Daně 

Mnohostranná úmluva o boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (MLI) – aktuální stav v ČR

MLI je mezinárodní smlouva, která modifikuje podstatnou část smluv o zamezení dvojímu zdanění a může vést ke vzniku nové daňové povinnosti. V České republice zatím nedoběhl ratifikační proces, nicméně v důsledku přijetí pouze tzv. minimálních standardů se neočekávají revoluční změny ve výkladu smluv o zamezení dvojímu zdanění. V jiných zemích tomu však může být jinak – například Slovensko již MLI ratifikovalo a od 1. ledna 2020 se aplikuje na smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se státy, kde již ratifikační proces také proběhl.

Jak jsme vás již informovali v průběhu minulých měsíců, Česká republika k MLI přistoupila roku 2017 v Paříži, avšak v rámci této úmluvy ČR zvolila režim minimálních standardů, tedy nejmírnější variantu. Česká republika se totiž rozhodla rezervovat si právo neaplikovat většinu článků, které by měly novelizovat patřičná ustanovení ve vztahu k dotčeným daňovým smlouvám. Aplikace MLI navíc závisí na testu prvotního účelu (principle purpose test, PPT), který je právě jedním z minimálních standardů, kdy se zjišťuje, zdali transakce či organizační uspořádání měly i jiný počáteční důvod (např. ekonomický) než jen daňový. Tento test koresponduje s institutem zneužití práva, který byl přijat novelou daňového řádu jako součást daňového balíčku pro rok 2019, respektive 2020 v případě zdaňovacího období korespondujícího s kalendářním rokem. Součástí minimálního standardu jsou dále pravidla pro efektivnější řešení sporů dohodou (dispute resolution).

Do konce roku 2019 nebyla MLI ratifikována, v roce 2020 tudíž nebude mít z pohledu České republiky žádné praktické dopady na stávající smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, kterými je Česká republika vázána.

Je však důležité mít na zřeteli, že všechny státy nepřistoupily k MLI ve stejné míře, a proto v ostatních státech může mít mnohem větší praktický dopad na výklad smluv a správu daní. V některých případech MLI podstatně mění znění dvoustranných smluv o zamezení dvojímu zdanění. V mnoha státech je již MLI účinná (například na Slovensku, ale i v Polsku, Rakousku, Francii, Nizozemsku, Švýcarsku, Lucembursku a dalších zemích, aktuální přehled je zveřejněn na webových stránkách OECD). Doporučujeme proto ověřit případné dopady MLI na znění smluv uzavřených mezi těmito zeměmi, pokud do vaší kompetence spadají i jiné země než Česká republika.

MLI Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right