Daně 

Nejvyšší správní soud: Finanční správa nesprávně počítala lhůtu pro stanovení daně přerušenou daňovou kontrolou

V několika aktuálních rozsudcích se Nejvyšší správní soud zabýval počítáním lhůty pro stanovení daně v souvislosti s daňovou kontrolou. Zahájení daňové kontroly totiž dle příslušných ustanovení daňového řádu lhůtu pro stanovení daně přerušuje a lhůta běží znovu v délce celých tří let.

Dle dlouhodobého výkladu finanční správy se i v případě lhůty pro stanovení daně přerušené daňovou kontrolou použijí obecná pravidla pro počítání času obsažená v daňovém řádu. Dle těchto obecných pravidel lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy došlo ke skutečnosti rozhodné pro počátek lhůty. Současně se dle těchto pravidel konec lhůty posune na následující pracovní den, pokud by jinak připadl na víkend nebo svátek.

V posuzovaných případech musela svůj výklad finanční správa obhajovat proto, že dodatečné platební výměry vydala až na samém sklonku jím vypočtené lhůty pro stanovení daně a daňové subjekty její výklad napadly ve správním soudnictví.

Výklad Nejvyššího správního soudu

Nejvyšší správní soud kasačním stížnostem daňových subjektů vyhověl a odmítl nesprávný výklad finanční správy. Ustanovení daňového řádu upravující přerušení lhůty pro stanovení daně daňovou kontrolou jsou totiž speciální ve vztahu k obecným pravidlům. Tato speciální pravidla výslovně stanovují, že lhůta pro stanovení daně běží znovu ode dne, kdy byl úkon, tj. zahájení daňové kontroly, učiněn. Zákonodárce tak v tomto ustanovení jednoznačně vyjádřil okamžik, od kterého se nový běh prekluzivní lhůty odvíjí, a to od konkrétního dne zahájení daňové kontroly, a nikoli až ode dne následujícího.

S odkazem na svoji dřívější judikaturu také Nejvyšší správní soud uvedl, že možnost správce daně vyměřit daň končí uplynutím posledního dne této prekluzivní lhůty, který připadá na jeden konkrétní zákonem určený den. Pokud konec lhůty připadne na den pracovního klidu či svátek, právo na vyměření daně zaniknou v tento den bez ohledu na obecná pravidla upravující posun na následující pracovní den.

V posuzovaných případech dle výkladu Nejvyššího správního soudu lhůta pro stanovení daně těsně uplynula, dodatečné platební výměry tak byly vydány nezákonně a jako takové byly zrušeny.

S ohledem na výše uvedenou judikaturu Nejvyššího správního soudu je zřejmé, že v případě daňové kontroly se lhůta pro stanovení daně rozbíhá již dnem zahájení daňové kontroly, a nikoli až následující den. Současně tato lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem zahájení bez ohledu na to, zda připadne na den pracovního klidu či svátek.

Neváhejte se na nás obrátit, pokud se na váš případ může interpretace Nejvyššího správního soudu vztahovat nebo pokud máte jakékoli jiné dotazy.

Daňová kontrola dReport zpravodaj Finanční správa
Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka. 

20. 10. 2021
Daně 

Znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o bankách, do které byla v rámci pozměňovacích návrhů načtena také změna zákona o daních z příjmů. Ta spočívá ve znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tedy dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

20. 10. 2021
Daně 

OECD: plán implementace dvoupilířového systému

OECD dostála svému slibu a dne 8. října 2021 vydala prohlášení s návrhem harmonogramu implementace dvoupilířového systému pro řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Společně s prohlášením byla rovněž zveřejněna informační brožura, jejíž součástí jsou také odpovědi na často kladené otázky. Globální dohodu následně schválili i zástupci G20 na svém summitu. 

20. 10. 2021