Daně 

IT firmám hrozí, že jim nebudou vyplaceny dotace

Během auditu dodržování pravidel veřejné podpory bylo zjištěno, že v programu ICT a sdílené služby mohly být u projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií propláceny prostředky na mzdové výdaje zaměstnanců, kteří již ve firmě pracovali. Na základě evropských nařízení ale může být podpora určena pouze na nově vzniklá pracovní místa. Dvě již uzavřené výzvy jsou tak v rozporu s pravidly veřejné podpory.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO) příjemce dotace na základě depeše informovalo, že jim za aktuálních podmínek budou pozastaveny žádosti o platbu. Dotčení příjemci dotace se musí nejpozději do 31. 5. 2018 vyjádřit, zda nárokovaná pracovní místa dodatečně vytvoří, či nikoliv. Jestliže došlo k přesunu stávajících zaměstnanců na nově vytvořená pracovní místa v rámci projektu, je nutné jejich původní pozice nahradit.

MPO stanovilo pro účely vytvoření či nahrazení oněch pracovních míst lhůtu 3 let, která platí také pro již dokončené projekty. V případě vytvoření či nahrazení nárokovaných pracovních míst budou příjemcům podpory vydány dodatky k právnímu aktu, po jejichž podpisu bude obnoveno proplácení žádostí o platbu. Pokud se příjemce dotace rozhodne nová pracovní místa nevytvořit nebo nenahradit, budou mzdové náklady na zaměstnance nepřispívající k čistému nárůstu počtu zaměstnanců v dané firmě považovány za nezpůsobilé.

Vzhledem k výše uvedenému budou odpovídajícím způsobem upraveny i přílohy výzev. V současné době se také čeká na novou metodiku, která by vše výše uvedené detailně vysvětlila. S ohledem na skutečnost, že se jedná o poměrně zásadní změnu nastavení programu, se MPO rozhodlo zřídit pro příjemce dotace také speciální e-mailovou a telefonní linku. Panující nejistota, očekávání nové metodiky a měnící se pravidla mohou přispívat ke zvyšujícímu se nezájmu firem o čerpání dotací. Přitom Česká republika rozhodně nepatří k zemím s vysokým zájmem o dotační podporu.

V Operačním programu je pro období 2014-2020 celkem alokováno 117 mld. Kč, ale proplaceno bylo k 16. 4. 2018 pouze 6,7 mld. Kč. Některé firmy se chtějí bránit a nechtějí nést následky za chyby způsobené státními úředníky. Není tak vyloučeno, že bude stát čelit právním sporům.

Ministerstvo průmyslu a obchodu Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right