Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [březen 2024]

Spojené království chce zavést pravidla proti zneužívání přechodného opatření bezpečného přístavu v rámci Pilíře 2. Německo aktualizovalo pokyny pro dodržování předpisů při transakci s virtuálními měnami a pokyny ke kritériím pro určení stálé provozovny. Švýcarsko spustilo limitované fondy kvalifikovaných investorů. A generální advokát potvrdil dostatečnou přesnost a jasnost směrnice DAC 6 u předloženého belgického případu. Více zajímavostí z oblasti mezinárodního zdanění najdete v článku.

Spojené království: Ministerstvo financí vydalo aktuální informace o provádění pokynů OECD k bezpečnému přístavu Pilíře 2

Britské ministerstvo financí oznámilo, že v návaznosti na aktualizované pokyny OECD/G20 Inkluzivního rámce pro BEPS vydané v prosinci 2023 zavádí pravidla proti zneužívání přechodného opatření bezpečného přístavu založeného na informacích obsažených ve zprávě podle zemí (CbCR) v rámci Pilíře 2. Doplnění pravidel se zaměřuje na zneužívací mechanismy, a to s účinností od 14. března 2024. Vláda požádá o konzultaci ohledně provádění těchto pravidel a zahrne je do nadcházející novely zákona o financích.

Německo:

Aktualizovaný návrh pokynů k požadavkům na dodržování předpisů při transakcích s virtuálními měnami

Ministerstvo financí Německa aktualizovalo dřívější návrh pokynů, které se týkají dodržování předpisů při transakcích s virtuálními měnami, s cílem vyjasnit pravidla pro daňové poplatníky. Pokyny vyžadují přesné vykazování těchto transakcí a rozlišují mezi centralizovanými a decentralizovanými platformami. Daňoví poplatníci budou povinni vést evidenci záznamů o transakcích a při absenci dostačujících údajů mohou být podrobeni řízením daňových úřadů v oblasti odhadů příjmů, ačkoli za určitých podmínek mohou být sankce prominuty. Zatímco návrh poskytuje představu o budoucích požadavcích na dodržování předpisů, je možné, že se objeví problémy týkající se již proběhlých transakcí, u nichž již nejsou dostupné údaje nebo nejsou funkční příslušné platformy.

Daňové úřady aktualizují pokyny ke kritériím pro stálou provozovnu

Ministerstvo financí Německa vydalo aktualizované pokyny týkající se kritérií pro určení stálé provozovny podle vnitrostátního daňového práva. Podle těchto pravidel by domácí kancelář (home office) používaná pro práci na dálku obecně neměla být považována za stálou provozovnu. Mezi klíčové podmínky stálé provozovny patří požadavek na trvale umístěné zařízení určené k podnikání, které má podnik k dispozici, rozlišení mezi stálou provozovnou pro management a jinými typy stálých provozoven a použitelnost definic stálé provozovny podle smluv o zamezení dvojího zdanění. Cílem pokynů je poskytnout daňovým poplatníkům větší přehlednost, zejména pokud jde o daňový přístup k domácím kancelářím, a zároveň zdůraznit význam věcné analýzy při určování statutu stálé provozovny.

Švýcarsko: Spuštění omezených fondů kvalifikovaných investorů

Ve Švýcarsku byly spuštěny omezené fondy kvalifikovaných investorů (L-QIF). Tyto fondy, které jsou k dispozici výhradně kvalifikovaným investorům, představují rychlou a nákladově efektivní alternativu k lucemburskému vyhrazenému alternativnímu investičnímu fondu (RAIF). L-QIF sice nevyžadují schválení ze strany Úřadu pro dohled nad finančním trhem, ale musí být spravovány regulovanými správci fondů. Mezinárodní investory může odrazovat skutečnost, že tyto fondy podléhají švýcarské srážkové dani. Cílem zavedení L-QIF je zvýšit konkurenceschopnost Švýcarska v oblasti správy fondů a aktiv a nabídnout příznivé prostředí pro systémy kolektivního investování přizpůsobené kvalifikovaným investorům.

Belgie: Generální advokát považuje DAC 6 za dostatečně přesnou a jasnou

Generální advokát se vyjádřil k platnosti směrnice DAC 6 ve věci předložené belgickým ústavním soudem (C-623/22). Případ zpochybňoval jasnost a přesnost pojmů a definic směrnice DAC 6 a tvrdil, že mohou porušovat právo na spravedlivý proces a soukromí. Generální advokát ve svém stanovisku dospěl k závěru, že DAC 6 by neměla být zrušena. Tvrdí, že ačkoli jsou některé pojmy široké, nebrání zprostředkovatelům ve zjišťování oznamovacích povinností. Kromě toho generální advokát obhajuje omezení profesní mlčenlivosti advokátů podle DAC 6, což je v souladu s cílem směrnice, kterým je uložení oznamovací povinnosti zprostředkovatelům.

OECD: Schválení aktualizace komentáře k článku 26 vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Rada OECD schválila aktualizaci komentáře k článku 26 vzorové daňové smlouvy OECD, který se zabývá výměnou informací. Aktualizace objasňuje, že informace získané prostřednictvím administrativní pomoci lze využít pro daňové záležitosti týkající se osob mimo původní příjemce. Nabízí rovněž pokyny zaměřené na důvěrnost údajů, včetně přístupu daňových poplatníků k předávaným informacím, které mají vliv na jejich daňovou situaci, a k informacím, které se netýkají konkrétních daňových poplatníků a jež vznikly na základě předávaných údajů.

Kypr: Zrušení ročního odvodu pro společnosti v registru

Prezident Kypru oznámil zrušení ročního odvodu ve výši 350 eur, který byl dosud ukládán společnostem zapsaným v registru obchodních společností a duševního vlastnictví. Toto rozhodnutí je součástí širších ekonomických opatření na podporu podnikání na ostrově.

Chcete získat více informací o klíčových daňových novinkách z celého světa a zůstat v obraze? Pak sledujte naše webové stránky tax@hand, kde najdete všechny relevantní informace o mezinárodním zdanění.

Dvojí zdanění Směrnice DAC 6 OECD Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right