Daně 

GFŘ připravuje aktualizaci pokynu k výkladu zákona o daních z příjmů

Se zákonem o daních z příjmů („ZDP“) je nerozlučně spjat pokyn Generálního finančního ředitelství („GFŘ“) k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP. Aktuálně platí pokyn D-22 čj. 5606/15/7100-10 ze dne 6. 2. 2015. Od roku 2015 však proběhlo v ZDP mnoho, a to i zásadních změn, které je třeba do pokynu promítnout. Proto se aktuálně řeší vydání nového, resp. aktualizovaného textu, který by ZDP jednotně vykládal.

Na úvod je třeba připomenout, že pokyn představuje interní metodiku GFŘ pro jednotlivé správce daně. Jedná se tak o správní praxi, která je pro správce daně závazná. Pokud se tedy daňový subjekt bude řídit pokynem, jeho postup by finanční úřad neměl rozporovat.

Pojďme se podívat na změny, které by nový pokyn mohl obsáhnout:

  • Daň z příjmů fyzických osob

Z hlediska daně z příjmů fyzických osob se zřejmě největší úprava týká nového konceptu paušální daně. Metodika k paušální dani dosud v pokynu zcela chyběla, proto je jí věnována značná část změn. Pokyn dále blíže rozpracovává poměrně složitou aplikaci přechodných ustanovení, která řeší prodloužený časový test pro osvobození prodeje rodinného domu nebo bytu a snížený odpočet úroků z hypotéky. Dalšího vysvětlení se dočká i termín „obstarání bytové potřeby“. V textu by neměl chybět ani již známý názor GFŘ ke stravenkovému paušálu. Pokyn je tedy především doplněn o dosud chybějící instituty, které přinesly novely poslední doby, aniž by zásadně měnil dosavadní výklady. Přesto lze nalézt i drobné doplňky, které mohou být v určitých konkrétních situacích velmi významné, například stanovení nabývací hodnoty majetku nabytého bezúplatně nebo fakt, že za příjem od daně osvobozený se považuje i sociální výpomoc poskytnutá zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb nejbližším pozůstalým zaměstnance.

  • Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob je v pokynu doplněna především o metodiku vydanou v souvislosti s implementací směrnice Rady (EU) 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (směrnice ATAD). Pro praxi může být užitečným doplňkem například komentář, v němž GFŘ uvádí, že stavba, u níž je povolen zkušební provoz, může být za splnění určitých podmínek uvedena do stavu způsobilého obvyklému užívání, a to na rozdíl od stavby, u které stavební úřad povolí předčasné užívání.

Nově navrhované znění pokynu k jednotnému výkladu ZDP je nyní v připomínkovém řízení. Zatím není jasné, kdy bude nový text dokončen a v jaké formě. O jeho zveřejnění a schválených změnách vás budeme samozřejmě podrobně informovat.

Daně v nemovitostech GFŘ Daň z příjmů dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right