Daně 

Nepřehlédněte: Zářijové novinky v DPH

Generální finanční ředitelství se na svých webových stránkách vyjádřilo k problematice opravy základu daně u plnění uskutečněných pro dlužníka v úpadku, Soudní dvůr EU se zabýval pravidly osvobození služby spočívající v zajištění převodu finančních prostředků a Evropská komise připravila další z návrhů na změny ve fungování intrakomunitárního obchodu se zbožím. Čtěte novinky z oblasti DPH.

Informace GFŘ
Generální finanční ředitelství se na svých webových stránkách vyjádřilo k problematice opravy základu daně u plnění uskutečněných pro dlužníka v úpadku, který je řešen formou reorganizace dle insolvenčního zákona. Potvrdilo názor, že pokud je dle reorganizačního plánu pohledávka věřitele snížena, pak to představuje změnu základu daně vedoucí k opravě dle §42 zákona o DPH. Informace GFŘ je dle našeho názoru v některých aspektech nepřesná a příliš restriktivní, neboť nereflektuje v plné míře judikaturu Soudního dvora EU.

Judikatura SDEU
V rámci případu C-5/17 DPAS se Soudní dvůr EU zabýval pravidly osvobození služby spočívající v zajištění převodu finančních prostředků. Společnost DPAS na základě svolení k přímému inkasu zadala příkaz finanční instituci k tomu, aby byla určitá peněžní částka odečtena z bankovního účtu žadatele. Soudní dvůr takovou operaci považoval za zdanitelné plnění. Ukazuje se, že v praxi je často v podobných situacích aplikováno osvobození nesprávně, například kartovými společnostmi.

Generální advokát Soudního dvora EU se v případu C-414/17 Arex vyjadřuje k pravidlům pro přiřazení přepravy v případě mezinárodního řetězového obchodu se zbožím podléhajícím spotřební dani (PHM). Jednoznačně odmítl jak názor společnosti Arex, že by přeprava měla být přiřazena tomu dodání, které je spojeno s postupy propuštění do režimu podmíněného osvobození podle směrnice o spotřebních daních. Současně však odmítl i názor finanční správy, že by přeprava měla být přiřazena tomu účastníku obchodního řetězce, který zboží fyzicky veze. Dle generálního advokáta je nezbytné vždy přezkoumat, komu svědčí práva nakládat se zbožím podobně jako vlastník v průběhu přepravy.

To je podle našeho názoru obecně správný přístup vyplývající z EU DPH Směrnice, nicméně generální advokát ve své úvaze nakonec dospěl k výsledku, který této směrnici odporuje. Bude zajímavé sledovat, zda Soudní dvůr EU jeho úvahu převezme, či zda setrvá v dosavadním výkladu EU DPH Směrnice.

V případu C‑320/17 Marle Participations SARL Soudní dvůr EU upřesnil, jakým způsobem nahlížet na postavení holdingových společností z pohledu DPH a kdy mají možnost uplatnit nárok na odpočet daně.

EU DPH legislativa
Evropská komise připravila další z návrhů na změny ve fungování intrakomunitárního obchodu se zbožím. Mimo jiné by se od roku 2020 měla do národních legislativ členských států povinně implementovat poměrně detailní (a současnému znění českého zákona o DPH odporující) pravidla pro aplikaci call-off stock zjednodušení.

Článek je součástí zpravodaje dReport – září 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

GFŘ SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH
Daně  Deloitte živě 

Dluhová mapa Evropy: Hrozí další krize? Jsou v nebezpečí i české firmy?

Kdy nás čeká další dluhová krize? To je otázka, kterou si pokládá asi každý finanční ředitel. Zpozornět by však měla celá společnost, protože už dnes začíná být situace na některých místech alarmující – například v Rumunsku se může poměr zadlužení domácností a disponibilního důchodu do deseti let vyšplhat až na závratných 249 %! Jak ze srovnání vychází Česká republika? Zanalyzovali jsme dluhová rizika pro vlády, firmy i domácnosti ve 27 evropských zemích. Projděte si naši Analýzu dluhové udržitelnosti. 

9. 7. 2019
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – červen

Rakousko zvažuje zavedení daně z digitálních služeb k 1. lednu 2020. Podle SDEU nejsou národní soudy oprávněny určovat, zda jsou určité požadavky režimu státní podpory slučitelné se základními svobodami. Ze seznamu nespolupracujících jurisdikcí byly vymazány Aruba, Barbados a Bermudy. Německé finanční soudy nižší instance zavádějí nový výklad „treaty shopping“ pravidel (účelová volba jurisdikce, dle existence výhodné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění). Nizozemský odvolací soud rozhodl, že není důvod provádět úpravy u hybridních úvěrů pro účely převodních cen. Polsko zavedlo pravidla pro definici skutečného vlastníka. 

20. 6. 2019