Účetnictví 

Nová interpretace Národní účetní rady I-46

V následujícím článku krátce shrneme hlavní body nové interpretace Národní účetní rady I-46 ‒ Účetní řešení uvolněného a vypořádacího podílu ve společnosti s ručením omezeným a vypořádacího podílu v družstvu.

Interpretace Národní účetní rady

Interpretace vyjadřují odborný názor Národní účetní rady na praktickou aplikaci českých účetních pravidel. Interpretace nejsou právně závazné. Jejich cílem je přispívat k formulaci optimálních a jednotných postupů
v oblasti účetnictví a účetního výkaznictví. Zabývají se především otázkami, které nejsou českými účetními předpisy řešeny nebo jsou řešeny nedostatečně, a oblastmi, které jsou v účetní praxi řešeny nejednotně.

Interpretace I-46 ‒ Účetní řešení uvolněného a vypořádacího podílu v s.r.o. a vypořádacího podílu v družstvu

Interpretace I-46 (dále jen „Interpretace“) byla vydána v červnu 2021 s cílem sjednotit účetní řešení uvolněného a vypořádacího podílu ve společnosti s ručením omezeným a v družstvu. Interpretace řeší pouze vypořádání společníka v penězích, nezabývá se nepeněžními úhradami.

Právní úprava uvolněného a vypořádacího podílu je obsažena zejména v § 36 a v § 212‒215 zákona o obchodních korporacích, detailnější úprava této problematiky v účetních předpisech dosud chyběla.

Vypořádací podíl vzniká, pokud společník ukončí svoji účast ve společnosti za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v dražbě.

Uvolněný podíl je podíl společníka, kterému zanikla účast ve společnosti s ručením omezeným (jinak než převodem). Tento uvolněný podíl je pak společnost s ručením omezeným povinna prodat za přiměřenou cenu.

Interpretace poskytuje návod k účtování v následujících situacích:

  • Vypořádání prostřednictvím uspokojení z výtěžku z prodeje uvolněného podílu
  • Vypořádání bez prodeje uvolněného podílu
  • Přechod uvolněného podílu po vyplacení vypořádacího podílu
  • Zánik podílu společníka s. r. o.
  • Zvláštní postup při nahrazení společníka novým společníkem
  • Zánik podílu člena družstva

Při ukončení účasti ve společnosti s ručením omezeným je však třeba myslet i na související daňové dopady. Více informací naleznete v článku našeho daňového oddělení.

Celý text Interpretace I-46 naleznete na webových stránkách Národní účetní rady.

Zdroj: www.nur.cz

Národní účetní rada České účetnictví dReport zpravodaj
Účetnictví 

Sankce za špatně vedené účetnictví a jejich prekluzivní lhůty

V případě, že účetní jednotka neplní své povinnosti podle zákona o účetnictví, hrozí jí za takový přestupek pokuta. Sankce se nejčastěji odvíjí od hodnoty aktiv s tím, že mohou dosahovat až výše 3 % nebo 6 % aktiv, a to dle typu přestupku. Z naší praxe bývá nejčastějším typem přestupku například to, že účetní jednotka nezveřejní svou účetní závěrku ve sbírce listin u rejstříkového soudu. Každopádně, pokud finanční úřad takové pochybení objeví, potom je zmíněná částka pokuty vypočtená z hodnoty aktiv maximální možnou hranicí a správce daně tak může uložit a často i ukládá částku nižší. 

23. 11. 2021