Daně 

Novinky v oblasti mzdového účetnictví v roce 2023

Od 1. ledna 2023 se minimální mzda zvýšila na 17 300 Kč. V souvislosti s tím došlo ke změnám v oblasti daní či odvodů pojistného u vybraných skupin pracovníků. Úprav doznaly také sazby zahraničního i tuzemského stravného a cestovních náhrad. Dále se změnila hranice pro uplatnění progresivní daně z příjmu a zvýšila se základní nezabavitelná částka. To jsou jen některé novinky, které ovlivní mzdové prostředí v roce 2023. Přehled všech zásadních změn si můžete projít v našem článku.

Maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění v roce 2023

Maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění se v roce 2023 zvyšuje z 1 867 728 Kč na 1 935 552 Kč.

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2023

Od 1. 1. 2023 se zvyšuje minimální mzda o 1 100 Kč na 17 300 Kč, minimální hodinová mzda se zvyšuje na 103,80 Kč. Zvyšují se i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací, a to na 17 300 Kč až 34 600 Kč (8 skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací). Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje např. výši hranice pro vznik nároku na daňový bonus (roční příjem dosahuje alespoň šestinásobku minimální mzdy / měsíčně alespoň poloviny minimální mzdy, tj. 8 650 Kč); maximální výši výdělku uchazeče o zaměstnání v evidenci ÚP (polovina minimální mzdy); výši dávek státní sociální podpory vyjma dávek, při kterých se bere ohled na příjem žadatele; zvýšení maximální daňové slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení (ve výši minimální mzdy); zvýšení limitu pro osvobození důchodů od daně z příjmu (do 36násobku minimální mzdy – 622 800 Kč pro rok 2023).

Nová výše minimálního vyměřovacího základu pro ZP v roce 2023

V souvislosti se změnou minimální mzdy od ledna 2023 dochází i ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění, a tedy i minimální výše měsíčního pojistného, které jsou povinny hradit osoby bez zdanitelných příjmů a které je hrazeno např. za tzv. státní kategorie pojištěnců (studenti, starobní důchodci, ženy na mateřské, příjemci rodičovského příspěvku, uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadů práce aj.). Minimální měsíční vyměřovací základ ZP pro rok 2023 činí 17 300 Kč a měsíční pojistné 2 336 Kč.

Změna v základních sazbách zahraničního stravného pro rok 2023

Od 1. 1. 2023 dochází ke změnám sazeb u zahraničního stravného pro některé země. Ty se dotknou následujících států: Polsko (45 EUR), Finsko (55 EUR), Švédsko a Dánsko (60 EUR). Ke změnám došlo i u mimoevropských zemí, a to např. u Brazílie (60 USD), Austrálie (65 USD), Maroka či Egyptu (45 EUR).

Cestovní náhrady při pracovní cestě a tuzemské stravné pro rok 2023

Od 1. 1. 2023 dochází k úpravám v sazbách cestovních náhrad, jež jsou zaměstnancům vypláceny při pracovní cestě. V souvislosti s užitím soukromého motorového vozidla při pracovní cestě vzniká zaměstnanci jednak nárok na náhradu za opotřebení vozidla, jednak náhrada za spotřebované pohonné hmoty. Náhrada za opotřebení vozidla se pro rok 2023 zvyšuje na 5,20 Kč za ujetý kilometr. V případě, že zaměstnanec bude v roce 2023 uplatňovat náhradu za spotřebované pohonné hmoty využitím vyhláškových cen, může si uplatnit náhradu ve výši 41,20 Kč za 1 litr spotřebovaného benzínu Natural 95, 45,20 Kč za 1 litr spotřebovaného benzínu Natural 98, 44,10 Kč za 1 litr spotřebované nafty a 6 Kč za 1 kilowatthodinu spotřebované elektřiny. Zaměstnanec má samozřejmě právo uplatňovat namísto vyhláškových cen náhradu na základě skutečných výdajů zjištěných z dokladu o uhrazení pohonných hmot.

