Daně 

Kalkulované výdaje nelze využít v rámci konstrukce výpočtu odčitatelné položky na výzkum a vývoj

Krajský soud v Hradci Králové rozhodoval o oprávněnosti výpočtu výše odčitatelné položky na výzkum a vývoj („VaV“) prostřednictvím tzv. kalkulovaných výdajů. Podle soudu zákon o daních z příjmů („ZDP“) vyžaduje použití výdajů skutečně vynaložených a neumožňuje pro účely kalkulace odčitatelné položky na VaV ocenit vlastní náklady projektu VaV na základě kalkulace výroby, která je běžná při oceňování zásob vytvořených vlastní činností.

Plátce daně si v kontrolovaném období pro účely ocenění osobních nákladů stanovil kalkulovanou výši ocenění každé odpracované hodiny na projektu VaV, a to v podobě průměrné hodinové sazby mzdových nákladů. Prakticky byly osobní náklady vyčísleny jako součet odpracovaných hodin pracovníků konstrukce, technologie a výroby vynásobený průměrnou hodinovou sazbou včetně pojištění v daném roce. Plátce daně tak využil možnosti dané vyhláškou o účetnictví pro kalkulaci vlastních nákladů na základě kalkulace výroby.

Správce daně při daňové kontrole tento způsob kalkulace výdajů neuznal. Plátce daně se v rámci soudního řízení bránil mimo jiné i skutečností, že pokud by bylo počítáno s průměrnou hodinovou sazbou vypočtenou ze skutečných mezd pouze těch zaměstnanců, kteří se podíleli na realizaci projektů VaV, byla by tato částka vyšší, a tudíž v konečném důsledku nedošlo k fiskální újmě státu.

Krajský soud dal ale za pravdu správci daně, přičemž své rozhodnutí odůvodnil skutečností, že ZDP vyžaduje stanovení výše odpočtu na VaV na základě skutečné výše mzdových nákladů toho kterého zaměstnance v jednotlivých měsících a že kalkulovaný výdaj nemůže být považován za výdaj skutečně vynaložený.

Výzkum a vývoj Přímé daně dReport zpravodaj
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [září 2020]

Dne 1. září 2020 implementovala Česká republika pravidla úmluvy MLI do smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených s Austrálií a Kanadou. Evropská komise zveřejnila studii o mezeře ve výběru DPH v zemích EU, podle níž byla největší mezera ve výběru DPH zaznamenána v Rumunsku. Lotyšsko a Rumunsko mohou i nadále uplatňovat vyšší limity pro registraci k DPH malých podniků. Daňová uznatelnost úroků placených společnostem rezidentním v nespolupracujících jurisdikcích bude ve Švédsku od roku 2021 omezena. Polsko pravděpodobně zruší možnost vyjmout zahraniční příjmy ze zdanění v Polsku. Slovinsko vydalo pokyny pro správné nastavení daňového režimu smluv o zpětném leasingu. 

23. 9. 2020
Daně 

Blíží se legislativní proces zavedení daně z digitálních služeb do finále?

Uplynuly již téměř tři měsíce od posledního posunu v legislativním procesu implementace daně z digitálních služeb. Za poslední počin lze považovat usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 10. června 2020. V něm rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o dani z digitálních služeb ve druhém čtení schválila, a to bez připomínek v rozsahu pozměňovacího návrhu, kterým se sazba daně z digitálních služeb snižuje ze 7 % na 5 %. 

21. 9. 2020