Daně 

Květnové novinky z DPH

Jaký daňový režim se bude uplatňovat u stravenek? A v jakých případech týkajících se daňové oblasti vynesl Soudní dvůr Evropské unie aktuálně svůj verdikt? Odpovědi najdete v našem článku.

DPH režim vydávání a distribuce stravenek a obdobných platebních prostředků

 Na základě jednání Koordinačního výboru mezi KDP ČR a GFŘ je patrné, že daňová správa přisuzuje stravenkám a podobným platebním poukazům daňový režim pro poukazy dle §15 a §15a zákona o DPH v aktuálním znění. Přestože jednání nebylo doposud uzavřeno, všeobecně panuje shoda, že oběh stravenek ve formě jednoúčelových poukazů bude podléhat DPH, shodnou sazbu bude nutné aplikovat i na provizi za jejich distribuci. Naopak oběh stravenek ve formě víceúčelových poukazů nebude předmětem DPH a plnění poskytovaná v této souvislosti vydavateli těchto stravenek by měla mít charakter administrativní či zprostředkovatelské činnosti a měla by podléhat 21% sazbě DPH. Závěry Koordinačního výboru budou k dispozici koncem června 2019.

 

Judikatura SDEU

C-224/18 Budimex

SDEU v tomto rozhodnutí vyjádřil myšlenku, že okamžik zdanění stavebních služeb nemusí nastat, jestliže výsledné dílo nebylo dosud řádně převzato zákazníkem, a to za splnění současného předpokladu, že před převzetím není ještě známa konečná výše úhrady. Argumentace soudu by mohla být užitečná pro případy určení DUZP obecně u poskytnutí služeb či dodání zboží.

 C-672/17 Tratave, C- 127/18 A-PACK

 Ve dvou na sobě nezávislých rozhodnutích SDEU popsal další aspekty pro možnost/povinnost opravy daně v případě nedobytných pohledávek. Na jednu stranu soud v principu nepřímo potvrdil, že podmínka doručení opravného daňového dokladu dlužníkovi dle českého zákona o DPH v principu nevybočuje z možností daných EU DPH Směrnicí členským státům, ale na druhou stranu jinou podmínku, kterou český zákon o DPH obsahuje, označil za odporující evropskému právu. Uvedl konkrétně to, že český zákon o DPH není v souladu se Směrnicí, pokud podmiňuje opravu základu daně a DPH dle §44 zákona o DPH tím, že dlužník nepřestal být plátcem DPH. Domníváme se, že úvahy soudu by měly být platné i s ohledem na nová ustanovení §46 a násl. zákona o DPH účinná od 1. 4. 2019.

 C‑235/18 Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

Soudní dvůr opět v daném judikátu popsal koncept dodání zboží z perspektivy DPH. Držitel tankovací karty sloužící k úhradě pohonných hmot tuto kartu zapůjčil jiné osobě a příslušné palivo následně této osobě přeúčtoval. SDEU připomenul, že dodání zboží nenastává mezi distributorem pohonných hmot a držitelem tankovací karty, ale přímo mezi distributorem pohonných hmot a osobou, která ji používala při čerpání. Je otázkou, zda takový pohled SDEU je v praxi skutečně uplatňován.

Článek je součástí zpravodaje dReport – květen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

SDEU dReport zpravodaj DPH
Daně 

Firmy a dotace: Nestačí jen vyplnit formulář, každý projekt a žádost vyžadují specifickou péči, říká manažer z poradenského týmu pro granty a pobídky

Události z první poloviny roku 2020 znamenaly pro mnoho firem velmi významný, převážně negativní zásah do jejich fungování, a o to více se jejich pozornost začala ubírat směrem k veřejným zdrojům. Stát totiž podnikatelům dlouhodobě nabízí celou řadu nejrůznějších druhů finanční podpory na jejich výzkum, vývoj či investice. Získat ale dotaci či slevu na dani není otázka jednoho formuláře. Své o tom ví Martin Schulz, manažer z daňového oddělení Deloitte, který se se svým týmem zaměřuje na oblast grantů a odpočtů, a který podnikatelům se získáváním zmíněných příspěvků z veřejných zdrojů pomáhá. 

2. 7. 2020
Daně 

Aktuální vývoj legislativního procesu zákona o daních z příjmů

Legislativní proces na poli zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) je velmi překotný, jeho vývoj je obtížně predikovatelný a navíc jsou jednotlivé změny fragmentované do mnoha „balíčků“, což monitoring plánových změn značně komplikuje. Proto jsme z aktuálních návrhů vybrali ty nejdůležitější a níže shrnujeme jejich legislativní vývoj. 

24. 6. 2020