V roce 2023 dochází rovněž ke zvýšení sazeb tuzemského stravného v jednotlivých časových pásmech. Nově má tedy zaměstnanec nárok na stravné nejméně ve výši 129 Kč, pokud pracovní cesta trvá 5 až 12 hodin; ve výši 196 Kč, pokud pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin; a ve výši 307 Kč, pokud pracovní cesta trvá déle než 18 hodin. Princip krácení stravného se nemění.

Stravenkový paušál

Peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový paušál) je osvobozen od daně z příjmů na straně zaměstnance pouze do určeného limitu, a to do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Pro rok 2023 bude takto stravenkový paušál osvobozen do výše 107,10 Kč za jednu směnu. Pokud zaměstnavatel bude zaměstnanci poskytovat vyšší stravovací paušál, rozdíl musí být ve mzdě zaměstnance zdaněn a zároveň z něj musí být odvedeno pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

Průměrná hrubá mzda za I. až III. čtvrtletí 2022

Dne 5. 12. 2022 vyhlásil Český statistický úřad průměrnou mzdu za I. až III. čtvrtletí 2022 ve výši 39 306 Kč (hodnota vzrostla z částky 37 047 Kč). Z této částky se vypočítají hodnoty pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2022. K naplnění jedné osoby se ZP tzv. „náhradním plněním“ je třeba odebrat výrobky nebo služby v objemu 275 142 Kč bez DPH (tj. 7násobek průměrné mzdy, tedy 39 306 x 7). Odvod do státního rozpočtu za jednu celou „nesplněnou“ osobu se ZP činí 98 265 Kč (tj. 2,5násobek průměrné mzdy, tedy 39 306 x 2,5).

Maximální výše náhrady mzdy pro táborové vedoucí je tedy pro rok 2023 také částka 39 306 Kč.

Výše slevy za umístnění dítěte (školkovné)

Výše minimální mzdy ovlivňuje také maximální výši slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení, tedy tzv. školkovné. Sleva je rovna výši minimální mzdy. Znamená to tedy, že zatímco pro rok 2022 může rodič, který má dítě ve školce, uplatnit slevu z daně maximálně 16 200 Kč, pro rok 2023 to bude 17 300 Kč.

Výše hranice pro uplatnění progresivní daně z příjmu

Příjmy fyzických osob se zdaňují od roku 2021 15% sazbou daně do limitu základu daně ve výši 48násobku průměrné mzdy (tj. v roce 2023 do výše 161 296 Kč měsíčně, 1 935 552 Kč ročně). Zvýšenou sazbou 23 % se pak bude danit roční základ daně nad 48násobek průměrné mzdy.

Zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění a zvýšení odvodu srážkové daně

Od 1. 1. 2023 se navyšuje částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění z 3 500 Kč na 4 000 Kč. Na uvedený rozhodný příjem je navázán také limit pro uplatnění srážkové daně z příjmu z dohody o pracovní činnosti nebo pracovního poměru, pokud zaměstnanec neučinil prohlášení k dani – pro rok 2023 tedy platí částka 4 000 Kč. U dohod o provedení práce nadále platí hranice zúčtovaného příjmu do 10 000 Kč.

Sleva na pojistném sociálního pojištění

S účinností od 1. 2. 2023 bude možné u vybraných skupin zaměstnanců při splnění daných podmínek uplatnit slevu na sociálním pojištění za společnost ve výši 5 %. Z původních 24,8 % se tak pojistné sníží na 19,8 %. Poprvé lze tedy slevu uplatnit ve mzdách za únor s tím, že uvedené podmínky musí být splněny za celý měsíc.

Změna ve výši redukčních hranic

Od 1. 1. 2023 dochází ke změně redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy a nemocenských dávek, jejichž výši uvádí následující tabulka:

Rozšíření v poskytování otcovské poporodní péče

U dávky otcovské poporodní péče došlo od 1. 12. 2022 k rozšíření v poskytování dávky o případy v souvislosti s narozením mrtvého dítěte nebo s jeho úmrtím. Nárok na otcovskou z důvodu úmrtí dítěte vznikne otci i v případě, že otec tohoto dítěte již čerpal otcovskou z důvodu péče o toto dítě (to platí i v případě, že zemře jedno z dětí narozených současně). Nárok na otcovskou v případě narození mrtvého dítěte nebo na dítě, které zemře v období 6 týdnů ode dne narození, vzniká za předpokladu, že skutečnost nastane nejdříve 1. 12. 2022.

