Daně 

Mnohostranná úmluva v ČR vstoupila v platnost: jaké jsou její dopady?

Od 1. září 2020 vstoupila v platnost pro Českou republiku Mnohostranná úmluva o boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (mnohostranná úmluva nebo také někdy mnohostranný nástroj, případně MLI z anglického multilateral instrument). MLI je mezinárodní smlouva, která modifikuje podstatnou část dvoustranných smluv o zamezení dvojímu zdanění uzavřených mezi konkrétními státy. Česká republika zvolila režim minimálních standardů, tedy nejmírnější variantu, a rezervovala si právo neaplikovat většinu článků, které by měly novelizovat patřičná ustanovení ve vztahu k dotčeným daňovým smlouvám.

Aplikace MLI navíc závisí na testu prvotního účelu (principle purpose test, PPT), který je právě jedním z minimálních standardů, kdy se zjišťuje, zdali transakce či organizační uspořádání měly i jiný počáteční důvod (např. ekonomický) než jen daňový. Součástí minimálního standardu jsou také pravidla pro efektivnější řešení sporů dohodou (dispute resolution).

Zajímá vás toto téma? Přečtěte si všechny články, v nichž jsme se Mnohostranné úmluvě o boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (MLI) věnovali.

Ministerstvo financí na svém webu zveřejnilo informaci, které smlouvy o zamezení dvojímu zdanění jsou MLI aktuálně dotčeny. Jedná se o vybrané smlouvy, které byly ze strany ČR zařazeny pod režim Úmluvy a u kterých byl již dokončen v daných zemích ratifikační proces (který je předpokladem pro to, aby se mohly příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění modifikovat). Informace k modifikaci příslušných smluv o zamezení dvojímu zdanění je průběžně zveřejňována také ve Finančním zpravodaji. Aktuální přehled je doplněn i v přehledu smluv o zamezení dvojímu zdanění na webu Ministerstva financí (nicméně je zde uveden jen text Úmluvy, nikoliv modifikované znění konkrétní smlouvy).

Které smlouvy již byly modifikovány?

V současné době již jsou Úmluvou modifikovány smlouvy o zamezení dvojímu zdanění např. s  Irskem, Kyprem, Maltou, Lucemburskem, Švýcarskem, Francií, Belgií, Velkou Británií, Japonskem, Polskem, Rakouskem, Ruskem, Slovenskem a dalšími zeměmi. Doporučujeme proto ověřit, zda může mít modifikované znění smluv dopad na přeshraniční transakce ve vašich společnostech a na jejich daňové posouzení.

Tématu se budeme věnovat také v rámci našeho pravidelného webcastu.

Dvojí zdanění MLI Ministerstvo financí Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right