Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka.

Přestože GFŘ vydalo Informaci k Pokynům relativně pozdě po jejich zveřejnění OECD (v únoru 2020), představuje její vydání potvrzení dlouhodobého trendu, a sice že převodní ceny jak v obecné rovině, tak zejména v oblasti finančních transakcí, jsou pro finanční správu nadále důležitým tématem a hodlá se mu věnovat intenzivně i nadále.

Tématu pokynů OECD v oblasti finančních transakcí jsme se podrobně věnovali v článku Zpráva k převodním cenám pro vnitroskupinové finanční transakce.

Jak GFŘ hned zkraje poznamenává, Pokyny doplňují Směrnici OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy („Směrnice“), neboť jsou zakomponovány přímo do Směrnice jako zcela nová kapitola X., která se věnuje zvlášť finančním transakcím, a částečně rovněž doplňují stávající kapitolu I. S ohledem na rozsah Pokynů by tyto měly dle GFŘ přispívat k jednotnosti aplikace pravidel pro převodní ceny pro finanční transakce a tím předcházet sporům v této oblasti.

GFŘ zdůrazňuje nutnost přesného vymezení konkrétní finanční transakce včetně přezkoumání smluvních podmínek, provedení tzv. funkční a rizikové analýzy, jakož i zohlednění ekonomických okolností, případně obchodních strategií aplikovaných stranami transakce.

V oblasti vnitroskupinového financování GFŘ upozorňuje na nutnost zohlednění jak pohledu věřitele, tak i pohledu dlužníka, které nemusí být zcela v souladu, a dále na skutečnost, že při stanovení výše úrokové sazby vnitroskupinového financování formou úvěrů či zápůjček je kladen důraz na využití tzv. ratingu (jak ratingu dlužníka/emitenta, tak úvěrového ratingu emise), přičemž je rovněž nutné zvážit také pozici konkrétního dlužníka v rámci skupiny a z ní vyplývající implicitní podporu. V oblasti tzv. cash-poolingu GFŘ zdůrazňuje, že je nutné zohlednit také širší kontext podmínek cash-poolingu, ale i tzv. nejlepší možnou alternativu. V oblasti finančních záruk a tzv. kaptivního pojištění a zajištění GFŘ zejména poukazuje na vhodné metody stanovení převodní ceny, ale nevěnuje se také dalším detailům.

Bezriziková míra návratnosti a míra návratnosti upravená o riziko

Nakonec se GFŘ vyjadřuje rovněž k použití tzv. bezrizikové míry návratnosti a míry návratnosti upravené o riziko. Podle GFŘ je první uvedenou vhodné aplikovat v situacích, kdy poskytovatel prostředků postrádá schopnost nést riziko nebo nevykonává rozhodovací funkce ke kontrole rizika spojeného s investováním do finančního aktiva, zatímco tu druhou je vhodné použít v situaci, kdy poskytovatel vykonává kontrolu nad finančním rizikem spojeným s poskytováním finančních prostředků bez převzetí a provádění kontroly nad jakýmkoli jiným specifickým rizikem. To znamená, že je nutné oddělit finanční riziko, které nese poskytovatel finančních prostředků při provádění své finanční činnosti, a provozní riziko, které naopak nese financovaná strana a které je spojeno s použitím těchto finančních prostředků, např. při vývoji nehmotných aktiv.

Vydáním Informace se potvrzuje aktuální trend finanční správy, že převodní ceny, a to i v oblasti finančních transakcí, jsou jedním z témat daňových kontrol.

Převodní ceny OECD GFŘ Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right