Účetnictví 

Nová úprava evidence skutečných majitelů

K 1. červnu 2021 nabývá účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který (na rozdíl od stávající právní úpravy) nesplnění předepsaných registračních povinností spojuje s citelnými následky. Nový zákon upřesňuje definici skutečného majitele a zpřesňuje, že skutečných majitelů může být více.

Primární povinnost zjistit a zapsat svého skutečného majitele má společnost, o jejíhož skutečného majitele se jedná. Odpovědnost za splnění povinnosti přitom standardně nesou členové jejího statutárního orgánu (jednatelé, členové představenstva).

Do evidence se budou zapisovat některé nové údaje, zejména struktura vztahů. Další novinkou je skutečnost, že část údajů zapisovaných do evidence bude veřejně přístupná.

Zásadní změnou, kterou nová legislativa přináší, jsou sankce za nesplnění povinností. Obchodní společnosti mohou dostat pokutu až do výše 500 000 Kč, avšak výrazně větší komplikaci pro ně bude představovat vystavení soukromoprávním sankcím. Těmi jsou například zákaz vyplatit podíl na zisku, pozastavení hlasovacích práv na valné hromadě (resp. práva rozhodovat jako jediný společník/akcionář), nevymahatelnost práv a povinností z právního jednání zastírajícího osobu skutečného majitele, možný postih členů statutárního orgánu v důsledku porušení péče řádného hospodáře – což je zásadní zejména s přihlédnutím k faktu, že se obvykle v červnu konají řádné valné hromady.

Více informací o nové úpravě evidence skutečných majitelů naleznete v článku Zákon o evidenci skutečných majitelů: trocha nových povinností, mnoho nových sankcí.

Zákon o evidenci skutečných majitelů České účetnictví dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right