Daně 

Kompenzace vysokých cen energií pro podniky

Ve středu 14. září 2022 projednala Vláda ČR podmínky pomoci velkoodběratelům elektřiny a zemního plynu, kteří se budou potýkat s dopady zvyšujících se cen energií. Kromě toho ale mohou firmy žádat o investice například na aktivity snižující spotřebu energií v rámci Národního plánu obnovy, Modernizačního fondu a dalších programů. Nejdůležitější informace o těchto a dalších možnostech veřejné podpory jsme shrnuli v našem článku.

Podle dosud uveřejněných informací by měl být vládní program kompenzací zaměřen na podniky ve zpracovatelském a těžebním průmyslu a v sektorech zemědělství, lesnictví a rybářství. Další parametry programu budou následující:

 • Výše rozpočtu určeného na kompenzace bude v první fázi 30 mld. Kč, tyto prostředky budou uvolněny díky dočasnému rámci EU kompenzující dopady krize na Ukrajině.
 • Dalších 30 mld. Kč bude poskytnuto prostřednictvím návrhu evropského nařízení o krizových opatření pro snížení vysokých cen energií. Nařízení by mělo být schváleno 30. 9. 2022.
 • Podniky z energeticky náročných odvětví budou moci dostat kompenzaci maximálně do výše 200 mil. Kč, ostatní podniky maximálně do výše 45 mil. Kč.
 • Energeticky náročné firmy jsou definovány jako podniky, u kterých náklady na energie přesáhnou 3 % hodnoty produkce podniku.
 • Podniky se budou muset prokázat smlouvou o dodávkách plynu s roční spotřebou více než 630 MWh, v případě elektřiny musí být napojené na vysoké, popř. velmi vysoké napětí.
 • O kompenzaci budou moci žádat podniky, které dále prokáží, že:
  1. jsou v provozní ztrátě, přičemž alespoň polovinu této ztráty způsobí vysoké ceny energií;
  2. doloží, že jejich náklady na energie se v období 1. 2. – 31. 12. 2022 zvýšily alespoň 2x ve srovnání s průměrnými cenami za rok 2021.
 • Oprávněné podniky budou mít nárok na podporu ve výši 50 % způsobilých nákladů, v některých průmyslových odvětvích i 70 %.
 • Kompenzační program bude spuštěn 1. 11. 2022.

Více informací bude zveřejněno v následujících týdnech. Dále mají ale firmy možnost využít investiční dotace na aktivity, které snižují spotřebu energií, a které podporují využití obnovitelných zdrojů energie. Tuto veřejnou podporu nabízí programy Modernizační fond, Národní plán obnovy a Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, kde jsou již otevřeny výzvy k předkládání žádostí o dotace.

Výzvy RES+

Dvě nové výzvy RES+ umožňují podnikatelskému sektoru získat podporu na instalaci nových fotovoltaických elektráren (FVE) s výkonem do 1 MWp i nad 1 MWp. Podporovány jsou pozemní instalace a FVE umístěné na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku či skladování) i na obytných budovách.

Žádat mohou stávající nebo budoucí držitelé licencí pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny). Maximální míra podpory je 50 % z celkových výdajů projektu.

Klíčové informace o stávajících i chystaných výzvách podpůrných programů a dalších možnostech veřejné podpory jsme pro vás shrnuli také v našem webcastu, který se uskutečnil 13. 9. 2022 a který si můžete pustit ze záznamu.

Výzva HEAT – modernizace tepláren

Podpora z programu HEAT je poskytována projektům zaměřeným na modernizaci nebo změnu palivové základny zdrojů, které jsou primárně určeny pro zásobování tepelnou energií.

Žádat mohou vlastníci řešeného zdroje tepelné energie. Míra podpory se liší dle velikosti žadatele a typu projektů – od 45 do 80 %.

ENERG ETS

Podpora z programu ENERG ETS je zaměřena na zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu. Program umožňuje investice do modernizace zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní potřebu, do modernizace výrobních nebo zpracovatelských zařízení a dalších investičních projektů.

Žádat budou moct subjekty provozující zařízení EU ETS na území ČR. Míra podpory se liší dle velikosti žadatele a typu projektu – od 30 do 80 %.

Úspory energie – výzva I.

Podpora výzvy je zaměřena např. na snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu. Dále bude možné podpořit projekty zaměřené na akumulaci všech forem energie, využití odpadní energie, snižování energetické náročnosti a modernizaci trakčního napájení stanic.

Žádat mohou malé, střední i velké podniky. Výše podpory se pohybuje v rozmezí od 35 do 65 % v závislosti na velikosti žadatele a typu projektu.

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva I.

Cílem výzvy je efektivní a šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE), zvyšování jejich podílu a podpora podnikatelských subjektů v oblasti využití OZE. Podporovanou aktivitou je výstavba větrných elektráren.

Žádat mohou malé, střední i velké podniky, OSVČ. Míra podpory se liší dle velikosti žadatele a typu projektu – od 50 do 80 %.

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace

Program je zaměřen na instalaci fotovoltaických panelů na podnikatelských budovách včetně přístřešků s instalovaným výkonem od 1 kWp do 1 MWp včetně.

Žádat mohou malé, střední i velké podniky, OSVČ. Míra podpory se liší dle velikosti žadatele a typu projektu – od 35 do 50 %.

Daně v nemovitostech Dotace a investiční pobídky

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right