Daně 

Nová oznamovací povinnost pro plátce daně

Na úrovni vlády ČR již získává konkrétnější obrysy návrh novely zákona o daních z příjmů s plánovanou účinností od roku 2019, který by měl být načten v Parlamentu. Jak jsme informovali v předchozích článcích, primárním cílem novely je implementovat Evropskou směrnici ATAD, nicméně v jejím stínu se skrývají i jiné neméně významné změny, které byly do návrhu doplněny dodatečně až po standardním připomínkovém řízení.

Jednou z těchto novel je zavedení nové oznamovací povinnosti pro plátce daně u osvobozených příjmů nebo příjmů, u kterých mezinárodní smlouvy zamezují zdanění v České republice. Musí jít ovšem o příjmy plynoucí daňovým nerezidentům ze zdroje v České republice, z nichž je daň vybíraná srážkou.

Forma a způsob podání oznámení

  • Forma oznamování by měla být obdobná, jako je tomu u příjmů, u kterých se v současnosti srážková daň aplikuje. Plátce daně je tedy povinen identifkovat příjemce příjmu a nahlásit údaje týkající se vypláceného příjmu.
  • Auditované účetní jednotky a subjekty s datovou schránkou budou mít povinnost učinit podání skrze datovou schránku. Ty neauditované pak mohou zvolit tiskopis vydaný Ministerstvem Financí ČR nebo svůj výstup obsahující náležitosti vymezené zákonem.
  • Oznámení by se mělo podávat do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k výplatě příjmu. Poplatníkovi za nesplnění této povinnosti nepeněžité povahy hrozí sankce do výše 500 000 Kč a v případě, že podání neučiní elektronicky, jestliže tak učinit měl, může být udělena i pokuta vyšší.

Výjimky

  • Této povinnosti by měly být zproštěny výše uvedené příjmy stejného druhu nepřesahující částku 100 tis. Kč v kalendářním měsíci.
  • Dále může správce daně plátce ze závažných důvodů oznamovací povinnosti zprostit až na dobu 5 let.

Praktický dopad nové povinnosti

Ve velkém tedy plátci daně budou mimo jiné oznamovat dividendy, úroky a licenční poplatky placené českými společnostmi zahraničním matkám nebo jiným zahraničním subjektům.

Řadu vyžadovaných informací již byla schopna finanční správa získat, ovšem klade na poplatníky další administrativní povinnosti a to také ve směru správného výkladu smluv o zamezení dvojího zdanění.

Obdržené údaje by měla finanční správa využívat i pro účely mezinárodní výměny informací s ostatními jurisdikcemi.

Článek je součástí zpravodaje dReport – červen 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky

 

Mezinárodní zdanění Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right