Technologie 

Na koho se nový návrh evropského nařízení o digitálních službách vztahuje?

V předchozím článku jsme shrnuli akt o digitálních službách (Digital Service Act – DSA), jaké jsou jeho cíle, význam a ovlivněné subjekty. Tentokrát se pojďme podívat na to, jak nařízení o digitálních službách kategorizuje organizace na čtyři úrovně a jaké požadavky jsou na různé úrovně kladeny.

Předchozí článek naleznete zde.

Úroveň 1: Zprostředkovatelské služby

Do kategorie zprostředkovatelských služeb patří podle DSA organizace, které poskytují jednu z níže uvedených služeb:

 • služba „prostého přenosu“ spočívající v přenosu informací poskytovaných příjemcem služby v komunikační síti nebo ve zprostředkování přístupu ke komunikační síti;
 • služba „ukládání do mezipaměti“ spočívající v přenosu informací poskytovaných příjemcem služby v komunikační síti a zahrnující automatické dočasné přechodné ukládání informací. Ty slouží pouze pro co nejúčinnější následný přenos informací jiným příjemcům na jejich žádost.

Povinnosti pro úroveň 1:

Podle DSA musí poskytovatelé zprostředkovatelských služeb splnit následující:

 • zřídit dvě jednotná kontaktní místa, jedno pro usnadnění přímé komunikace s dozorovými orgány a jedno pro příjemce služeb, zatímco poskytovatelé, kteří nejsou usazeni v EU, ale nabízejí služby v EU, budou muset určit právního zástupce v EU;
 • explicitně popsat ve svých podmínkách veškerá omezení, která mohou uvalit na používání jejich služeb, jako jsou zásady moderování obsahu, a jednat odpovědně při uplatňování a vymáhání těchto omezení;
 • u služeb zaměřených na nezletilé poskytnout vysvětlení podmínek a omezení použití způsobem, který je pro nezletilé srozumitelný;
 • zveřejňovat výroční zprávu o moderování obsahu, včetně počtu příkazů přijatých od úřadů a počtu upozornění přijatých od jiných stran, stejně tak zprávu o tom, jaký dopad příkazy a upozornění mají.

Úroveň 2: Poskytovatelé hostingových služeb

Hostingové služby jsou v DSA definovány jako služby, které se skládají z ukládání informací poskytovaných příjemcem služby a na jeho žádost (jako jsou poskytovatelé cloudových služeb, online tržiště, sociální média, obchody s aplikacemi).

Povinnosti pro úroveň 2:

Kromě povinností platných pro všechny poskytovatele zprostředkovatelských služeb (první úroveň) musí poskytovatelé hostingových služeb:

 • implementovat mechanismus, který umožní třetím stranám upozorňovat na přítomnost údajně nezákonného obsahu. Má se za to, že oznámení vedou ke skutečné znalosti ohledně konkrétní informace, pokud umožňují pečlivému poskytovateli hostingových služeb zjistit nezákonnost příslušné činnosti nebo informace bez podrobného právního zkoumání. Pokud má ale poskytovatel skutečné znalosti, osvobození od odpovědnosti již neplatí;
 • informovat osobu, která podala oznámení, o rozhodnutí přijatém na základě oznámení a dostupných opravných mechanismech;
 • poskytnout příslušnému uživateli odůvodnění, pokud se poskytovatel rozhodne odstranit informace nebo pozastavit či ukončit poskytování služeb (nebo učinit jakékoli podobné rozhodnutí). Toto odůvodnění musí být co nejpřesnější a nejkonkrétnější. DSA uvádí minimální obsah takového prohlášení, které musí zahrnovat skutečnosti, které vedly k rozhodnutí, právní pravidlo nebo smluvní podmínku, která byla porušena, a dostupné opravné prostředky;
 • kromě výše uvedeného také informovat vnitrostátní donucovací nebo soudní orgány o všech informacích, které vedou k podezření ze závažných trestných činů ohrožujících život nebo bezpečnost osob.

Úroveň 3: Online platformy a tržiště

Online platformy jsou v DSA definovány jako poskytovatelé hostingových služeb, které veřejně šíří informace uživatelů. Evropská komise výslovně uvádí, že sociální sítě, online tržiště, obchody s aplikacemi, webové stránky o cestování a ubytování online, webové stránky pro sdílení obsahu a platformy pro kolaborativní ekonomiku se kvalifikují jako online platformy.

