Daně 

Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Korejskou republikou

V současné době je projednávána nová verze smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou a Korejskou republikou. Tato nová smlouva by měla nahradit její dřívější verzi z roku 1992 a podstatně upravit některé oblasti daňové spolupráce. Nejvýznamnější změny se týkají například zavedení režimu službové stálé provozovny nebo zdaňování pasivních příjmů.

Službová stálá provozovna
Nová verze smlouvy o zamezení dvojího zdanění zavádí režim službové stálé provozovny, který na území smluvního státu vznikne v případě, že podniky druhého smluvního státu budou na jeho území uskutečňovat činnosti po jedno nebo více období přesahující v úhrnu devět měsíců v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období.

Zdanění pasivních příjmů
Vyplacené dividendy společností, která je rezidentem jednoho smluvního státu, mohou být zdaněny v tomto státě, avšak v případě, že skutečný vlastník dividend je rezidentem druhého smluvního státu, nesmí uložená daň přesáhnout 5 % hrubé částky dividend. Dosavadní znění smlouvy podmiňovalo aplikaci maximální daně ve výši 5 % hrubé částky dividend držbou přímého kapitálového podílu ve výši 25 %. V jiném případě bylo nutné aplikovat daň v maximální výši 10 %.

Sazba daně pro licenční poplatky zůstává v nezměněné výši 10 %. Osvobození od daně z licenčních poplatků se nadále použije v případě, že se jedná o poplatky za autorská práva k dílu literárnímu, uměleckému nebo vědeckému, včetně kinematografických filmů a filmů nebo nahrávek rozhlasového nebo televizního vysílání.

Nová pravidla pro zdanění zisků majetku
Nově implementovaný odstavec 4 článku 13 předmětné smlouvy zavádí právo druhého smluvního státu na zdanění zisků ze zcizení akcií nebo srovnatelných podílů, které pobírá rezident jednoho smluvního státu a jejichž hodnota plyne z více než 50 % přímo nebo nepřímo z nemovitého majetku umístěného na území druhého smluvního státu.

Nahrazení některých článků smlouvy
Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění nadále neobsahuje článek 14 týkající se zdanění příjmů z nezávislých povolání, obdobně došlo k odstranění článku 21 upravujícího zdanění příjmů výzkumných pracovníků a profesorů. Z důvodu odstranění těchto článků byly ostatní články přečíslovány.

Dodatečné pravidlo pro zamezení dvojího zdanění
Článek 21 zavádějící pravidla pro zamezení dvojího zdanění nově obsahuje ustanovení, které umožňuje aplikaci prostého zápočtu zaplacené daně z dividend, která je vyplácena českou rezidentní společností společnosti, která je rezidentem Koreje, jestliže vlastní alespoň 25 % hlasovacích práv na společnosti vyplácející dividendy, nebo alespoň 25 % kapitálu této společnosti.

Nový článek ve smlouvě
Nově se ve smlouvě objevuje článek 26 omezující nárok na výhody plynoucí ze smlouvy, za předpokladu, že cílem uskutečněné transakce bylo získání výhod, které ze smlouvy vyplývají.

Nová verze smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou a Korejskou republikou byla uzavřena dne 12. ledna 2018. Ratifikace smlouvy byla odsouhlasena Senátem Parlamentu České republiky dne 17. října 2018. Projednávání smlouvy je zařazeno na program 24. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky začínající 4. prosince 2018.

Článek je součástí zpravodaje dReport – prosinec 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right