Daně 

Nově vyhlášené výzvy OP PIK 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo na začátku srpna aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK pro rok 2018. Oproti předchozímu harmonogramu došlo k upřesnění termínů vyhlášení výzev a termínů pro příjem žádostí.

Jedná se o dřívější termín vyhlášení výzvy Obnovitelné zdroje energie a plánovaný termín příjmu žádostí o podporu. Dále byly posunuty termíny vyhlášení výzev Technologie pro začínající podnikatele, Spolupráce – Klastry, Služby infrastruktury – aktivita a), a to včetně plánovaného termínu příjmu žádostí o podporu, na pozdější termín. Změny se dotkly také výzev Poradenství – v režimu podpory de minimis pro VTP – ITI Brno, Olomouc a Hradec Králové, které byly zrušeny, a výzvy ICT a sdílené služby – ICT v podnicích, která byla prozatím zrušena. Naopak nově byla přidána výzva Potenciál – Technická výzva.


Detailnější popis podmínek u vybraných výzev, u kterých byl spuštěn příjem žádostí o dotaci v průběhu července či srpna 2018:

Úspory energie Výzva IV
Výzva IV Úspory energie podporuje projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti podniku. Podporovány jsou aktivity jako například rekonstrukce a modernizace zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, rozvodů elektřiny, plynu a tepla s cílem zvýšení účinnosti, modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů, modernizace a zavádění systémů měření a regulace, instalace OZE, akumulace elektrické energie či kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie nebo chladu, pro vlastní spotřebu.

 • Kdo může o dotaci žádat
  – malé, střední a velké podniky
 • Na co se dotace vztahuje
  – dlouhodobý hmotný majetek
  – dlouhodobý nehmotný majetek potřebný k provozování dlouhodobého hmotného majetku
  – energetický posudek
  – projektová dokumentace
  – výdaje na organizaci výběrového řízení
 • Výše dotace na jeden projekt
  – 300 tis. Kč – 400 mil. Kč, ale zároveň maximálně 15 mil. EUR – podpora na energetický posudek činí maximálně 350 tis. Kč – podpora na organizaci výběrového řízení činí maximálně 200 tis. Kč, dle
  rozsahu zakázky
 • Míra podpory na jeden projekt
  – maximálně 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky – Maximálně 40 % způsobilých výdajů pro střední podniky – Maximálně 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky
 • Míra podpory na energetický posudek, projektovou dokumentaci a organizaci výběrového řízen
  – maximálně 80 % způsobilých výdajů pro malé podniky – maximálně 70 % způsobilých výdajů pro střední podniky – maximálně 60 % způsobilých výdajů pro velké podniky
 • Příjem žádostí
  – července 2018 – 29. dubna 2019Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Obnovitelné zdroje energie Výzva IV
Výzva IV Obnovitelné zdroje energie je zaměřena na podporu projektů využívajících k výrobě a distribuci energie obnovitelné zdroje energie. Mezi podporované aktivity patří výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice, výstavba, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren či vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny.

 • Kdo může o dotaci žádat
  – malé, střední a velké podniky
 • Na co se dotace vztahuje
  – dlouhodobý hmotný majetek
  – dlouhodobý nehmotný majetek potřebný k provozování dlouhodobého hmotného majetku
  – energetický posudek
  – projektová dokumentace
 • Výše dotace na jeden projekt
  – 250 tis. Kč – 100 mil. Kč
  – podpora na energetický posudek činí maximálně 350 tis. Kč
 • Míra podpory na jeden projekt, na energetický posudek a projektovou dokumentaci v oblasti vyvedení tepla a bioplynu z bioplynových stanic
  – maximálně 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky
  – maximálně 45 % způsobilých výdajů pro střední podniky
  – maximálně 40 % způsobilých výdajů pro velké podniky
 • Míra podpory na jeden projekt, na energetický posudek a projektovou dokumentaci v oblasti MVE[1], KVET[2] z biomasy a výtopen z biomasy
  – maximálně 80 % způsobilých výdajů pro malé podniky
  – maximálně 70 % způsobilých výdajů pro střední podniky
  – maximálně 60 % způsobilých výdajů pro velké podniky
 • Příjem žádostí
  – srpna 2018 – 29. března 2019Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

