Daně 

Mnohostranná úmluva v ČR vstoupila v platnost: jaké jsou její dopady?

Od 1. září 2020 vstoupila v platnost pro Českou republiku Mnohostranná úmluva o boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (mnohostranná úmluva nebo také někdy mnohostranný nástroj, případně MLI z anglického multilateral instrument). MLI je mezinárodní smlouva, která modifikuje podstatnou část dvoustranných smluv o zamezení dvojímu zdanění uzavřených mezi konkrétními státy. Česká republika zvolila režim minimálních standardů, tedy nejmírnější variantu, a rezervovala si právo neaplikovat většinu článků, které by měly novelizovat patřičná ustanovení ve vztahu k dotčeným daňovým smlouvám.

Aplikace MLI navíc závisí na testu prvotního účelu (principle purpose test, PPT), který je právě jedním z minimálních standardů, kdy se zjišťuje, zdali transakce či organizační uspořádání měly i jiný počáteční důvod (např. ekonomický) než jen daňový. Součástí minimálního standardu jsou také pravidla pro efektivnější řešení sporů dohodou (dispute resolution).

Zajímá vás toto téma? Přečtěte si všechny články, v nichž jsme se Mnohostranné úmluvě o boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (MLI) věnovali.

Ministerstvo financí na svém webu zveřejnilo informaci, které smlouvy o zamezení dvojímu zdanění jsou MLI aktuálně dotčeny. Jedná se o vybrané smlouvy, které byly ze strany ČR zařazeny pod režim Úmluvy a u kterých byl již dokončen v daných zemích ratifikační proces (který je předpokladem pro to, aby se mohly příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění modifikovat). Informace k modifikaci příslušných smluv o zamezení dvojímu zdanění je průběžně zveřejňována také ve Finančním zpravodaji. Aktuální přehled je doplněn i v přehledu smluv o zamezení dvojímu zdanění na webu Ministerstva financí (nicméně je zde uveden jen text Úmluvy, nikoliv modifikované znění konkrétní smlouvy).

Které smlouvy již byly modifikovány?

V současné době již jsou Úmluvou modifikovány smlouvy o zamezení dvojímu zdanění např. s  Irskem, Kyprem, Maltou, Lucemburskem, Švýcarskem, Francií, Belgií, Velkou Británií, Japonskem, Polskem, Rakouskem, Ruskem, Slovenskem a dalšími zeměmi. Doporučujeme proto ověřit, zda může mít modifikované znění smluv dopad na přeshraniční transakce ve vašich společnostech a na jejich daňové posouzení.

Tématu se budeme věnovat také v rámci našeho pravidelného webcastu.

Dvojí zdanění MLI Ministerstvo financí Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj
Daně 

Prominutí daně v souvislosti s nesplněním podmínek odpočtu na podporu odborného vzdělávání

Ministryně financí vydala dne 27. dubna 2021 další rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru. Tentokrát se týká daně z příjmů odpovídající daňové povinnosti vzniklé porušením podmínky doby použití majetku pro odborné vzdělávání podle § 34g odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o daních z příjmů“). 

29. 4. 2021
Daně 

Promíjení penále, úroků a nově i pokuty za opožděné podání daňového přiznání

Doměření daně správcem daně je doprovázeno vznikem povinnosti platit úroky z prodlení a často i penále, přičemž v některých případech mohou tyto sankce ve svém souhrnu samotný doměrek fakticky i převýšit. Možností, jak zmírnit sankční následky doměření daně, je institut individuálního promíjení příslušenství daně. Od 1. 1. 2021 byla navíc nově do daňového řádu zakotvena možnost prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně. 

27. 4. 2021