Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [květen 2024]

Rada EU se shodla na návrhu směrnice FASTER, která má zefektivnit postupy pro úlevy na srážkové dani ve státech Evropské unie. OECD zveřejnila konsolidovaný komentář k pravidlům druhého pilíře. Daňová a celní správa Spojeného království vydala nové pokyny, v nichž rozebírá běžné chyby v žádostech o poskytnutí kapitálových příspěvků na zařízení a stroje. Belgickým parlamentem prošel návrh zákona, který umožňuje daňovým orgánům vybírat daň z pojistného od belgických subjektů krytých zahraničními pojistnými smlouvami. Bližší informace o těchto a dalších daňových novinkách ze zahraničí najdete v našem článku.

EU: EU odsouhlasila směrnici „FASTER“ o postupech pro osvobození od srážkové daně

Dne 14. května 2024 odsouhlasila Rada EU směrnici FASTER, jejímž cílem je zefektivnit a zajistit postupy pro úlevy na srážkové dani v rámci celé EU. Tato směrnice vyžaduje, aby ji členské státy začlenily do vnitrostátních právních předpisů do konce roku 2028, přičemž k jejímu uplatňování by se mělo přistoupit od 1. ledna 2030. Směrnice FASTER řeší neefektivitu a vysoké náklady v současných procesech úlev na srážkové dani, zvyšuje transparentnost a omezuje daňové podvody. Mezi klíčová opatření se řadí vydávání digitálních potvrzení o daňové rezidenci (eTRC) a stanovení pravidel pro nadměrnou úlevu na srážkové dani z dividend a úroků z veřejně obchodovaných cenných papírů. Směrnice zavádí zrychlené postupy pro vymáhání srážkové daně, které umožňují buď okamžité daňové úlevy, nebo rychlé vrácení daně. Směrnice bude formálně přijata v roce 2025 a Evropská komise bude dohlížet na její jednotné uplatňování.

OECD: OECD zveřejnila konsolidovaný komentář k druhému pilíři

Dne 25. dubna 2024 zveřejnil Inkluzivní rámec OECD/G20 pro řešení BEPS konsolidovaný komentář k pravidlům globálního minimálního zdanění v rámci druhého pilíře. Tento dokument integruje pokyny schválené OECD před prosincem 2023. Komentář popisuje mechanismy, rozsah a metody výpočtu pro druhý pilíř s cílem zajistit minimální efektivní sazbu daně ve výši 15 % pro velké nadnárodní skupiny. Zahrnuje různé aspekty, jako jsou přechodná pravidla, „bezpečné přístavy“ a definice, a zajišťuje tak srozumitelnost pro jurisdikce, které druhý pilíř zavádějí. Očekává se, že komentář bude aktualizován, jakmile OECD vydá nové pokyny.

Velká Británie: Daňové úřady zveřejnily další pokyny k žádostem o příspěvky na zařízení a stroje

Daňová a celní správa Spojeného království, HM Revenue & Customs (HMRC), vydala v rámci svého programu Guidelines for Compliance (GfC) nové pokyny s názvem „Help to avoid errors in claims for plant and machinery allowances(Pomůcka pro předcházení chybám v žádostech o příspěvky na zařízení a stroje). Tyto pokyny se zabývají běžnými chybami v žádostech o poskytnutí kapitálových příspěvků na zařízení a stroje, které často vyplývají z nesprávných předpokladů. Uvádí doporučené přístupy a zdůrazňují význam vedení přehledných záznamů. Dle HMRC tyto pokyny nemění stávající zákony ani předpisy a měly by být používány spolu se stávajícími pokyny HMRC pro kapitálové příspěvky, nikoli jako samostatný postup pro zajištění souladu s předpisy.

Itálie: Prováděcí pravidla pro správu investic stanovila výjimku z vytváření stálých podniků

Italský ministr hospodářství a financí vydal vyhlášku, která stanovuje pravidla pro režim „osvobození od správy investic“ (IME). Tento režim umožňuje správcům aktiv nebo poradenským společnostem působícím v Itálii v oblasti nerezidentských investičních nástrojů, aby byli považováni za nezávislé agenty, což za určitých podmínek brání vytvoření italské stálé provozovny (PE) pro tyto nástroje. Mezi klíčové požadavky patří odměna za obvyklých podmínek doložená dokumentací o převodních cenách a splnění specifických kritérií nezávislosti. Vyhláška rovněž obsahuje pokyny k převodním cenám, které podrobně popisují vhodné metody pro určení nezávislosti odměn. Tyto pokyny rozdělují služby do kategorií služeb správy investic a souvisejících doplňkových služeb a pro každou z nich specifikují preferované metody stanovení převodních cen.

