Daně 

Má vaše společnost již zapsaného skutečného majitele?

Přes půl milionu právnických osob zapsaných do obchodního rejstříku mělo povinnost do 1. ledna 2019 zapsat svého skutečného majitele do Evidence údajů o skutečných majitelích („evidence“). Na konci roku však mělo skutečného majitele zapsaného pouze 65 tisíc z nich.

Povinnost zapsat do evidence svého skutečného majitele mají všechny právnické osoby v souvislosti s novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („AML zákon“) a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

Mnoho společností však nechalo podání návrhu na zápis až na poslední chvíli, a rejstříkové soudy tato podání proto nestíhají zpracovávat. K 11. lednu 2019 takových podání soudy evidovaly více než 50 000. Dle odhadů Ministerstva spravedlnosti tak povinnost zápisu skutečného majitele splnilo do 1. ledna 2019 přibližně 25 % dotčených subjektů.

Vzhledem k aktuální obrovské vytíženosti rejstříkových soudů nelze očekávat dodržování 5denní zákonné lhůty pro zápis do evidence ode dne doručení návrhu. V praxi se lze setkat s více jak měsíčním zpožděním.

Kdo je skutečným majitelem?

Za skutečného majitele se podle § 4 odst. 4 AML zákona považuje fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Skutečným majitelem je vždy konkrétní fyzická osoba. AML zákon dále uvádí, které skutečnosti mohou indikovat skutečného majitele. Naplnění těchto skutečností ale nemusí nutně znamenat, že je daná osoba skutečným majitelem. Vždy je potřeba posoudit, zda má tato osoba možnost vykonávat rozhodující vliv.

Společnosti mají povinnost svého skutečného majitele identifikovat a zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření jeho totožnosti včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.

Zápis do evidence

Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku měly povinnost zapsat svého skutečného majitele do evidence do 1. ledna 2019. Ostatní osoby, které mají povinnost zapsat svého skutečného majitele do evidence, musí splnit tuto povinnost do 1. ledna 2021.

Do evidence se zapisují následující údaje o skutečném majiteli:

  1. jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště;
  2. datum narození a rodné číslo, bylo-li přiděleno;
  3. státní příslušnost a
  4. informace o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele.

Informace o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele se dokládají příslušnými listinami a dokumenty. Takovým dokumentem může být například výpis ze zápisu ve veřejném rejstříku nebo zakladatelské dokumenty.

Pro společnosti zapsané do veřejného rejstříku před 1. lednem 2018 byl zápis do evidence do konce roku 2018 osvobozen od soudního poplatku. Od 1. ledna 2019 podléhá zápis všech společností soudnímu poplatku ve výši 1 000 Kč.

Jaké jsou následky nezapsání skutečného majitele do evidence?

Právní předpisy nestanovují přímou sankci za nesplnění povinnosti zapsat údaje o skutečném majiteli do evidence, avšak takovýto postup může mít negativní dopad na obchodní aktivity společností. Nezapsání skutečného majitele do evidence může způsobit nemožnost účastnit se veřejných zakázek či získat dotaci z evropských fondů nebo ztížení získání bankovního financování.

Podle oznámení zveřejněného na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost předpokládá zavést do výzev vyhlašovaných od června roku 2018 podmínku stanovující, že žadatelem dotace programů nebude moci být subjekt, který ke dni podání žádosti nemá zapsány skutečné majitele v evidenci.

Přístup k údajům v evidenci

Evidence je v současné době neveřejným rejstříkem. Údaje o skutečném majiteli se neposkytují spolu s opisem zápisu z veřejného rejstříku ani se jiným způsobem neuveřejňují. Výpis údajů z evidence může získat zapsaná osoba a dále v omezeném rozsahu údajů ten, kdo prokáže zájem v souvislosti s předcházením trestným činům legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, jejich zdrojovým trestným činům a trestným činům financování terorismu a podpora a propagace terorismu.

Do evidence mohou prostřednictvím dálkového přístupu vstupovat soudy, orgány činné v trestním řízení, správce daně, Finanční analytický úřad, Česká národní banka, další státní orgány a také povinné osoby podle AML zákona, které budou moct využívat údaje uvedené v evidenci v rámci procesů identifikace a kontroly klienta.

V budoucnu lze však očekávat, že bude evidence v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU („5. AML směrnice“), veřejná, a to alespoň v rozsahu údajů o jméně, datu narození, zemi bydliště a státní příslušnosti skutečného majitele a o povaze a rozsahu jeho účasti. Tyto změny by měly být implementovány do českého práva do 10. ledna 2020.

Článek je součástí zpravodaje dReport – březen 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Obchodní rejstřík dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right