Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [květen 2023]

Co je nového v oblasti mezinárodního zdanění? SDEU rozhodl, že německé zdanění nemovitostních fondů není v souladu s unijním právem. Švýcarsko čeká referendum o globální minimální dani. Od ledna příštího roku končí účinnost smlouvy mezi USA a Maďarskem, která zamezuje dvojímu zdanění. Více se dočtete v našem článku.

Německo: Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že německé zdanění nemovitostních fondů není v souladu s právem EU

Dne 27. dubna 2023 vydal Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozsudek ve věci č. C-537/20 týkající se lucemburského uzavřeného specializovaného nemovitostního fondu, jehož členy jsou pouze dva institucionální investoři, jejichž sídlo ani vedení se nenachází v Německu, a který podléhal omezené povinnost k dani z příjmu právnických osob. SDEU rozhodl, že německá legislativa, která stanoví osvobození od daně pro německé nemovitostní fondy, rozlišuje mezi srovnatelnými rezidenčními a nerezidenčními specializovanými nemovitostními fondy k neprospěchu nerezidenčních fondů a je v rozporu s principem EU o volném pohybu kapitálu.

Švýcarsko: Referendum o globální minimální dani

Švýcarská cesta k zavedení globální minimální daně, kterou představila OECD (Pilíř 2, nebo globální pravidla proti oslabování daňových základů), začala v červnu 2022 zveřejněním harmonogramu. Podle něj by se pravidlo o zahrnutí příjmů a kvalifikovaná tuzemská minimální dorovnávací daň (QDMTT) měly začít uplatňovat od 1. ledna 2024.

Referendum, které je naplánováno na 18. června 2023, udělí federální vládě pravomoc pokračovat v implementaci. Vzhledem k tomu je pro skupiny, na které se vztahuje příslušná působnost a sídlí ve Švýcarsku, zásadní porozumět požadavkům na finanční výkaznictví, zveřejňování informací a požadavkům na dodržování právních předpisů, které budou brzy platné. Obchodní společnosti tak mají krátký časový rámec na posouzení dopadů těchto pravidel, která se jich týkají.

Německo: Metodika k aplikaci vzorového komentáře OECD při výkladu smluv o zamezení dvojího zdanění

Ve vyhlášce ze dne 19. dubna 2023 vydalo německé ministerstvo financí pokyny k používání komentáře k článkům vzorové smlouvy o zdanění příjmů a kapitálu OECD (dále jen „Vzorový komentář OECD“) při výkladu německých smluv o zamezení dvojího zdanění (SZDZ). Pokyny uvádí, že při výkladu SZDZ je třeba zohlednit aktualizace Vzorového komentáře OECD, a to i v případě, že SZDZ byla uzavřena před vydáním těchto aktualizací, pokud vyhláška nebo jiný administrativní oběžník neuvádí opačný výklad.

Maďarsko: Důsledky ukončení smlouvy mezi Maďarskem a USA

V červenci 2022 Spojené státy americké (USA) oficiálně oznámily Maďarsku svůj záměr ukončit smlouvu o zamezení dvojímu zdanění uzavřenou mezi oběma zeměmi v roce 1979. Smlouva byla ukončena k 8. lednu 2023, ale v souladu s článkem 26 (ukončení) smlouvy pozbývá účinnosti od 1. ledna 2024.

Smlouva z roku 1979 je v platnosti již více než 42 let a podporuje přeshraniční investice tím, že poskytuje osvobození od srážkové daně u úroků a licenčních poplatků a preferenční sazby srážkové daně u dividend. Je neobvyklé, že tato smlouva neobsahuje ustanovení o omezení výhod (tzv. LOB), které je obvykle považováno za součást amerických daňových smluv.

I kdyby byla jednání brzy zahájena (což je ovšem málo pravděpodobné), s ohledem na dobu potřebnou k vyjednávání a následný ratifikační proces smlouvy o zamezení dvojího zdanění je nejpravděpodobnější, že v příštích několika letech nebude existovat žádný dvoustranný nástroj, který by zamezil dvojímu zdanění mezi Maďarskem a Spojenými státy americkými. Tato situace bude mít významné daňové dopady (zejména v oblasti uplatnění srážkové daně, zahraniční slevy na dani, zdanění kapitálových zisků, určení stálé provozovny atd.).

Francie: Daňový poplatník ve ztrátě nemůže převádět nevyužité zahraniční zápočty daně

Dne 8. března 2023 francouzský Nejvyšší správní soud potvrdil, že právnická osoba podléhající dani, která je ve ztrátě, nemůže převádět nevyužité zahraniční zápočty daně do následujícího daňového roku a že je definitivně nelze využít (Conseil d’Etat, 8 March 2023, n°456349, k dispozici pouze ve francouzštině).

Belgie: Komise postoupí SDEU případ, kdy Belgie nesprávně provedla pravidla Směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem u ovládaných zahraničních společností

Dne 19. dubna 2023 Evropská komise oznámila své rozhodnutí obrátit se Soudní dvůr EU (SDEU) z toho důvodu, že Belgie nesprávně provedla ustanovení Směrnice Rady (EU) 2016/1164 (Směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem – ATAD) týkající se ovládaných zahraničních společností (CFC). V souladu s článkem 8 odstavec 7 ATAD členský stát daňového poplatníka umožní, aby daň odvedená mateřskou společností byla odečtena od daňové povinnosti daňového poplatníka ve státě, kde je daňovým rezidentem. Belgický prováděcí právní předpis této směrnice však odpočet daní zaplacených ovládanou zahraniční společností neumožňuje.

Chcete se o důležitých daňových novinkách z celého světa dozvědět více a být vždy v obraze? Pak sledujte náš web tax@hand, kde najdete veškeré důležité informace z oblasti mezinárodního zdanění.

Dvojí zdanění ATAD OECD SDEU Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right