Zvýšení sazby pojistného u záchranářů a podnikových hasičů

Od 1. 1. 2023 se zvyšuje sazba pojistného placeného zaměstnavateli na důchodové pojištění za profese, které budou mít možnost dřívějšího odchodu do důchodu (zdravotničtí záchranáři, podnikoví hasiči apod.). Tato sazba se bude navyšovat ještě další 3 roky a na přehledu o pojistném se bude vykazovat na samostatném řádku. Sazba se zvýší o 5 % a její navyšování bude probíhat postupně:

  • V první roce se zvýší o 2 %, tj. 26,8 % z vyměřovacího základu.
  • Ve druhém roce se zvýší o 3 %, tj. 27,8 % z vyměřovacího základu.
  • Ve třetím roce se zvýší o 4 %, tj. 28,8 % z vyměřovacího základu.
  • Ve čtvrtém roce se zvýší o 5 %, tj. 29,8 % z vyměřovacího základu.

Zvýšení nezabavitelné částky od ledna 2023

Od 1. 1. 2023 se zvyšuje základní nezabavitelná částka pro výpočet exekučních, insolvenčních, zákonných a dohodnutých srážek na 13 638 Kč, a to na základě zvýšení životního minima jednotlivce na 4 860 Kč a zároveň i navýšení normativních nákladů na bydlení na 15 597 Kč. Za každou vyživovanou osobu se povinnému nově zvýší nezabavitelná částka o 3 409,5 Kč. Částka se oproti předchozí výši snížila o 291,75 Kč, a to z důvodu změny výpočtu. Nově se jedná o ¼ z nezabavitelné částky, dříve to byla ⅓. Hranice, nad kterou je mzda povinného postižitelná bez omezení, bude ve výši 30 685,5 Kč.

Nový limit pro uplatnění „kurzarbeit“

V případě, že bude v roce 2023 aplikován institut Příspěvek v době částečné práce, dojde v souvislosti s novou výší průměrné mzdy za 1.–3. kvartál roku 2022 k aktualizaci limitu, do jehož výše lze čerpat státní příspěvek. Jde o proplácení 80 % z vyplacených náhrad za překážky včetně pojistného placeného zaměstnavatelem, a to do maximální částky 1,5násobku průměrné mzdy (39 306 Kč), tedy do výše 58 959 Kč.

Nové tiskopisy k ročnímu zúčtování záloh za rok 2022

Dne 19. 12. 2022 zveřejnilo Generální finanční ředitelství nový vzor č. 3 tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění – tiskopis 25 5457/B. Tento je určen pro poplatníky, kteří žádají plátce daně o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022 a nárokují slevu za zastavenou exekuci. Starší vzory tiskopisu lze použít za předpokladu, že poplatníci nebudou uplatňovat slevu na zastavenou exekuci, a v případě, že poplatníci, kteří neuplatňují úroky z úvěrů na financování bytových potřeb, použijí předchozí tiskopis č. 1, který zůstává v databázi daňových tiskopisů.

Zároveň byl zveřejněn nový tiskopis 25 5460/1 vzor č. 27 Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022, který zahrnuje zmíněnou slevu na zastavenou exekuci.

Novela vyhlášky upravující pracovnělékařské služby

Dne 1. ledna 2023 nabyla účinnosti vyhláška č. 452/2022 Sb., o specifických zdravotních službách. Přestože byla během podzimu roku 2022 diskutována možnost zrušení vstupních pracovnělékařských prohlídek pro vybrané skupiny zaměstnanců, vyhláška nadále ukládá povinnost vstupní pracovnělékařské prohlídky provádět. Ke změnám nakonec došlo zejména u periodických prohlídek, které v první a druhé kategorii zaměstnanců již nejsou povinné a mají být prováděny pouze v případě, že to zaměstnanec nebo zaměstnavatel vyžadují. Pro třetí a čtvrtou kategorii a druhou rizikovou kategorii zaměstnanců jsou nicméně i periodické prohlídky nadále povinné.

Vyhláška zároveň také upravuje změny postupů žádostí o provedení těchto prohlídek a změny jejich obsahu.

dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right