Daně 

Novinky z DPH [březen 2024]

V březnových novinkách z DPH přinášíme přehled nejzajímavějších soudních rozhodnutí, které souvisí s daní z přidané hodnoty. Soudní dvůr Evropské unie se například zabýval otázkou, kdy začíná běžet lhůta pro opravu odvedené daně v situaci, kdy se pohledávka stane obtížně dobytnou. Generální advokát Soudního dvora vyslovil v souvislosti s pravidly vzniku provozovny pro účely DPH kontroverzní názor, že by dosavadní rozhodnutí SDEU v této oblasti mohla být považována za překonaná. A Nejvyšší správní soud řešil, za jakých podmínek je pozemek určený k zastavěný nutné považovat za pozemek stavební.

Soudní rozhodnutí a stanoviska v oblasti DPH

V případu C-314/22 Consortium Remi Group rozhodoval Soudní dvůr o tom, kdy může začít běžet lhůta pro opravu odvedené daně v situaci, kdy se pohledávka stane obtížně dobytnou. Soudní dvůr nestanovil pevný počátek takové lhůty, pokusil se jej vydefinovat relativně prostřednictvím hledání stupně nejistoty ohledně definitivního neuhrazení pohledávky. Český zákon o DPH, který odvíjí počátek běhu lhůty od DUZP plnění, tak očividně pohledu Soudního dvora odporuje.

V případech C-341/22 Feudi a C-87/23 Latvijas (zde prozatím jen v rámci stanoviska generálního advokáta) je komentována problematika výkonu ekonomické činnosti a nároku na odpočet daně na vstupu. V obou případech je finanční aspekt poskytovaných plnění chápán jako podružný, důraz je kladen na samotný způsob, jakým je činnost provozována. Za ekonomickou činnost tak lze považovat i takové jednání, které se vyznačuje konstantní ztrátovostí. Tento pohled odpovídá starší judikatuře Soudního dvora, nicméně může být vnímán jako nekorespondující s jeho některými nedávnými rozhodnutími.

Ve věci C533/22 Adient se generální advokát Soudního dvora zabývá otázkou vzniku provozovny pro účely DPH. Dle jeho představ by v současné době mohla být dosavadní rozhodnutí Soudního dvora v oblasti provozoven vnímána jako překonaná a při analýze vzniku provozovny by se měla sledovat především úroveň shody činnosti provozovny s činností jejího zřizovatele. Současně by v určitých situacích nemuselo být například nutné, aby provozovna disponovala stabilním personálem. Názor generálního advokáta je poměrně kontroverzní.

Ve svém rozhodnutí 4 Afs 64/2023-44 ohledně charakteru převáděných pozemků z pohledu zákona o DPH uvedl Nejvyšší správní soud, že takový pozemek, který je určen k zastavění, je nutné považovat za stavební pozemek. Dle názoru soudu představuje úmysl smluvních stran pouze jednu z okolností, z níž může vyplývat, že převáděný pozemek je určen k zastavění (přitom se zpravidla bude jednat o okolnost stěžejní). Další okolností je například existence správních úkonů v podobě existujícího územního plánu, případně návrhu na změnu územního plánu. Názor Nejvyššího správního soudu odpovídá českému zákonu o DPH a koncepčně propojuje jeho znění s úpravou dle EU směrnice o DPH.

Daně v nemovitostech SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right