Daně 

Nová praxe správních soudů ke stavení lhůty pro stanovení daně

V rozsudku č. j. 10 Afs 228/2019-53 se Nejvyšší správní soud („NSS“) postavil proti možnosti prodlužovat lhůtu pro stanovení daně prostřednictvím nerelevantní žádosti o mezinárodní dožádání.

Mezinárodní dožádání

Daňový řád upravuje obecnou tříletou lhůtu, po kterou lze stanovit daně, včetně skutečností, které běh této lhůty prodlužují. Jednou ze situací, kdy základní tříletá lhůta neběží, je žádost o mezinárodní spolupráci, tzv. mezinárodní dožádání. Tím je zákonná možnost správce daně obrátit se na orgány finančních správ jiných států. V daném rozsudku NSS stanovil v případě mezinárodního dožádání mantinely a poskytl vodítko, v jakém případě ke stavení lhůty nedochází.

Výklad správních soudů

Správce daně v průběhu předmětného řízení využil institutu mezinárodního dožádání, na základě čehož se domníval, že lhůta pro stanovení daně neběžela. Dle krajského soudu však tato žádost nesměřovala k prověření rozhodných skutečností, a proto nedošlo ke stavení prekluzivní lhůty, která tak uplynula ještě před vydáním napadených rozhodnutí.

S argumentací finanční správy, podle které i takové mezinárodní dožádání, které nepřinese kýžený výsledek, předmětnou lhůtu staví, jelikož nelze předvídat, jakého výsledku bude dosaženo, NSS v obecné rovině souhlasil. V konkrétním případě ale podle názoru NSS žádost nebyla vůbec způsobilá vést k danému výsledku – tedy potvrdit či vyvrátit, že částka vynaložená žalobkyní byla výdajem směřujícím k dosažení, zajištění či udržení zdanitelných příjmů. Jako taková tak byla od počátku odsouzena k nezdaru, a nemohla být tudíž ani důvodem, pro který lhůta pro stanovení daně neběží.

Ve světle rozsudku NSS tak lze dojít k závěru, že pouze taková žádost, která je způsobilá přispět ke správnému stanovení daně, může být důvodem pro stavení prekluzivní lhůty pro stanovení daně.

dReport zpravodaj Finanční správa Správce daně

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right