Daně 

Navrhované změny AML zákona

Legislativa upravující opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je neustále živou oblastí. Po několika novelách v letech 2017 a 2018 souvisejících především s implementací tzv. čtvrté AML směrnice (např. zavedení povinné evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob) jsou aktuálně v legislativním procesu další dva návrhy na změnu AML zákona obsahující několik výrazných změn.

Okruh povinných osob

První okruh zásadních změn se týká rozšiřování seznamu povinných osob představující implementaci tzv. páté AML směrnice. Povinnými osobami jsou subjekty, kterým právní předpisy bojující proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu stanoví zvláštní povinnosti. Dnes již nikoho nepřekvapí, že např. banky při výkonu své činnosti provádějí řadu takovýchto opatření, např. podrobnou identifikaci a kontrolu klientů, zavedení a uplatňování systému vnitřních zásad, speciální školení zaměstnanců anebo oznamování podezřelých obchodů státním orgánům.

Nově by však mezi povinné osoby měli patřit např. také:

  1. realitní makléři jednající jako zprostředkovatelé při pronájmu nemovitosti (ve spojení s transakcemi, u nichž výše měsíčního nájmu dosáhne výše 10 000 eur nebo více);
  2. osoby oprávněné k obchodování s kulturními památkami či s předměty kulturní hodnoty nebo ke zprostředkování takových obchodů, případně ke skladování kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty v tzv. svobodných pásmech;
  3. rozšířený okruh osob poskytující služby spojené s virtuální měnou.

Z navržených úprav je patrné pokračování v trendu rozšiřování okruhu povinných osob a jejich povinností, který reflektuje stupňující se snahu na evropské i lokální úrovni předcházet legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Z pohledu stávajících povinných osob a především z pohledu subjektů, které budou nově začleněny do okruhu povinných osob, je tak zásadní monitorovat aktuální stav legislativy a včas se připravit na plnění povinnosti v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, neboť v případě neplnění zákonných povinností hrozí nejen udělení pokut až do výše 10 000 000 Kč, ale v krajním případě také odnětí oprávnění k podnikatelské činnosti.

Modernizace procesu identifikace klienta

V současnosti se identifikace klienta primárně provádí „tváří v tvář“, tedy za fyzické přítomnosti identifikovaného, což se s ohledem na současné technické možnosti jeví ze strany povinných subjektů i klientů jako stále méně atraktivní volba ve srovnání s možností provést identifikaci klienta vzdáleně.

Aktuální návrhy na změnu AML zákona počítají s tím, že bude možné provést identifikaci klienta s využitím elektronické identifikace (např. prostřednictvím občanského průkazu s čipem, případně nově zaváděné tzv. bankovní identity) anebo dálkovou identifikaci klienta založenou u fyzických osob (zejména) na třech relativně jednoduchých krocích:

1. zaslání kopie příslušných částí průkazu totožnosti a alespoň jednoho dalšího podpůrného dokladu;

2. hodnověrném prokázání existence platebního účtu vedeného na jméno klienta;

3. provedení první platby z nové smlouvy klientem prostřednictvím sděleného účtu.

Nově by měl AML zákon navíc výslovně připouštět, aby v rámci identifikace klienta bylo možné využít některé z nových platebních služeb. Prostřednictvím platebních služeb „informování o platebním účtu“ a „nepřímé dání platebního příkazu“ tak bude možné naplnit některé z podmínek pro dálkovou identifikaci, což může proces dálkové identifikace nejen urychlit a zjednodušit, ale také učinit bezpečnějším.

Pokud budou změny AML zákona upravující výše uvedené možnosti identifikace přijaty, lze předpokládat nejen zvýšení komfortu ze strany klientů, pro které bude takový proces identifikace ještě jednodušší, ale také vznik atraktivních příležitostí ze strany podnikatelských subjektů, které budou schopny nové způsoby identifikace zapracovat do svých procesů a získat tak konkurenční výhodu, neboť dokážou své klienty identifikovat jednodušší a rychlejší cestou.

Článek je součástí zpravodaje dReport – září 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

AML zákon dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right