Účetnictví 

Nové možnosti zveřejnění účetní závěrky za rok 2021

Od 1. 1. 2021 začnou platit pro zveřejňování účetních závěrek nová pravidla. Jedná se o tzv. Zvláštní způsoby zveřejňování podle § 21b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ), které se budou týkat výhradně obchodních korporací. Ty budou mít nyní možnost zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin obchodního rejstříku prostřednictvím svého správce daně.

Obchodní korporace nově můžou zveřejnit svoji účetní závěrku ve sbírce listin obchodního rejstříku prostřednictvím svého správce daně. Povinnost zveřejnit účetní závěrku bude splněna okamžikem podání u příslušného správce daně z příjmů. Dochází tak k zefektivnění komunikace mezi systémy veřejné správy. Dosavadní dva úkony (podání přiznání k dani z příjmů správci daně a zaslání účetní závěrky rejstříkovému soudu) jsou nahrazeny jedním podáním.

Kdo může nový způsob zveřejnění využít?

Této možnosti však nemohou využít všechny účetní jednotky – pouze obchodní korporace. Vyloučeny jsou dále ty účetní jednotky, které podle zvláštního předpisu předávají výroční zprávu České národní bance – a dopadá na ně tedy zvláštní režim podle § 21b odst. 1 ZoÚ.

I když z okruhu obchodních korporací nejsou přímo vyloučeny auditované společnosti, je pro ně splnění povinnosti zveřejnění s využitím této možnosti prakticky nemožné. Předávanými dokumenty mohou být totiž podle § 21b ZoÚ pouze účetní závěrky, nikoliv výroční zprávy.

Pokud má být ale účetní závěrka v souladu s § 21a odst. 4 ZoÚ uložena jako součást výroční zprávy, není možné ji zveřejnit prostřednictvím správce daně. Tyto další dokumenty totiž správce daně z příjmů nepotřebuje a jejich zpracování by tak bylo nad rámec toho, co by měl vyžadovat v souladu se zásadou zakotvenou v § 9 odst. 3 daňového řádu. I když dojde k faktickému předání výroční zprávy správci daně, nebude ji moci na rozdíl od účetní závěrky postoupit rejstříkovému soudu.

Nová úprava tak cílí zejména na mikro a malé účetní jednotky, které jsou obchodními korporacemi a nemusejí mít účetní závěrku ověřenu auditorem. I pro ně však nadále platí, že k uložení do sbírky listin musí dojít nejpozději do konce účetního roku, který následuje po roce, za nějž je účetní závěrka sestavena (např. účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2021 musí být zveřejněna nejpozději do konce roku 2022).

Formální náležitosti podání správci daně

V podání musí být uvedeno, v jakém rozsahu má správce daně účetní závěrku předat rejstříkovému soudu. Odpovědnost za to, že budou zveřejněny veškeré povinně zveřejňované údaje, nese účetní jednotka.

Takto předávaná účetní závěrka musí být podána jako příloha daňového přiznání k dani z příjmů podávaného elektronicky a toto přiznání musí být přípustné (tzn. že se nesmí jednat o podání daňového přiznání v průběhu vyměřovacího nebo doměřovacího řízení). Podání správci daně musí být ve formátu a struktuře podle daňového řádu a musí splňovat podmínky stanovené daňovým řádem. Tady lze očekávat ještě technická upřesnění, jak postupovat. Uvidíme, co nám praxe přinese.

Pokud budou splněny výše uvedené podmínky, splnila účetní jednotka povinnost zveřejnit účetní závěrku v okamžiku, kdy podala přiznání k dani z příjmů u svého příslušného správce daně. Správce daně pak musí bez zbytečného odkladu předat účetní závěrku rejstříkovému soudu. Kdy tak učiní, už však na včasné splnění povinnosti účetní jednotky nemá vliv.

Důležitá pravidla související se zveřejňováním účetní závěrky jsme pro vás shrnuli již v článku Nezapomeňte zveřejnit účetní závěrku.

Účetní závěrka České účetnictví dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right