Právo  Deloitte živě 

Jaké změny přináší novela zákoníku práce? Nová pravidla pro čerpání dovolené, sdílené pracovní místo i jednodušší využití datové schránky

Novela zákoníku práce byla v první polovině června schválena Senátem a většina nových pravidel se začne promítat v praxi již od 30. července 2020. Vedle poměrně dlouho proklamovaných změn týkajících se například vysílání pracovníků do zahraničí či systému čerpání dovolené se dílčí novinky dotknou také institutu sdíleného pracovního místa, některých případů náhrady nemajetkové újmy či pravidel při doručování zaměstnanci a zaměstnavateli. Jaké konkrétní legislativní změny podnikatele a jejich zaměstnance čekají a jaký budou mít dopad v praxi?

Většina změn, které novela zákoníku práce přináší, vejde v účinnost s koncem července. První z nich se týká pravidel při doručování zaměstnanci (včetně doručování významných písemností jako je např. výpověď z pracovního poměru). Díky novým pravidlům by mělo dojít ke zrychlení a zefektivnění doručování a rozšíření možností, jak danou písemnost doručovat. Nově po neúspěšném pokusu o předání písemnosti do vlastních rukou na pracovišti může zaměstnavatel rovnou přistoupit k ostatním způsobům doručení dle vlastního výběru, tedy kdekoliv zaměstnance zastihne, elektronicky či do datové schránky zaměstnance. Zaměstnavatel tedy nebude povinen provést pokus o doručení v bytě zaměstnance či na jiném místě, kde bude zastižen.

Co se týká doručování do datové schránky zaměstnance, zde budou nově platit obecná pravidla, tedy doručení bude platné v okamžiku, kdy se zaměstnanec do datové schránky přihlásí, a bude platit i fikce doručení v případě, že se do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání písemnosti do datové schránky nepřihlásil. Stále však bude nutné, aby zaměstnanec měl zřízenou osobní datovou schránku a aby dal souhlas s doručováním do datové schránky. Souhlas může zároveň zaměstnanec kdykoli odvolat. V případě využití služeb klasické pošty nově posílá zaměstnavatel zásilku na adresu, kterou mu zaměstnanec písemně sdělil, nikoli na jeho poslední známou adresu. Novela v opačném směru také nově ukotvila institut fikce doručení zaměstnavateli, podle kterého bude písemnost od zaměstnance zaměstnavateli doručena dnem, kdy zaměstnavatel odmítne písemnost převzít, neposkytne součinnost nebo zkrátka jinak znemožní její doručení.

Směrnice EU a nová pravidla pro zahraniční pracovní cesty

Další poměrně rozsáhlou oblastí, kterou novela upravuje, je vysílání zaměstnanců do zahraničí, a to včetně vysílání na krátké pracovní cesty. Tyto změny reflektují požadavky evropské směrnice, a proto byly avizovány již poměrně dlouho předem.

Novela především upravuje informační povinnost uživatele vůči agentuře práce v případě tzv. double postingu (tj. v situaci, kdy uživatel vyšle zaměstnance dočasně přiděleného agenturou práce k výkonu práce na území jiného státu Evropské unie). Novela rovněž rozšiřuje katalog práv vyslaného zaměstnance, a to např. v oblasti odměňování a cestováních náhrad. Rozsah práv zaměstnance bude rovněž vycházet z délky trvání takového vyslání, tj. v případě trvání delším než 12 (resp. v určitých případech 18) měsíců se katalog práv dále rozšíří.

Novela zákoníku práce rovněž ukotvila institut jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance.

Nárok na dovolenou podle odpracovaných hodin

Dalších změn, které však vejdou v účinnost až se začátkem roku 2021, doznají rovněž pravidla čerpání dovolené, včetně podmínek, kdy může dojít k jejímu krácení nebo kdy bude možné nevyčerpanou dovolenou převést do dalšího kalendářního roku. Původní úprava, která vycházela z počtu odpracovaných dní a nezohledňovala délky směn, se mění tak, že nově bude délka dovolené vázána na rozvržení týdenní pracovní doby do směn bez ohledu na délku týdenní pracovní doby. Od nového způsobu výpočtu si zákonodárce slibuje spravedlivější výpočet nároku, zejména v případě kratších úvazků.

Novela rovněž zavádí tzv. sdílené pracovní místo. Úprava zavádí pravidla pro situaci, kdy se o jednu pracovní pozici bude dělit více zaměstnanců s kratší pracovní dobou a týmž druhem práce. Tito zaměstnanci si budou pracovní dobu rozvrhovat po vzájemné dohodě, přičemž o písemném rozvrhu pracovní doby budou zaměstnavatele informovat minimálně 1 týden dopředu.

Týkají se uvedené změny i vašeho podnikání? Nebo jste zaměstnance a chcete vědět, jak se uvedené změny promítnou na vaší práci? Více informací o zmíněných novinkách a dalších pravidlech, které s sebou novela zákoníku práce přináší, se dozvíte v našem webináři Seznamte se s novelou zákoníku práce, který si můžete pustit ze záznamu!

Novela zákoníku práce dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right