Daně 

Novela zákona o zaměstnanosti: co se již změnilo a co nás čeká od 1. července 2024?

Začátkem prosince 2023 došlo ke schválení dlouho očekávané novely zákona o zaměstnanosti, která již přinesla změny platné k 1. lednu 2024. Další novinky, které novela obsahuje, však vstoupí v platnost až 1. července 2024. V čem budou změny spočívat? A jak se na ně připravit?

Již od prvního dne roku 2024 došlo k výrazným změnám v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce, a to zejména v oblasti podmínek pro získání a odejmutí povolení k takovému zprostředkování. Nově tak povolení vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí, a nikoliv generální ředitelství Úřadu práce. Novou podmínkou pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání je bezúhonnost jak právnické, tak fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu právnické osoby. Zároveň musí být právnická osoba bezdlužná a jí či jejímu odpovědnému zástupci v posledních 3 letech nebyla uložena pokuta, která by vedla k naplnění důvodů k odejmutí příslušného povolení. Kauce žadatele o povolení ke zprostředkování zaměstnání se také zvýšila na 1 milion Kč a musí být doplacena i stávajícími držiteli tohoto povolení.

Důležitým bodem bylo upřesnění podmínek pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání. K odejmutí tak nyní může dojít v případě zprostředkování nelegální práce, porušení zákazu diskriminace, zastření zprostředkování zaměstnání či opakovanou nesoučinnost s orgány inspekce práce.

Novela dále přinesla upřesnění definice nelegální práce, kdy nově nezáleží na délce výkonu takové práce, ale pouze na parametrech závislé práce bez zahrnutí znaku soustavnosti. V souvislosti s výkonem nelegální práce a zastřeným zprostředkováním zaměstnání se také zpřísnily postihy, kdy je nově možné uložit trest až ve výši 2 let zákazu činnosti a úřad inspekce práce může uložit pokutu až do výše 1 milionu Kč za neposkytnutí potřebných údajů.

Co se změní od 1. července

Od 1. července 2024 budou v účinnosti změny, které ovlivní zejména zaměstnávání cizinců v ČR. Úřad práce bude nově oprávněn vyřadit neobsazené pracovní místo oznámené do evidence volných pracovních míst po 6 měsících od oznámení volného místa. Možností je také vyřazení volného místa z evidence v případě, pokud zaměstnavatel neposkytne potřebnou součinnost k obsazení. Toto opatření si klade za cíl udržovat evidenci aktuální a odpovídající skutečným potřebám trhu práce.

V souvislosti s evidencí volných pracovních míst, které je možné obsadit cizinci, dojde také ke zrušení testu trhu práce pro držitele zaměstnaneckých karet. V současné době se test trhu práce aplikuje v návaznosti na typ pracovního místa v rozsahu 10 až 30 dnů, v rámci kterých nelze volné pracovní místo použít pro cizince.

K 1. červenci 2024 dojde také k úplné elektronizaci informační povinnosti zaměstnavatele v oblasti zaměstnávání cizinců v ČR, kdy jedinou přijatelnou formou bude notifikace skrze datovou schránku zaměstnavatele či jeho zmocněného zástupce. Zmizí tak současná praxe, kdy je možné informaci (sdělení) o nástupu či ukončení zaměstnání cizince podat v elektronické či listinné podobě na předepsaném formuláři. Nově tedy bude nutné podávat informace ve formě .xml datového souboru, který bude obsahovat všechny potřebné informace. V případě, že zaměstnavatel bude chtít zmocnit jinou osobu, aby za něj tuto informační povinnost plnila, bude nutné zmocnění provést prostřednictvím Správy plných mocí ePortalu ČSSZ či zaevidování plné moci skrze příslušný formulář vůči Úřadu práce ČR. Do 30. června 2024 bude možné využívat současné možnosti plnění informační povinnosti vůči úřadu práce, od 1. července 2024 již bude ale jedinou možností výše uvedená elektronická cesta.

Obecným cílem novely zákona o zaměstnanosti je ujasnit a zpřehlednit podmínky pro poskytování služeb agentur práce, lépe definovat výkon nelegální práce a ve smyslu digitalizace zjednodušit zaměstnávání cizinců na území ČR.

Imigrace Zaměstnávání cizinců Zaměstnanci dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right