COVID-19  Daně 

MF vydalo další rozhodnutí o prominutí sankcí za pozdní podání přiznání a prominutí daní

V souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2 vydalo Ministerstvo financí nové rozhodnutí, které částečně navazuje na již vydaná rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně. Základní informace uvedené v tomto rozhodnutí jsme pro vás shrnuli v tomto článku.

Rozhodnutí se nicméně v oblasti daně z příjmů právnických osob překvapivě nevztahuje na poplatníky spadající pod Specializovaný finanční úřad, kteří nadále musí podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 v řádném termínu.

Daň z příjmů právnických osob

Rozhodnutí prodlužuje období pro plošné prominutí příslušenství spojeného s pozdním podáním daňového přiznání a úhrady daně, dojde-li ke splnění uvedených povinností nejpozději dne 18. 8. 2020.

Toto prominutí se ovšem nevztahuje na poplatníky, jejichž příslušným správcem daně je Specializovaný finanční úřad.

Tyto subjekty mohou v případě, že naplní podmínky pro prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání dle daňového řádu, žádat správce daně standardním způsobem o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Nicméně dle naší zkušenosti je nutné podotknout, že v mnoha případech Specializovaný finanční úřad žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňových přiznání s odůvodněním dopadů nákazy viru SARS-CoV-2 zamítá.

Dále upozorňujeme, že stejně jako v předešlém rozhodnutí ministryně financí se promíjení týká pouze poplatníků, jejichž zdaňovací období je kalendářní rok (tj. zdaňovací období 2019), a na poplatníky s hospodářským rokem tedy nedopadá.

Daň z příjmů fyzických osob

Rozhodnutím dochází k prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019, stejně tak k prominutí úroku z prodlení z pozdní úhrady daňové povinnosti za rok 2019 za předpokladu, že k podání přiznání a k úhradě daně dojde nejpozději do 18. 8. 2020. Nově rozhodnutí pamatuje i na případnou pokutu za neoznámení příjmů osvobozených od daně přesahujících 5.000.000 Kč obdržených v roce 2019, kdy tato pokuta je prominuta, pokud dojde k tomuto oznámení nejpozději do 18. 8. 2020 (rovněž dochází k prominutí souvisejících sankcí spojených s pozdním podáním dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2018).

Prominuta bude i pokuta za opožděné vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybíraná srážkou formou záloh, odváděná plátcem daně, a to za podmínky, že k podání tohoto vyúčtování za zdaňovací období roku 2019 došlo nejpozději dne 31. 5. 2020.

Daň z nabytí nemovitých věcí

V souvislosti s plánovaným zrušením zákonného opatření k dani z nabytí nemovitých věcí, které je momentálně projednáváno v Poslanecké sněmovně ČR, je pak rozhodnuto o prodloužení doby pro prominutí úroku z prodlení, pokuty za opožděné tvrzení daně a úroku z posečkané částky.

Prominutí uvedených sankcí by se tak mělo vztahovat v otázce daně z nabytí na daňová přiznání, jejichž lhůta k podání uplyne v období od 31. 3. 2020 a nově do 30. 11. 2020. Pokud by ke zrušení daně z nabytí nakonec nedošlo, promíjeno bude pouze za podmínky, že tato daňová přiznání budou podána a související daň zaplacena nejpozději do 31. 12. 2020.

Daň z přidané hodnoty

Současně se tímto rozhodnutím promíjí DPH z bezúplatných dodání vybraných druhů zboží (darování roušek, ochranných rukavic, testovacích sad COVID-19, ventilátorů, teploměrů a podobně, včetně darování materiálu potřebného na výrobu vyjmenovaného zboží). Rozhodnutí v principu kopíruje starší rozhodnutí o prominutí DPH, které bylo účinné do 17. 5. 2020, fakticky tak jen prodloužilo možnost nadále neaplikovat DPH, a to na období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020.

Prominutí správních poplatků

Rozhodnutí dále prodlužuje období pro prominutí správních poplatků níže uvedených, a to za předpokladu, že žádost o prominutí bude podána do 31. 12. 2020. Souvislost s dopady šíření viru SARS-CoV-2 nebude s ohledem na administrativní dopady prokazována.

  • Správní poplatek za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky
  • Správní poplatek za přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně
  • Správní poplatek za přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku
  • Správní poplatek za vydání potvrzení o bezdlužnosti

Dojde také k prodloužení doby pro prominutí správního poplatku za přijetí žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to do 31. 12. 2020 za předpokladu, že k vydání výzvy k podání kontrolního hlášení nebo výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení a následnému podání souvisejícího kontrolního hlášení došlo v době od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020.

Prominutí příslušenství u subjektů, kterým bylo povoleno posečkání úhrady daně a rozložení úhrady daně na splátky

Plošně se promíjí také úrok z prodlení a úrok z posečkané částky v případech, kdy bylo v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 daňovému subjektu na základě individuální žádosti povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky. Prominutí bude časově omezeno (od vyhlášení nouzového stavu do 31. 12. 2020) a bude dopadat na veškeré daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na veškeré daňové subjekty.

Daně v nemovitostech COVID-19 Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z příjmů dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right