Technologie  Právo 

Nařízení o digitální provozní odolnosti: Nová pravidla řízení IT rizik

Nové nařízení o digitální provozní odolnosti (DORA), které pochází z dílny Evropské komise a které nabude účinnosti v roce 2025, ovlivní finanční subjekty mimo jiné i v oblasti řízení ICT rizik. Nová pravidla se dotýkají například identifikace kritických obchodních funkcí, mapování vzájemné závislosti informačních a podpůrných aktiv či tvorby krizových scénářů. Přečtěte si, co přesně chystané změny přináší a jak by se na ně firmy měly připravit.

Požadavky na IT risk management v kontextu evropského nařízení o digitální provozní odolnosti finančního sektoru jsou mezi finančními subjekty hojně diskutovány. Nařízení – známé pod zkratkou DORA (Digital Operational Resilience Act) – upravuje zejména pravidla ICT bezpečnostních procesů, rozdělení rolí a technických opatření s cílem zvýšit provozní odolnost širokého okruhu poskytovatelů finančních služeb od bank přes pojišťovny až po ratingové agentury nebo depozitáře cenných papírů. Řízení ICT rizik je přitom jednou z oblastí, kterých se změny dotknou nejvíce.

Nařízení DORA v kostce

Nařízení DORA si klade za cíl zvýšit digitální odolnost finančního sektoru a ukládá subjektům povinnosti v oblasti obecné governance, řízení ICT rizik, business kontinuity, řízení ICT dodavatelů, vzdělávání managementu a zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti, threat intelligence, hlášení ICT incidentů a dalších. Jedná s o evropské nařízení, které je poměrně detailní a jehož text přímo stanovuje jednotlivé povinnosti, které jsou právně závazné v celé EU.

DORA vstoupí v účinnost 17. ledna 2025. Text nařízení již vyšel v Úředním věstníku EU a je platný, ale obsahuje dvouleté přechodové období, aby regulované subjekty měly čas na přípravu. V průběhu přechodového období také budou zveřejněny některé technické standardy, jejichž vypracování DORA deleguje na vybrané evropské instituce.

Nařízení o digitální provozní odolnosti vchází v platnost, finanční sektor čekají změny

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Nařízení o digitální provozní odolnosti vchází v platnost, finanční sektor čekají změny

Na text nařízení DORA lze nahlížet optikou jednotlivých požadavků, kterých je kolem dvou set. Než se zaměříme přímo na konkrétní nová pravidla v oblasti IT risk managementu, podívejme se nejdříve obecněji na jednotlivé funkční kategorie. Mezi ty nejdůležitější patří:

  • Dokumenty a politiky. Některé (např. Politika informační bezpečnosti organizace) jsou povinné, jiné jsou uvedeny pouze jako možnost (např. Strategie více dodavatelů IKT).
  • Povinné role. Nařízení například vyžaduje určit roli odpovědnou za řízení rizik spojených s ICT dodavateli.
  • Povinné pracovní procesy. Tato kategorie je nejrozsáhlejší. Nařízení DORA například ukládá subjektům mapování business funkcí společnosti a souvisejících podpůrných ICT aktiv, školení managementu společnosti v kybernetické bezpečnosti a mnohé další procesy a aktivity.
  • Povinná technická opatření. Nařízení obsahuje i několik technických požadavků vztahujících se např. k segmentaci sítě nebo síťovému dohledu. Pozornost by finanční subjekty měly věnovat mimo jiné požadavkům na zálohování – nařízení DORA jim ukládá, aby při obnově dat použily „systémy IKT, které jsou fyzicky a logicky odděleny od zdrojového systému IKT“, což v kombinaci s požadavkem na včasnou obnovu služeb vyžaduje přípravu „backup warm-site“ včetně souvisejících procesů obnovy a jejich praktického testování.

Přímo v oblasti zmiňovaného IT risk managementu se DORA drží dobré praxe a zavedených standardů informační bezpečnosti. Řeší přitom zejména následující témata:

  • Mapování významných obchodní funkcí, informačních aktiv, podpůrných aktiv a jejich vzájemné závislosti. Nařízení tak odpovídá modelu managementu bezpečnosti informací známému ze standardu ISO řady 27000 i českého zákona o kybernetické bezpečnosti.
  • Identifikace obchodních funkcí, která jsou pro organizaci kritická. Organizace musí být schopny identifikovat podpůrná technická aktiva, která vyžadují zvláštní ochranu – může jít o software, hardware ale i relevantní fyzické součásti a prostory. Cílovým stavem by měla být i schopnost simulovat dopady výpadků konkrétních podpůrných aktiv nebo lokalit na poskytované obchodní funkce. Nařízení DORA také vyžaduje identifikaci těch obchodních funkcí, které závisí na externích ICT dodavatelích.

Identifikace a řízení ICT rizik, přičemž nařízení DORA počítá s jejich vyjádřením v podobě rizikových scénářů a stanovuje aktualizaci seznamu minimálně jednou ročně nebo po velkých změnách v oblasti ICT. Řízení rizik musí být popsáno v tzv. rámci pro řízení rizik v oblasti IKT (ICT risk management framework), který musí zahrnovat strategii digitální provozní odolnosti, v níž se stanoví způsob jeho uplatňování.

Jak se mohou poskytovatelé finančních služeb na nařízení DORA připravit?

U vyspělých aktérů kybernetické bezpečnosti, jako jsou některé banky, může nařízení DORA pouze posílit jejich stávající bezpečnostní politiky a procesy. Pro aktéry nově zahrnuté pod regulaci kybernetické bezpečnosti, jako jsou například některé pojišťovny, však může jít o zásadní změnu, která bude muset být realizována v krátkém časovém období dvou let, a bude tedy vyžadovat dedikovaný projekt a nemalé lidské, finanční i časové zdroje.

DORA některým poskytovatelům finančních služeb přinese i nutnost zavádět nové nástroje např. v rámci ICT asset managementu nebo ICT risk managementu – tyto inovace by však neměly předcházet uváženému nastavení systému řízení rizik. Pro nejlepší zhodnocení případné investice doporučujeme zmapovat i další potřeby napříč organizací – vybrané nástroje pro IT risk management lze povýšit na plnohodnotná Governance, Risk & Compliance (GRC) řešení, která pokrývají jak oblasti vyžadované nařízením DORA (ICT risk, business continuity management, vendor management), tak interní audit a další funkce.

Týkají se požadavky nařízení DORA i vaší firmy? Obraťte se na naše odborníky, kteří vám potřebná řešení pomohou nalézt i implementovat, a to plně na míru vašim potřebám. Nová pravidla, procesy i technologie by měla být vždy zaváděna v rámci kontextu a skutečné, žité praxe dané organizace, a to takovým způsobem, aby nezůstala jen na papíře a přinesla očekávanou přidanou hodnotu.

Nařízení o digitální provozní odolnosti: Změny v řízení rizik v oblasti outsourcingu

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Nařízení o digitální provozní odolnosti: Změny v řízení rizik v oblasti outsourcingu
DORA

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right