Povinnosti pro úroveň 3:

Podle DSA musí online platformy:

 • zveřejňovat průměrné měsíční aktivní příjemce za posledních šest měsíců na jejich online rozhraní;
 • s oznámeními podanými důvěryhodnými nahlašovateli zacházet přednostně (status důvěryhodného oznamovatele udělí vnitrostátní orgány nezávislým subjektům, které mají zvláštní zkušenosti s odhalováním nezákonného obsahu [např. průmyslová sdružení] a tito důvěryhodní nahlašovatelé musí také zveřejňovat veřejné zprávy o oznámeních, která podali, a o tom, jaký účinek mají různí poskytovatelé na tato oznámení);
 • předkládat odůvodnění do veřejné databáze spravované EK
 • navrhovat online rozhraní tak, aby nebyla narušena schopnost příjemců služeb činit svobodná a informovaná rozhodnutí (Evropská komise poskytne další pokyny k následujícím postupům: [i] kladení většího důrazu na určité volby, jakmile žádá příjemce služby o rozhodnutí; [ii] opakovaně žádající příjemce služby, aby si vybrali, pokud k takové volbě již došlo nebo [iii] ztížení postupu ukončení služby než jejího předplácení);
 • poskytovat nezletilým vysokou úroveň soukromí, bezpečnosti a zabezpečení, včetně zákazu prezentace reklamy založené na profilování, pokud si je poskytovatel s přiměřenou jistotou vědom, že je příjemce nezletilý;
 • zajistit transparentnost reklam tím, že zajistí, aby u každé konkrétní reklamy mohl příjemce identifikovat, (i) že zobrazené informace jsou reklamou; (ii) osoba, jejímž jménem se reklama zobrazuje; (iii) smysluplné informace o hlavních parametrech sloužících k určení příjemce, kterému se reklama zobrazuje;
 • stanovit ve svých podmínkách hlavní parametry používané v jejich systémech doporučování a také možnosti, jak tyto hlavní parametry upravit nebo ovlivnit (systémy doporučení jsou systémy používané online platformou k navrhování nebo hodnocení informací zobrazovaných svým uživatelům;
 • zajistit interní systém vyřizování stížností pro rozhodování o moderování obsahu;
 • zajistit certifikovaný mechanismus mimosoudního zprostředkování pro rozhodnutí týkající se moderování obsahu.

Úroveň 4: Velmi velké online platformy a vyhledávače

Online platforma se bude kvalifikovat jako velmi velká online platforma nebo velmi velký online vyhledávač, pokud průměrný počet uživatelů za měsíc činí 10 % nebo více z celkového počtu spotřebitelů v EU (v současné době 45 milionů lidí). Evropská komise určí, které subjekty a vyhledávače do této kategorie patří.

Evropská komise je hlavním orgánem odpovědným za dohled nad tím, zda velmi velké online platformy a velmi velké online vyhledávače dodržují své specifické povinnosti.

Povinnosti pro úroveň 4:

Podle DSA musí velmi velké online platformy a velmi velké vyhledávače:

 • analyzovat veškerá systémová rizika vyplývající z používání jejich platforem a zavést účinná opatření ke zmírnění, přizpůsobená zjištěným systémovým rizikům (definice systémového rizika je velmi široká a zahrnuje téměř jakékoli systémové riziko, které si lze představit, např. nelegální obsah, nenávistné projevy, porušování soukromí, volební manipulace atd.);
 • pokud to vyžadují „v krizových situacích“, (tj. v případě mimořádných okolností, které vedou k vážnému ohrožení veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví, může Evropská komise požádat poskytovatele, aby zanalyzovali, zda jejich služby k této hrozbě přispívají), přijmout opatření ke zmírnění k odstranění nebo omezení příspěvku (to je jasně inspirováno přítomností dezinformací o vakcínách během krize COVID);
 • procházet každoročním nezávislým auditem v souladu s DSA – do jednoho měsíce musí poskytovatel buď přijmout doporučení ve zprávě o auditu, nebo zdůvodnit důvody, proč tak neučinil, a přijmout alternativní opatření k řešení případů, které jsou v nesouladu s požadavky auditu;
 • zřídit formální funkci, která bude sledovat dodržování předpisů DSA; funkce musí být nezávislá na dalších provozních funkcích a musí být přímo podřízena vedení;
 • poskytovat přístup k údajům nezbytným pro sledování souladu s DSA příslušným orgánům (poskytovatelé mohou být požádáni, aby vysvětlili návrh, logiku fungování a testování jejich algoritmických systémů);
 • zřídit veřejné úložiště online reklam, které zobrazovali v minulém roce, které musí zahrnovat (i) obsah reklamy; (ii) osobu, jejímž jménem byla reklama zobrazována; (iii) dobu, po kterou byla reklama zobrazena; (iv) zda byla reklama zamýšlena k zobrazení konkrétním skupinám uživatelů, a hlavní parametry použité k tomuto účelu; a (v) celkový počet dosažených uživatelů;
 • poskytnout alespoň jeden doporučující systém, který není založen na profilování;
 • poskytnout strojově čitelný souhrn podmínek, včetně dostupných opravných prostředků a opravných mechanismů;
 • zveřejňovat podmínky v každém z úředních jazyků zemí, kde nabízejí své služby.

Pokud vás téma zaujalo a chcete se dozvědět víc, podívejte se na naši webovou stránku. Předchozí článek, kde jsme shrnuli akt o digitálních službách, si přečtete zde.

Digitalizace Digitální transformace Evropská komise

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right