Účetnictví 

Nová interpretace Národní účetní rady I-47

V následujícím článku krátce shrneme hlavní body nové interpretace Národní účetní rady I-47 Přijaté zálohy v cizí měně.

Interpretace Národní účetní rady

Interpretace vyjadřují odborný názor Národní účetní rady na praktickou aplikaci českých účetních pravidel. Cílem interpretací je přispívat k formulaci optimálních a jednotných postupů v oblasti účetnictví a účetního výkaznictví. Zabývají se především otázkami, které nejsou českými účetními předpisy řešeny nebo jsou řešeny nedostatečně, a oblastmi, které jsou v účetní praxi řešeny nejednotně.

I když interpretace nejsou právně závazné, Nejvyšší správní soud je již několikrát akceptoval jako hodnotný zdroj doplňující účetní legislativu.

Interpretace I-47 Přijaté zálohy v cizí měně

Interpretace I-47 (dále jen „Interpretace“) byla vydána v lednu 2022 a jejím cílem je stanovit účetní řešení při vykazování záloh přijatých v cizí měně v účetní závěrce. Otázku poskytnutých záloh v cizí měně řeší interpretace I-43 Poskytnuté zálohy v cizí měně, která byla vydána již v říjnu 2020 a psali jsme o ní v článku Nové interpretace Národní účetní rady I-42 a I-43. Obě interpretace obsahují koncepčně shodný postup.

Interpretace I-47 rozlišuje, zda je z pohledu prodávajícího očekáváno dokončení předmětné prodejní transakce, či nikoliv.

Dokončení prodejní transakce je pravděpodobné

Pokud je u prodávajícího transakce, s níž souvisí přijetí zálohy, ve stavu, kdy je pravděpodobné, že dojde k dodání aktiva, resp. poskytnutí služby (např. byl objednán materiál, začala výroba, zakázka byla rozplánována), je přijatá záloha samostatnou (dílčí) částí celkové prodejní ceny aktiva nebo služby sjednané v cizí měně. V takovém případě se účtuje následovně:

  • Zůstatek přijaté zálohy je přepočten na Kč k datu poskytnutí peněžních prostředků, k rozvahovému dni se už nepřepočítává, a kurzový rozdíl tedy nevzniká.
  • Přijatá záloha je v rozvaze vykazována jako výnosy příštích období.
  • V době dodání aktiva nebo poskytnutí služby nedochází souběžně k přepočtu částky přijaté zálohy dle aktuálního kurzu.
  • Pokud je před dodáním aktiva nebo poskytnutím služby přijato více záloh, každá zálohová platba je přepočtena historickým měnovým kurzem (k datu poskytnutí peněžních prostředků).

Ve zdůvodnění Interpretace je uvedeno, že tyto přijaté zálohy se ve své ekonomické podstatě shodují
s vymezením výnosů příštích období, jejichž způsob účtování je popsán v interpretaci I-37 Časové rozlišení a cizí měna. Dle I-37 „náklady a výnosy příštích období jsou aktiva a závazky, které jsou důsledkem již uskutečněného peněžního toku, není s nimi spojeno kurzové riziko, a proto i když jsou důsledkem cizoměnové transakce, nepřísluší účetním jednotkám kurzově přepočítávat jejich hodnotu“.

Interpretace I-47 zmiňuje jiný způsob účtování v případě „plateb za kontinuálně ve stejnou dobu probíhající dodávky (např. prodej energie) s následným vyúčtováním (např. ročním)“, kdy se mají přijaté platby vykazovat průběžně ve výnosech. Nejpozději k rozvahovému dni pak účetní jednotka odhadne výši očekávaného, resp. konečného vyrovnání a souvztažně s úpravou výnosů vykáže cizoměnovou pohledávku nebo cizoměnový závazek.

Dokončení prodejní transakce není pravděpodobné

Pokud je u prodávajícího transakce, s níž souvisí přijetí zálohy, ve stavu, kdy je pravděpodobné, že dojde k navrácení přijaté peněžní částky a prodejní transakce nebude realizována, představuje dle Interpretace přijatá záloha závazek vyjádřený v cizí měně a účtuje se následovně:

  • Zůstatek přijaté zálohy se přepočítává kurzem k rozvahovému dni a kurzový rozdíl se účtuje do finančního výsledu hospodaření.
  • Přijatá záloha je v rozvaze vykazována v rámci závazků.

Příkladem mohou být vratné bezpečnostní zálohy (kauce) na nájem nebo služby.

Celý text Interpretace I-47 naleznete na webových stránkách Národní účetní rady.

Co Interpretace znamená pro účetní jednotku?

Implementace Interpretace je plně na bedrech účetní jednotky – samotná Interpretace nijak neřeší praktický přechod na navrhovaná koncepční řešení, tedy zda aplikovat retrospektivně (jako změnu účetní metody, případně za jakých okolností jako opravu chyby), prospektivně, nebo eventuálně jakousi kompromisní kombinací těchto postupů. To s sebou nese i daňová rizika.

Doporučujeme proto pečlivě zvážit okolnosti jednotlivých případů, jejich významnost, potenciální rizika a daňové konsekvence.

V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit.

Zdroj: www.nur.cz
Národní účetní rada České účetnictví dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right