COVID-19  Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k dopadům pandemie covidu-19 na převodní ceny

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 31. března 2021 informaci k dopadům pandemie covidu-19 na převodní ceny („Informace“) v návaznosti na doporučení OECD z prosince 2020 („Zpráva OECD“). GFŘ připomíná, že Zpráva OECD nepředstavuje speciální doporučení mimo rámec aktuálně platné Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy („Směrnice“), ale spíše se zaměřuje na aplikaci principu tržního odstupu v souvislosti s pandemií. Níže shrnujeme pohled finanční správy na některé oblasti, na které se GFŘ v Informaci zaměřuje ve větším detailu. Lze tedy předpokládat, že finanční správa bude při prověřování období zasažených pandemií postupovat v souladu s touto Informací, přestože se nejedná o změnu související legislativy. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také překlad Zprávy OECD do češtiny.

Tématu doporučení OECD v oblasti převodních cen v souvislosti s dopady pandemie covidu-19 jsme se podrobně věnovali v lednovém článku.

V první řadě GFŘ zdůrazňuje nutnost zdokumentování dopadu pandemie na podnikání lokálních společností v obdobích ovlivněných pandemií, přičemž je nutné oddělit jiné vlivy dopadající na činnost společnosti, které s pandemií nesouvisí. Jinými slovy, samotné konstatování, že pandemie (negativně) ovlivnila podnikání společnosti, není dostatečné, ale je potřeba se jednotlivým vlivům věnovat v detailu.

Funkční a riziková analýza představuje důležitý aspekt při posuzování dopadu pandemie na převodní ceny. V této souvislosti poukazuje na tzv. hazard risk (tj. riziko ohrožení), které žádná ze stran neovládá, ale které se projeví u různých společností odlišně, a to v návaznosti na to, jaká rizika jsou tyto společnosti schopné řídit. Pokud nedošlo před a po pandemii ke změně vykonávaných funkcí a nesených rizik, není dle GFŘ důvod ke změně přístupu ke způsobu stanovení převodních cen, pouze s odůvodněním na pandemickou situaci.

GFŘ osvědčuje, že subjekty s omezenými riziky mohou nést krátkodobě ztrátu v návaznosti na materializaci rizik, která má tento subjekt pod kontrolou, zároveň však poukazuje na nutnost analýzy chování nezávislých subjektů. V případě dlouhodobých kontraktů s garantovanou ziskovostí poukazuje GFŘ na možnost využití stávajících srovnávacích analýz, tj. bez úprav o vlivu pandemie, přičemž tento se promítne do srovnání v dlouhodobém horizontu automaticky. U krátkodobých vztahů GFŘ připouští provedení úprav srovnatelnosti s ohledem na situaci na trhu. Takové úpravy je však nutné provádět konzistentně a dlouhodobě tak, aby došlo k vyloučení duplicitního dopadu. Již zcela nad rámec doporučení, která jsou uvedena ve Zprávě OECD či Směrnici, se však GFŘ vyjadřuje k postupu při srovnávací analýze, a to s odkazem na Pokyn D-34 (např. vyloučení společností, které vykazují kumulativní ztrátu za předpokladu, že se nejedná o běžně se vyskytující jev).

Nakonec GFŘ rekapituluje, že vliv pandemie a souvisejících opatření na jednotlivé společnosti je zcela individuální. Pro účely dokumentace konkrétních dopadů v případě daňové kontroly doporučuje raději sběr specifických dokladů, které pomohou pochopit situaci konkrétního poplatníka, než obecných informací s pouhým poukazem na pandemickou situaci.

Převodní ceny COVID-19 GFŘ Přímé daně dReport zpravodaj Finanční správa
Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka. 

20. 10. 2021
Daně 

Znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o bankách, do které byla v rámci pozměňovacích návrhů načtena také změna zákona o daních z příjmů. Ta spočívá ve znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tedy dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

20. 10. 2021
Daně 

OECD: plán implementace dvoupilířového systému

OECD dostála svému slibu a dne 8. října 2021 vydala prohlášení s návrhem harmonogramu implementace dvoupilířového systému pro řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Společně s prohlášením byla rovněž zveřejněna informační brožura, jejíž součástí jsou také odpovědi na často kladené otázky. Globální dohodu následně schválili i zástupci G20 na svém summitu. 

20. 10. 2021