ICT a sdílené služby Výzva IV – aktivita Budování a modernizace datových center
Tato výzva je určena k podpoře projektů, jejichž cílem je modernizovat či vybudovat datové centrum. Tuto podporovanou aktivitu je možné vykonávat v maximálně 4 místech realizace projektu.

 • Kdo může o dotaci žádat
  – malé, střední a velké podniky
 • Na co se dotace vztahuje
  – dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
  – výdaje na pozemky a stavby nebo na jejich nájem
  – výdaje na služby poradců, expertů, studie
  – výdaje na projektovou dokumentaci
 • Výše dotace na jeden projekt
  – 1 mil. Kč – 150 mil. Kč
 • Míra podpory na jeden projekt
  – maximálně 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky
  – maximálně 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky
  – maximálně 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky
 • Příjem žádostí
  – srpna 2018 – 31. května 2019

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. Bonifikovány jsou projekty realizované v okresech vykazujících podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR.

ICT a sdílené služby Výzva IV – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb
Cílem této výzvy je podpořit projekty zaměřené na zřizování a provoz center sdílených služeb. Tuto podporovanou aktivitu je možné vykonávat pouze v jednom místě realizace projektu.

 • Kdo může o dotaci žádat
  – malé, střední a velké podniky
 • Na co se dotace vztahuje
  – mzdové výdaje
  – výdaje na nájem pozemků a budov
  – výdaje na služby poradců, expertů, studie (pouze pro malé a střední podniky)
  – dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (v režimu de minimis)
 • Výše dotace na jeden projekt
  – 3 mil. Kč – 100 mil. Kč
 • Míra podpory na jeden projekt
  – maximálně 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky
  – maximálně 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky
  – maximálně 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky
 • Příjem žádostí
  – srpna 2018 – 28. května 2019

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. Bonifikovány jsou projekty realizované v okresech vykazujících podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR.

Aplikace Výzva VI
Výzva VI Aplikace podporuje projekty zaměřené na realizaci činností průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vedoucích ke konkrétním výstupům v podobě prototypů, průmyslových či užitných vzorů, ověřené technologie či softwaru.

 • Kdo může o dotaci žádat
  – malé, střední i velké podniky. Velké podniky však pouze s podmínkou, že má projekt pozitivní vliv na životní prostředí nebo je hlavním záměrem projektu spolupráce velkého podniku s malým nebo středním podnikem na konkrétním projektu.
 • Na co se dotace vztahuje
  – osobní náklady (výdaje na mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků aj.)
  – výdaje na nástroje, přístroje a vybavení, a to ve formě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku po dobu řešení projektu
  – výdaje na smluvní výzkum
  – neinvestiční výdaje na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu
  – výdaje na poradenské služby zaměřené na výzkum a vývoj použité výhradně pro účely projektu
  – dodatečné režijní a ostatní provozní náklady
 • Výše dotace na jeden projekt
  – 1 mil. Kč – 40 mil. Kč
 • Míra podpory na jeden projekt
  – maximálně 70 % způsobilých výdajů za celý projekt v závislosti na typu aktivity a velikosti podniku
 • Příjem žádostí
  – srpna 2018 – 17. prosince 2018

Jedná se o kolovou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. Bonifikovány jsou projekty realizované v okresech vykazujících podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR.

[1] Malá vodní elektrárna.

[2] Kombinovaná výroba elektřiny a tepla.

Článek je součástí zpravodaje dReport – září 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Úspory energie Obnovitelné zdroje energie ICT a sdílené služby OP PIK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right