Daně 

Novinky z DPH [červen 2020]

Legislativní proces novelizace zákona o DPH pokračuje. U vybraných druhů zboží se prodlužuje možnost neaplikovat DPH. A Soudní dvůr Evropské unie vynesl tři zajímavá rozhodnutí, která mohou ovlivnit také české právní prostředí.

Novely zákona o DPH

Novela zavádějící nová pravidla pro intrakomunitární obchod se zbožím, která měla být účinná již od 1. ledna 2020, byla konečně schválena Poslaneckou sněmovnou a byla postoupena k dalšímu jednání do Senátu. Na podpis prezidenta čeká novela, na základě níž by měla být v nejbližší době zavedena 10% sazba DPH na poskytování vybraných kulturních či sportovních služeb a na služby ubytovací.

Prominutí DPH u vybraných bezúplatných dodání zboží

Ministryně financí svým rozhodnutím zveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 9/2020 promíjí DPH z bezúplatných dodání vybraných druhů zboží (darování roušek, ochranných rukavic, testovacích sad COVID-19, ventilátorů, teploměrů a podobně, včetně darování materiálu potřebného na výrobu vyjmenovaného zboží). Rozhodnutí v principu kopíruje starší rozhodnutí o prominutí DPH, které bylo účinné do 17. 5. 2020, fakticky tak jen prodloužilo možnost nadále neaplikovat DPH, a to na období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020.

Rozhodnutí SDEU

 C-684/18 World Comm Trading

V tomto rozhodnutí SDEU popsal povinnost opravy nároku na odpočet daně, pokud příjemce zboží získá následně dodatečný bonus od svého dodavatele. Argumentace soudu je však velmi přiléhavá i pro případ poskytování tzv. nepřímých bonusů od subjektů ze zahraničí. V dosavadní praxi v ČR jsou takové nepřímé bonusy považovány za zcela mimo režim DPH s tím, že nemohou mít vliv na nárok na odpočet daně u jejich příjemce. Jak se ukazuje, opak je pravdou, a mělo by tedy dojít k prověření a případnému přehodnocení stávajících postupů.

C-43/19 Vodafone Portugal

SDEU komentoval DPH režim plateb, které musel uhradit poskytovateli telekomunikačních služeb, pokud došlo k předčasnému ukončení smlouvy uzavřené na předem stanovený počet měsíců/let. Protože platby za ukončení měly zjevně jen pokrýt náklady společnosti Vodafone Portugal, ta argumentovala, že jde o pouhou kompenzaci mimo předmět daně. SDEU však měl na věc opačný názor. Rozhodnutí SDEU by mohlo mít obecnější dopady i na jiná plnění poskytovaná na dlouhodobé bázi (např. na základě nájemních smluv). Jak se ukazuje, je často nutné odvádět z plateb souvisejících s ukončením smluv daň z přidané hodnoty.

C-756/19 Ramada Storax SA

Ve svém usnesení SDEU potvrdil, že nárok věřitele na vrácení DPH z nedobytné pohledávky nelze omezit tím, že správce daně není schopen vybrat odpovídající částku daně zpět od dlužníka, či tím, že je proti dlužníkovi vedeno insolvenční řízení podle práva jiného členského státu. Jde o další potvrzení toho, že český zákon o DPH není plně v souladu s EU pravidly.

Novela zákona o DPH SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right