Švýcarsko: Spolkový nejvyšší soud snížil úroveň dokazování v interkantonálním daňovém právu

Rozhodnutí švýcarského Spolkového nejvyššího soudu (9C_591/2023 ze dne 2. dubna 2024) snižuje úroveň dokazování požadovanou v interkantonálním daňovém právu. To znamená, že daňové orgány nyní musí prokázat, že daňový nárok je „spíše pravděpodobná než nepravděpodobná“, a nikoli „vysoce pravděpodobná“. Daňoví poplatníci proto čelí vyššímu důkaznímu břemenu, pokud jde o vyvrácení tvrzení daňových orgánů. Toto rozhodnutí vychází z případu, kdy společnost přestěhovala své sídlo ze St. Gallen do Appenzell Ausserrhoden, ale ponechala si v St. Gallen významné provozy. Rozhodnutí umožňuje daňovým orgánům snadněji zpochybnit hlavní daňový domicil daňového poplatníka, což potenciálně zvyšuje nutnost důkladného zdokumentování a prokázání tvrzení ze strany daňových poplatníků.

Belgie:

Rozšíření odpovědnosti za daň z pojistného na domácí subjekty, na které se vztahují zahraniční pojistné smlouvy

Belgický parlament schválil návrh zákona, který umožňuje daňovým orgánům vybírat daň z pojistného (Insurance Premium Tax, IPT) od belgických subjektů krytých zahraničními pojistnými smlouvami. To se týká případů, kdy zahraniční společnost pojišťuje rizika v Belgii pro svou belgickou dceřinou společnost nebo pobočku. Za vykazování a placení IPT nyní namísto zahraniční společnosti odpovídá belgická provozovna. Pokud IPT nebyla zaplacena, budou ji příslušné orgány požadovat od pojištěných klientů. Očekává se, že zákon nabude účinnosti krátce po zveřejnění v úředním věstníku, což přiměje zúčastněné strany v pojišťovacím odvětví k přezkoumání svých postupů a obchodních modelů.

Daňové orgány vydaly první vysvětlení nových pravidel pro ovládané zahraniční společnosti

Belgické daňové orgány vydaly první vysvětlení nových pravidel pro ovládané zahraniční společnosti (CFC). Pokyny se zaměřují na definici CFC a uplatňování požadavku účasti. Daňoví poplatníci musí pravidla dodržovat pro účetní období končící 31. prosince 2023 nebo později. Pokyny objasňují, že nepřímé účasti nejsou zahrnuty, což vede k rozdílům oproti belgickému zákoníku o společnostech a sdruženích (BCCA). Zůstává však několik nezodpovězených otázek týkajících se účetních standardů, postupného uplatňování pravidel CFC a výjimky pro „podstatnou hospodářskou činnost“. Očekává se, že tyto otázky budou řešeny v rámci budoucích správních pokynů.

Parlament přijal nový zákon o druhém pilíři

Belgický parlament schválil nový zákon o druhém pilíři, který zahrnuje pokyny OECD a řeší chyby v původním zákoně. Cílem změn je dosažení souladu se směrnicemi EU a vzorovými pravidly OECD, zajištění minimální 15% daňové sazby a zároveň podpora inovací. Úpravy zahrnují vyjasnění týkající se vykazování podle jednotlivých zemí a úpravy belgického odpočtu příjmů z inovací (IID). Zákon rovněž rozšiřuje definice o obchodovatelné převoditelné daňové kredity (MTTC) a zavádí pravidla „bezpečného přístavu“ pro zjednodušené výpočty a přechodná ustanovení.

Chcete se dozvědět více o důležitých daňových novinkách z celého světa a být v obraze? Pak sledujte naše webové stránky tax@hand, kde najdete všechny důležité informace o mezinárodním zdanění.

OECD Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right