Daně 

Novinky z DPH [červen 2021]

Co nového přináší do oblasti e-commerce novela zákona o DPH, kterou schválili poslanci a nyní míří do Senátu? Jak se Generální finanční ředitelství vyjádřilo k otázce recipročního uznávání vracení DPH mezi ČR a Velkou Británií? A o jakých případech rozhodoval Soudní dvůr Evropské unie? Nejen o tom jsou červnové novinky z DPH.

Novela zákona o DPH týkající se e-commerce pravidel

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o DPH, která by od 1. července 2021 měla změnit pravidla pro prodej konečným spotřebitelům v případě dodání zboží formou zasílání a částečně i v případě poskytování služeb. Měla by se například zrušit možnost osvobození dodávek zboží dováženého ze třetích zemí v hodnotě do 22 eur, prakticky by se měla DPH vždy vybírat ve státě konečného určení zboží/služeb a zcela nové povinnosti by měli plnit provozovatelé elektronických platforem napomáhajících obchodování v tomto sektoru. Další nutný legislativní proces dle našeho názoru povede k určitému odkladu předpokládané účinnosti změn (novelu bude teprve projednávat Senát).

Informace Generálního finančního ředitelství

Ve své informaci týkající se otázky recipročního uznávání vracení DPH mezi ČR a Velkou Británií potvrdilo GFŘ, že princip reciprocity je naplněn. Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem pobytu na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska tak může od 1. 1. 2021 uplatnit nárok na vrácení daně za přijaté zdanitelné plnění s místem plnění v České republice (za splnění všech podmínek § 83 zákona o dani z přidané hodnoty).

V další informaci GFŘ reaguje na nové rozhodnutí ministryně financí, kterým promíjí DPH v případě dodání/pořízení/dovozu respirátorů až do 30. 6. 2021. GFŘ i v tomto případě nepřipouští uplatnění nároku na odpočet DPH v případě, že dodavatel postupoval dle zákona o DPH a dodání respirátorů zatížil daní.

Rozhodnutí Ústavního soudu

Ústavní soud pro rozpor s ústavním pořádkem ze zákona o DPH ve znění do 31. 3. 2019 vypustil větu, dle níž se doručením pro účely vracení daně dle § 83 zákona o DPH rozumí pouhé odeslání datové zprávy na elektronickou adresu. Obdobné pravidlo obsahuje zákon o DPH i v současném znění a správci daně, kteří podle něj budou postupovat, tak budou zakládat svá rozhodnutí na potenciálně neústavní zákonné úpravě.

Judikatura SDEU

  • Rozhodnutí SDEU ve věci C-4/20 ALTI týkající se konceptu ručení zavedeného v Bulharsku by mohlo vést k širšímu výkladu ručení dle českého zákona o DPH. Nelze vyloučit, že příjemce plnění by mohl ručit za dodavatelem neuhrazenou DPH včetně příslušenství, které dodavateli správce daně vyměřil.
  • V rozhodnutí C-931/19 Titanium SDEU popisuje koncept provozovny pro účely DPH. Potvrdil, že provozovna nemůže vzniknout, pokud nemá k dispozici žádný personál.
  • Z aktuálních názorů generálních advokátů SDEU bychom rádi upozornili především na stanovisko ve věci C-90/20 Apcoa Parking Danmark popisující DPH režim předem sjednaných pokut za nedodržení povinností a ve věci C-182/20 Suceava, kde generální advokát nepřipouští automatickou ztrátu nároku na odpočet daně v případě úpadku dlužníka. Přitom novela českého zákona o DPH s předpokládanou účinností od 1. 7. 2021 režim automatické ztráty nároku na odpočet daně zavádí.
E-commerce GFŘ SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH
Daně 

Promíjení sankcí u sociálního a zdravotního pojištění

Odstranění tvrdosti zákona, tedy prominutí penále, není doménou pouze daňového řízení. Velmi často může nastat situace, kdy je penále uloženo za pozdní úhrady plateb zdravotního a sociálního pojištění. A toto penále může dosáhnout velmi vysoké částky. V souladu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění a zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení je možné také tyto sankce prominout. Pro promíjení penále u sociálního a zdravotního pojištění platí zcela odlišná pravidla než pro promíjení sankcí u daní. 

25. 10. 2021
Daně 

Nové formuláře daně z příjmů fyzických osob

V návaznosti na novelu zákona o daních z příjmů účinnou od 1. 1. 2021 byla po více než 8 měsících ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška Ministerstva financí (č. 335/2021 Sb.), která mění a doplňuje příslušné formuláře Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (obsažené ve vyhlášce č. 525/2020 Sb.). Vyhláška poplatníkům umožňuje podat daňové přiznání za rok 2021 (či jeho část, která započala ode dne 1. 1. 2021) a správně vypočíst příslušnou daň, což by ve formuláři platném pro rok 2020 nebylo v některých případech prakticky možné. 

22. 10. 2021