Daně 

Nové výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014–2020

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo spolu se Státním fondem životního prostředí ČR dvě výzvy na podporu projektů zvyšujících podíl využití materiálového a energetického odpadu. Jedná se o výzvy č. 104 a 114 Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, z prioritní osy 3 zaměřené na zpracování odpadu.

Cíl výzvy č. 104: Podpora projektů na výstavbu a modernizaci zařízení na energetické využití odpadů a s tím související infrastruktury. Mezi podporované aktivity patří například výstavba či modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, sběrných dvorů, třídicích a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu, modernizace a výstavba zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů, zařízení na úpravu odpadů, výstavba a modernizace bioplynových stanic, zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití a zařízení na tepelné zpracování kalů z čistíren odpadních vod či výroba paliv z ostatních odpadů.

Cíl výzvy č. 114: Podpora projektů na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů.

Uchazeči mohou být jak veřejné, tak také podnikatelské subjekty. Míra podpory na jeden projekt činí maximálně 85 % z celkových způsobilých nákladů. Výše dotace na jeden projekt je poté omezena v rozmezí od 500 tis. Kč (bez DPH) do 50 mil. EUR (včetně DPH).

Mezi způsobilé výdaje, na které se vztahuje dotace, patří:

  • Výdaje na stavební práce, dodávky a související služby.
  • Pořízení hmotného (zařízení) a nehmotného majetku.
  • Propagační materiály s cílem osvěty občanů s projekty zaměřenými na systémy odděleného sběru.
  • Zkoušky a dokumenty související s uváděním majetku do trvalého provozu.
  • U velkých projektů zpracování komplexní analýzy nákladů a přínosů.
  • Zpracování analýzy potenciálu produkce odpadů.

Příjem žádostí:
Výzva č. 104 od 3. 9. 2018 do 28. 2. 2019.
Výzva č. 114 od 3. 9. 2018 do 2. 12. 2019.

V případě výzvy č. 104 se jedná o kolovou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení, výzva č. 114 je průběžná se čtvrtletním modelem hodnocení. Podpořeny budou projekty realizované na celém území České republiky.

Článek je součástí zpravodaje dReport – září 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

OPŽP Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right