Daně 

Novinky z DPH [březen 2021]

V aktuálních novinkách z DPH se dozvíte, že novela zákona o DPH přinese úpravu pravidel pro e-commerce nebo že ministryně financí opět prodloužila možnost dodávat respirátory bez DPH. Dočtete se také, jaká rozhodnutí vynesl Soudní dvůr Evropské unie.

Novela zákona o DPH: změny v oblasti e-commerce

Poslanecká sněmovna v prvním čtení navrhla k dalšímu projednání novelu zákona o DPH, která by měla od 1. 7. 2021 zcela změnit (mimo jiné) pravidla pro zásilkové obchody se zbožím v rámci EU. Přestože se tedy termín předpokládané účinnosti novely blíží, je stále možné, že k jejímu přijetí dojde včas.

Rozhodnutí o prominutí DPH u respirátorů

Ministryně financí svým novým rozhodnutím prodloužila možnost dodávat respirátory (především typu FFPII) bez daně z přidané hodnoty až do 3. 6. 2021. Původně mělo toto opatření skončit po 3. 4. 2021.

Rozhodnutí o prominutí pokut a penále

Plátci DPH, kteří podají za zdaňovací období únor 2021 DPH přiznání opožděně či uhradí daň s prodlením, mohou počítat s prominutím příslušných sankcí. Podmínkou je splnění daných povinností do 12. 4. 2021.

 Judikatura SDEU

  • V případu C‑802/19 Firma Z soudní dvůr posuzoval DPH režim nepřímého bonusu poskytnutého výrobcem, který původně prodal zboží svému zákazníkovi intrakomunitárně osvobozeně. Dle soudu nelze u této původní dodávky základ daně snížit. Uvedený názor dlouhodobě zastáváme též, nicméně setkali jsme se v praxi i s jinými (a jak se ukazuje nesprávnými) přístupy.
  • Dále SDEU vydal rozhodnutí ve věci C-812/19 Danske Bank týkající se poskytnutí služby ústředím své pobočce do jiného členského státu. Specifikem přitom bylo, že ústředí bylo členem DPH skupiny. Dle soudu je služba v tomto případě předmětem daně. Dle našeho názoru nejde o překvapivé rozhodnutí, nemělo by mít výrazný dopad v praxi.
COVID-19 Koronavirus SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH
Daně 

Povinné náležitosti projektové dokumentace u odpočtu na výzkum a vývoj: přepjatý formalismus, nebo legitimní očekávání?

Obsahové náležitosti dokumentu s názvem „Projekt výzkumu a vývoje“ (dnes tzv. „Projektová dokumentace“) se staly předmětem celé řady sporů mezi poplatníky a správcem daně. Nejvyšším správním soudem bylo opakovaně potvrzeno, že pouze Projekty výzkumu a vývoje obsahující všechny taxativně vyjmenované náležitosti zakládají právo na uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj. Novelou zákona o daních z příjmů od 1. dubna 2019 se změnila koncepce fungování odpočtu s cílem odstranit tehdy vnímané nedostatky v zákoně a udělat odpočet jednodušší, atraktivnější a dostupnější pro větší množství poplatníků. Vláda dokonce deklarovala, že právě odpočet na výzkum a vývoj bude nejvýznamněji podporovanou formou veřejného financování firemních investic. 

30. 3. 2021
Daně 

Daňový balíček se řeší u Ústavního soudu ČR

Jak jsme vás již informovali v našich předchozích příspěvcích, v průběhu schvalovacího procesu tzv. daňového balíčku pro rok 2021 vznikly pochybnosti, zda legislativní proces proběhl ústavně předepsaným způsobem. Skupina senátorů nyní požádala Ústavní soud ČR o přezkoumání ústavnosti schvalovacího procesu tohoto zákona a navrhla jeho zrušení. Dle Ústavy České republiky totiž Ústavní soud může rozhodnout o zrušení zákona, pokud je v rozporu s ústavním pořádkem. 

23. 3. 2021