Daně 

Nově vyhlášené výzvy OP PIK

Aplikace, Úspory energie, Potenciál nebo Inovace - to jsou výzvy, které byly vyhlášeny v průběhu června 2018. Kdy probíhá příjem žádostí, na co se dotace vztahuje a jaká je výše dotace na jeden projekt?

Výzva III Úspory energie v SZT
Začátkem června 2018 byla vyhlášena Výzva III Úspory energie v SZT, která podporuje projekty zaměřené na rekonstrukci a rozvoj v SZT a zvyšování účinnosti KVET. Podporovány jsou aktivity jako například budování, rozvoj či vzájemné propojení stávajících soustav pro zásobování tepelnou energií za účelem zvýšení využití výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie, instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí tepelné energie, instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé, střední i velké podniky.

Na co se dotace vztahuje:

 • Výdaje na stavbu a technologická zařízení potřebná pro dosažení úspor primární energie.
 • Dlouhodobý hmotný majetek.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek potřebný k provozování dlouhodobého hmotného majetku.
 • Energetický posudek.

Výše dotace na jeden projekt:

 • 0,5 mil. Kč – 500 mil. Kč, ale zároveň maximálně 20 mil. EUR.
 • Podpora na energetický posudek činí maximálně 350 tis. Kč.
 • V případě podpory de minimis činí podpora na projekt 0,5 mil. Kč – 200 tis. Kč.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky.
 • Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro střední podniky.
 • Maximálně 40 % způsobilých výdajů pro velké podniky.

Příjem žádostí:

 • 11. června 2018 – 31. března 2019.

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Výzva V Inovace (Inovační projekt)
V polovině června byla vyhlášena Výzva V Inovace (Inovační projekt), která je zaměřena na podporu projektů zavádějících do výroby a na trh nové nebo inovované výrobky, technologie či služby. Mezi podporované aktivity patří například činnosti produktové inovace jako posílení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, činnosti procesní inovace jako zvýšení efektivity procesu výroby či poskytování služeb.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé, střední i velké podniky. Velké podniky však pouze s podmínkou, že má projekt pozitivní vliv na životní prostředí.

Na co se dotace vztahuje:

 • Výdaje na projektovou dokumentaci.
 • Výdaje na stavby.
 • Výdaje na výrobní technologie, stroje a zařízení.
 • Výdaje na software a data.
 • Výdaje na práva k užívání duševního vlastnictví.
 • Výdaje na certifikace produktů.
 • Výdaje na marketingovou inovaci.

Výše dotace na jeden projekt:

 • 1 mil. Kč – 40 mil. Kč.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky.
 • Maximálně 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky.
 • Maximálně 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky.

Příjem žádostí:

 • 26. září 2018 – 27. listopadu 2018.

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. Bonifikovány jsou projekty realizované v okresech vykazujících podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR.

Výzva V Potenciál
V polovině června byla vyhlášena Výzva V Potenciál, která podporuje projekty zaměřené na vybudování nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Podporován je nákup pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení průmyslového centra, které je nutné pro výkon činností tohoto centra.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé, střední i velké podniky. Velké podniky však pouze s podmínkou, že má projekt pozitivní vliv na životní prostředí nebo je hlavním záměrem projektu spolupráce velkého podniku s malým nebo středním podnikem na konkrétním projektu výzkumu a vývoje (dále jen VaV).

Na co se dotace vztahuje:

 • Výdaje na dlouhodobý hmotný majetek nezbytný pro výkon činností VaV a vybavení centra VaV jako nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení. Musí se však jednat o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek).
  • Výdaje na nákup pozemků jen do výše 10 % celkových skutečných způsobilých investičních výdajů.
  • Výdaje na pořízení stavby/novostavby jen do výše 40 % celkových způsobilých investičních výdajů.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek splňující podmínky výzvy, a to do výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt.
 • Výdaje na povinnou publicitu.

Výše dotace na jeden projekt:

 • 2 mil. Kč – 30 mil. Kč.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 50 % způsobilých výdajů pro všechny typy velikostí podniku.

Příjem žádostí:

 • 1. října 2018 – 15. ledna 2019.

Jedná se o kolovou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. Bonifikovány jsou projekty realizované v okresech vykazujících podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR.

Výzva VI Aplikace
V polovině června byla vyhlášena Výzva VI Aplikace, která podporuje projekty zaměřené na realizaci činností průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vedoucích ke konkrétním výstupům v podobě prototypů, průmyslových či užitných vzorů, ověřené technologie či softwaru.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé, střední i velké podniky. Velké podniky však pouze s podmínkou, že má projekt pozitivní vliv na životní prostředí nebo je hlavním záměrem projektu spolupráce velkého podniku s malým nebo středním podnikem na konkrétním projektu.

Na co se dotace vztahuje:

 • Osobní náklady (výdaje na mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků aj).
 • Výdaje na nástroje, přístroje a vybavení, a to ve formě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku po dobu řešení projektu.
 • Výdaje na smluvní výzkum.
 • Neinvestiční výdaje na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu.
 • Výdaje na poradenské služby VaV použité výhradně pro účely projektu.
 • Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.

Výše dotace na jeden projekt:

 • 1 mil. Kč – 40 mil. Kč.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 70 % způsobilých výdajů za celý projekt v závislosti na typu aktivity a velikosti podniku.

Příjem žádostí:

 • 28. srpna 2018 – 17. prosince 2018.

Jedná se o kolovou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. Bonifikovány jsou projekty realizované v okresech vykazujících podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR.

Článek je součástí letního dvojčísla zpravodaje dReport 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Úspory energie Inovace OP PIK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right