Daně 

Novinky z DPH [březen 2021]

V aktuálních novinkách z DPH se dozvíte, že novela zákona o DPH přinese úpravu pravidel pro e-commerce nebo že ministryně financí opět prodloužila možnost dodávat respirátory bez DPH. Dočtete se také, jaká rozhodnutí vynesl Soudní dvůr Evropské unie.

Novela zákona o DPH: změny v oblasti e-commerce

Poslanecká sněmovna v prvním čtení navrhla k dalšímu projednání novelu zákona o DPH, která by měla od 1. 7. 2021 zcela změnit (mimo jiné) pravidla pro zásilkové obchody se zbožím v rámci EU. Přestože se tedy termín předpokládané účinnosti novely blíží, je stále možné, že k jejímu přijetí dojde včas.

Rozhodnutí o prominutí DPH u respirátorů

Ministryně financí svým novým rozhodnutím prodloužila možnost dodávat respirátory (především typu FFPII) bez daně z přidané hodnoty až do 3. 6. 2021. Původně mělo toto opatření skončit po 3. 4. 2021.

Rozhodnutí o prominutí pokut a penále

Plátci DPH, kteří podají za zdaňovací období únor 2021 DPH přiznání opožděně či uhradí daň s prodlením, mohou počítat s prominutím příslušných sankcí. Podmínkou je splnění daných povinností do 12. 4. 2021.

 Judikatura SDEU

  • V případu C‑802/19 Firma Z soudní dvůr posuzoval DPH režim nepřímého bonusu poskytnutého výrobcem, který původně prodal zboží svému zákazníkovi intrakomunitárně osvobozeně. Dle soudu nelze u této původní dodávky základ daně snížit. Uvedený názor dlouhodobě zastáváme též, nicméně setkali jsme se v praxi i s jinými (a jak se ukazuje nesprávnými) přístupy.
  • Dále SDEU vydal rozhodnutí ve věci C-812/19 Danske Bank týkající se poskytnutí služby ústředím své pobočce do jiného členského státu. Specifikem přitom bylo, že ústředí bylo členem DPH skupiny. Dle soudu je služba v tomto případě předmětem daně. Dle našeho názoru nejde o překvapivé rozhodnutí, nemělo by mít výrazný dopad v praxi.
COVID-19 Koronavirus SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH
Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka. 

20. 10. 2021
Daně 

Znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o bankách, do které byla v rámci pozměňovacích návrhů načtena také změna zákona o daních z příjmů. Ta spočívá ve znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tedy dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

20. 10. 2021
Daně 

OECD: plán implementace dvoupilířového systému

OECD dostála svému slibu a dne 8. října 2021 vydala prohlášení s návrhem harmonogramu implementace dvoupilířového systému pro řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Společně s prohlášením byla rovněž zveřejněna informační brožura, jejíž součástí jsou také odpovědi na často kladené otázky. Globální dohodu následně schválili i zástupci G20 na svém summitu. 

20. 10. 2021