Daně 

Kdy je písemnost doručena do datové schránky daňovému subjektu fikcí?

V rámci odstávky datových schránek na konci roku 2022 došlo k aktualizaci systému datových schránek tak, aby generované doručenky písemností doručovaných správními orgány byly v souladu s loňským rozsudkem rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 Afs 264/2018, který se týkal doručování písemnosti do datové schránky.

Doručování datovou schránkou

Základní pravidlo stanoví, že písemnost je doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. V případě, že se oprávněná osoba nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Tento způsob doručení se v praxi označuje za doručení fikcí a má stejné právní účinky jako doručení přihlášením oprávněné osoby do datové schránky.

Daňový řád, stejně jako jiné procesní předpisy, stanoví pravidla pro počítání lhůt. Jedním z nich je pravidlo stanovující, že pokud poslední den lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem této lhůty nejblíže následující pracovní den. Otázkou, zda se toto pravidlo vztahuje i na desetidenní lhůtu při doručování písemnosti finančního úřadu do datové schránky, se zabýval rozšířený senát Nejvyššího správního soudu ve výše zmíněném rozsudku.

Závěr Nejvyššího správního soudu

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu dospěl k závěru, že pokud se doručuje do datové schránky písemnost při správě daní, desetidenní lhůtu je nutno počítat v souladu s pravidlem daňového řádu tak, že pokud připadne poslední den této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je jejím posledním dnem nejblíže následující pracovní den. Jinými slovy, pokud poslední den desetidenní lhůty pro doručení fikcí připadne na sobotu, pak je písemnost doručena fikcí až v pondělí.

V praxi jde o významnou změnu, která má vliv například na to, zda je rozhodnutí správce daně doručeno ve lhůtě pro stanovení daně, která se naopak na nejbližší následující pracovní den neposouvá. Pokud by rozhodnutí o stanovení daně bylo v důsledku odsunutí konce lhůty pro doručení fikcí až na nejbližší následující pracovní den oznámeno daňovému subjektu až po lhůtě pro stanovení daně, došlo by k zániku práva správce daně daň doměřit. Rozhodnutí o stanovení daně by tudíž bylo nezákonné.

Vzhledem k tomu, že byl rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu implementován do systému datových schránek až s odstupem více než půl roku, nereflektují dříve generované doručenky skutečnost, zda poslední den desetidenní lhůty pro doručení fikcí připadl na sobotu, neděli nebo svátek, či nikoliv.

Pro úplnost lze dodat, že pokud je zpráva do datové schránky doručena přihlášením dané osoby v sobotu, neděli nebo svátek, pak je písemnost doručena v tento den a neplatí přesun doručení na první pracovní den.

Datové schránky: pro občany zřejmě i nadále dobrovolné, pro živnostníky nově povinné

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Datové schránky: pro občany zřejmě i nadále dobrovolné, pro živnostníky nově povinné
dReport zpravodaj Správce daně

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right