmou a zaměstnanci?

Jak by mělo vypadat ideální pracovní prostředí s férovými podmínkami pro všechny? Pomocí kterých nástrojů motivovat zaměstnance, aby nejen díky vzdálené práci neutekli ke konkurenci? Které dovednosti bude zapotřebí rozvíjet a jaké vzdělávání pro budoucnost bude to správné? Jak pracovat s work-life balance?

Připojte se k našemu live streamu a zjistěte, kam směřuje lidský kapitál, které trendy budou v následujícím období klíčové i jak se na ně připravit.

Klíčové dovednosti

Poptávka po určitých dovednostech zůstává napříč časem konzistentní. Takovými dovednostmi jsou například schopnost kritického myšlení a komplexního řešení problémů. Lze tedy očekávat, že zájem o zaměstnance, kteří dokážou logicky a analyticky uvažovat, interpretovat data a vyvozovat přesné závěry, i nadále přetrvá nebo spíše dále poroste. Spolu se schopností řešit složité a vícerozměrné problémy představují v dnešním světě velkou výhodu i nápaditost a inovační dovednosti. Kreativita už dávno není výhradní doménou lidí z uměleckých oborů, ale v byznysovém světě zahrnuje mimo jiné schopnost propojit zdánlivě nesourodé informace tak, aby daly vznik nějakému „novému“, nestandardnímu nebo originálnímu nápadu či řešení.

Dalším významným předpokladem úspěchu v dnešním dynamickém a rychle se měnícím světě jsou dovednosti v oblasti sebeřízení, které zahrnují například organizovanost, odolnost vůči stresu a kognitivní flexibilitu. Efektivní stanovování cílů, prioritizace úkolů a dobře zvládnutý time management jsou alfou a omegou úspěšného působení v rychlém pracovním tempu. Kognitivní flexibilita naopak umožňuje vykonávat více úkolů zároveň a přizpůsobit se neobvyklým situacím, které se v práci mohou objevit.

Umění mezilidské komunikace, stejně jako emoční inteligence a sociální dovednosti také zůstanou konstantou v oblasti žádaných kompetencí, protože (alespoň prozatím) nemohou být nahrazeny technologiemi. Schopnost efektivně komunikovat, tj. aktivně naslouchat, interpretovat význam psaného a mluveného jazyka a účinně sdělovat myšlenky ostatním, podobně jako umění pracovat s různými osobnostmi jsou klíčem k fungující spolupráci na pracovišti i mimo něj. Emoční inteligence charakterizující schopnost člověka uvědomovat si, ovládat a vyjadřovat své vlastní emoce a zároveň vnímat emoce druhých také významně přispívá k budování lepších vztahů.

S rozvojem nových technologií výrazně roste význam digitálních kompetencí. Možnost práce na dálku se ve většině firem stává stále běžnější praxí a nedávná pandemie koronaviru tento vývoj pouze urychlila. Nový hybridní model práce vyžaduje nejen způsobilost k využívání digitálních nástrojů, ale obecně schopnost spolupracovat virtuálně a vykonávat práci i mimo standardní prostory pracoviště, především z domova. Digitální gramotnost dále zahrnuje schopnost formulovat informační požadavky, vyhledávat potřebné digitální zdroje, vyhodnocovat jejich obsah a přijímat rozhodnutí založená na získaných datech.

Právě zmíněné lidské rozhodování bude v budoucnu stále složitější a komplexnější. Technologie sice mohou poskytovat poznatky, které by člověk sám nedokázal získat, ale od zaměstnanců bude stále více vyžadována mentální flexibilita, tj. schopnost přemýšlet mimo rámec a uvědomovat si širší důsledky přijatých rozhodnutí.

S transformujícím se světem byznysu lze očekávat i měnící se nároky na klíčové dovednosti v oblasti leadershipu. Manažeři, kteří pouze delegují úkoly a sledují jejich plnění, budou v budoucnu nahrazeni chytrými technologiemi a aplikacemi. Naopak skuteční lídři, kteří dovedou inspirovat, vést transdisciplinární a multikulturní týmy, podporovat kulturu inkluze a rozvíjet vztahy na pracovišti, si budou schopni udržet talenty v týmu, maximalizovat jejich produktivitu a dosahovat kýžených výsledků.

