Daně 

Nejdůležitější změny v oblasti zdaňování investičních fondů

Návrh novely zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), sněmovní tisk č. 570, jehož součástí je i novela zákona o daních z příjmů, podepsal prezident a čeká se na publikaci ve Sbírce zákonů. Předpokládaná účinnost novely je 1. července 2024. Na jaké změny se připravit?

Ze změn, které byly navrženy v ZISIF, jsou pro zdanění investičních fondů daní z příjmů právnických osob důležité zejména tyto:

 • Umožnit investičnímu fondu, který je komanditní společností na investiční listy a běžné akciové společnosti (nově označované jako akciová společnost s fixním základním kapitálem neboli SICAF), vytvářet podfondy (stávající právní úprava umožňuje vytvářet podfondy pouze akciovým společnostem s proměnným základním kapitálem neboli SICAV).
 • Upřesnění pojmu fondový kapitál s použitím pojmu „čistá hodnota aktiv“.
 • Zpřesnění některých procesních aspektů likvidace podílového fondu (povinnost vypracovat zprávu o průběhu likvidace, povinnost vyhotovit účetní závěrku podle zákona o účetnictví, žádost o výmaz ze seznamu ČNB podává administrátor atd.).

V souvislosti s uvedenými změnami ZISIF pak byly v zákoně o daních z příjmů navrženy následující úpravy:

 • Rozšíření poplatníků daně z příjmů právnických osob o nové typy podfondů investičních fondů. Poplatníkem daně z příjmů právnických osob jsou kromě dosavadních podfondů akciové společnosti s proměnným základním kapitálem nově i podfond komanditní společnosti na investiční listy a podfond akciové společnosti s fixním základním kapitálem.
 • Podfondy investičních fondů mohou být nově tzv. základním investičním fondem (s výhodou sazby daně z příjmů ve výši 5 %), protože se jedná o podfond, jehož akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a zároveň splní další zákonem stanovené podmínky (maximálně 10 % výše podílu poplatníka daně z příjmů právnických osob na základním kapitálu a neprovozování živnostenského podnikání). Touto úpravou se mění postup popsaný v rozsudcích Městského soudu v Praze č. j. 10 Af 10/2023-61. Více se k tomuto výkladu můžete dočíst v našem článku.
 • Rozšíření podfondů, které mohou být tzv. základním investičním fondem (s výhodou sazby daně ve výši 5 %) z titulu investování 90 % hodnoty svého majetku do zákonem vymezeného okruhu finančního majetku, vedle stávajícího podfondu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, o podfondy komanditní společnosti na investiční listy a akciové společnosti s fixním základním kapitálem.
 • Testování podmínek pro vztah mateřské a dceřiné společnosti pro účely osvobození příjmů z podílů na zisku a prodeje podílu samostatně za akciovou společnost a podfondy se nově vztahuje nejen na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem a její podfondy, ale i na akciovou společnost s fixním základním kapitálem a její podfondy.
 • Rozšíření definice odpisovatele hmotného majetku o nové podfondy investičních fondů. V této souvislosti byla upravena definice odpisovatele tak, aby zahrnovala všechny poplatníky daně z příjmů právnických osob, kteří nejsou právnickou osobou, ale jejichž součástí je hmotný majetek.
 • Analogie použití ustanovení zákona o daních z příjmů vztahující se na otevřený podílový fond se zobecňuje tak, aby se použila také na akciovou společnost s fixním základním kapitálem a jejími podfondy. Obdobně bylo rozšířeno pravidlo o použití ustanovení zákona o daních z příjmů vztahující se na komanditní společnost a na komanditní společnost na investiční listy i na její podfondy.

Změny navržené v zákoně o daních z příjmů, které se vztahují výhradně k nově zaváděným podfondům investičních fondů, by se měly použít již ode dne nabytí účinnosti novely, tj. od 1. července 2024. U stávajících podfondů akciové společnosti s proměnným základním kapitálem by mělo být aplikováno standardní pravidlo, podle kterého se pro daňové povinnosti za zdaňovací období započaté přede dnem nabytí účinnosti této novely (tj. do 30. června 2024) použijí ustanovení zákona o daních z příjmů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely.

V rámci změn přijatých v ZISIF, jež se týkají průběhu likvidace podílového fondu, je jeho obhospodařovateli nově stanovena povinnost vypracovat zprávu o průběhu likvidace, ve které má být popsáno, jakým způsobem naložil s likvidační podstatou. Ke stejnému dni má pak administrátor povinnost vyhotovit účetní závěrku podle zákona o účetnictví. Zprávu o průběhu likvidace bude možné považovat za zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku, od kterého se odvíjí lhůta pro podání daňového přiznání dle § 240c odst. 3 daňového řádu.

Závěrem lze shrnout, že kromě aplikace pravidel pro zdaňování podfondů investičních fondů nově i na podfondy komanditní společnosti na investiční listy a podfondy akciové společnosti s fixním kapitálem dochází k rozšíření možností, kdy se podfond může stát základním investičním fondem a uplatňovat tak 5% sazbu daně z příjmů právnických osob.

Daň z příjmů Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right