Daně 

Novinky v dotačních programech – Delta 2, KAPPA, Horizon Europe

Nové dotační programy DELTA 2 a KAPPA
16. května byly vládou ČR schváleny dva nové programy Technologické agentury České republiky na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací. Jedná se o programy DELTA 2 a KAPPA.
Program DELTA 2 navazuje na předchozí úspěšný program DELTA a je určen pro mezinárodní spolupráci s dalšími zeměmi. Na rozdíl od předchozího programu DELTA je plánováno rozšíření mezinárodní spolupráce se zeměmi jako USA, Kanada či Japonsko. Cílem programu DELTA 2 je podpora projektů mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací s cílem zvýšení množství nových produktů, služeb či procesů přispívajících ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků a výzkumných organizací a jejich vstupu na nové trhy.

Program KAPPA je zaměřen na podporu projektů mezinárodní spolupráce českých podniků a výzkumných organizací se zahraničními partnery v oblasti aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Financování tohoto programu je zajištěno ze zdrojů Finančního mechanismu Norska a Evropského hospodářského prostoru. Spolupráce je proto plánována s partnery z těchto zemí, tedy z Norského království, Lichtenštejnského knížectví a Islandu. Cílem programu je rozšíření znalostí pomocí mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu a dále také zvýšení množství nových unikátních výsledků aplikovatelných v praxi a přispívajících ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků a výzkumných organizací i k jejich vstupu na nové trhy.

Očekávaná výše podpory na jeden projekt během celé doby jeho řešení se přepokládá v rozmezí 500 000 EUR – 5 000 000 EUR. Trvání programu se očekává v období 2019-2024.

Novinky v budoucím programu HORIZON EUROPE
Evropská komise zveřejnila oficiální návrh 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace „Horizon Europe“. V rámci tohoto programu bude možné v letech 2021–2027 čerpat finanční prostředky na podporu v oblasti výzkumu a inovací, a to například prostřednictvím vývoje prototypů, či přenosu znalostí a technologií. V programu bude alokováno bezmála 100 miliard EUR.

Oproti svému předchůdci bude program Horizon Europe klást větší důraz na otevřený přístup k publikacím a výzkumným datům. Program bude mít strukturu tvořenou třemi pilíři: Otevřená věda (Open Science), Globální výzvy a průmyslová konkurenceschopnost (Global Challenges and Industrial Competitiveness) a Otevřené inovace (Open Innovation).

První pilíř s názvem Otevřená věda bude zaměřen na podporu výzkumníků, a to skrze poskytování stipendií a podporu výměn, také budou podporovány projekty řízené samotnými výzkumnými pracovníky prostřednictvím Evropské rady pro výzkum a akcí Marie-Skłodowska-Curie.

V rámci druhého pilíře Globální výzvy a průmyslová konkurenceschopnost bude podporován výzkum vztahující se ke společenským výzvám či každodenním problémům, jako je například boj proti rakovině. Druhý pilíř je tvořen z pěti prioritních oblastí/clusterů, mezi něž patří:

  • Zdraví.
  • Inkluzivní a bezpečná společnost.
  • Digitální a průmyslové odvětví.
  • Klima, energie a mobilita.
  • Potraviny a přírodní zdroje.

Třetí pilíř Otevřené inovace bude zaměřen na inovace. Za tímto účelem vznikne jednotné kontaktní místo pro potenciální a průlomové technologie a inovativní společnosti.

Dotace a investiční pobídky

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right