V neposlední řadě budou muset být lidé vzhledem k rychlosti probíhajících změn na pracovišti v budoucnosti více agilní a schopni rychle se adaptovat na měnící se pracovní prostředí a související očekávání. S tím jde ruku v ruce i ochota aktivně se učit a neustále se zdokonalovat ve svých dovednostech.

10 klíčových dovedností pro budoucnost

 1. Analytické a kritické myšlení
 2. Schopnost komplexního řešení problémů a rozhodování
 3. Digitální kompetence
 4. Kreativita a inovační dovednosti
 5. Schopnost sebeřízení a organizovanost
 6. Komunikační dovednosti
 7. Emoční inteligence a interpersonální dovednosti
 8. Leadership kompetence a správné řízení lidí
 9. (Kognitivní) flexibilita a odolnost vůči stresu
 10. Agilita a schopnost aktivního učení

Neustálý rozvoj kompetencí bude stěžejní pro zaměstnance…

Existuje několik hlavních důvodů, proč je z pohledu zaměstnanců důležité zaměřit se na rozvoj svých dovedností, které budou relevantní a ceněné v méně nebo více vzdálené budoucnosti. Za prvé jsou zaměstnanci nuceni reagovat na rychle se rozvíjející technologické inovace a přizpůsobovat se neustále se měnícímu charakteru práce. V důsledku nové dělby práce mezi lidmi, stroji a algoritmy budou muset hledat svou komparativní výhodu oproti funkcionalitě automatizovaných systémů a inteligentních aplikací. Za druhé jim zvyšování kvalifikace (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling) umožní adaptovat se na případné změny na pracovišti a uspět v různých kontextech. A v neposlední řadě si díky osvojení klíčových „kompetencí budoucnosti“ zvyšují svou hodnotu na trhu, což přispívá ke zlepšení jejich kariérních vyhlídek.

… i pro zaměstnavatele a HR

Stejně tak zaměstnavatelé by měli mít zájem na tom, aby byli schopni vybavit své zaměstnance dovednostmi, které budou v budoucnu potřebovat. A HR je zde od toho, aby v tomto procesu poskytlo pomocnou ruku. V první řadě je nutné sledovat trendy, co nejpřesněji vymezit kompetence pro jednotlivé pracovní pozice a správně nastavit očekávání v náborovém procesu. Následovat by mělo vytvoření takového pracovního prostředí, které podporuje celoživotní vzdělávání a rozvoj. A právě technologické inovace, které tak zásadně mění charakter práce a pracovišť, mohou být nástrojem ke školení potřebných dovedností a společnosti by je měly pro tyto účely využívat. Zároveň je nutné nezapomínat na přizpůsobování vzdělávání osobním potřebám zaměstnanců. Vytváření individuálních plánů rozvoje pro každého zaměstnance povede nejen k efektivnějšímu využití potenciálu pracovní síly, ale i k větší spokojenosti na pracovišti, která má prokazatelně pozitivní dopady na byznys.

Budoucnost ve znamení rovnováhy mezi odbornými dovednostmi a „soft skills“

Ačkoliv různé typy práce budou i nadále vyžadovat různý soubor specifických dovedností, lze očekávat, že v budoucnu poroste poptávka po takových kompetencích, ve kterých lidé ještě stále předčí počítače a roboty, což jsou převážně sociální, emocionální a vyšší kognitivní dovednosti. Proto bude pro všechny zaměstnance a zaměstnavatele zásadní držet krok s měnícími se technologiemi, ale zároveň nezapomínat ani na rozvoj takzvaných „měkkých dovedností“ (soft skills), jako je schopnost efektivní komunikace, kritického myšlení, práce v týmu nebo empatie.

Kritické segmenty pracovní síly: Jak nastavit individuální plán rozvoje pro udržení talentu?

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Kritické segmenty pracovní síly: Jak nastavit individuální plán rozvoje pro udržení talentu?
HR trendy

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right