Daně 

Novinky z DPH [červen 2022]

Koordinační výbor GFŘ a KDP ČR přijal rozhodnutí o daňovém režimu předčasně ukončených dodávek energií v případě, že jedna ze stran odstoupí od smlouvy. Naopak se zatím neshodl na pravidlech uplatnění DPH v případě dodání zboží v souvislosti s humanitární krizí na Ukrajině. Nejen o tom se dočtete v aktuálních novinkách z DPH.

Koordinační výbory GFŘ a KDP ČR

V květnu byla v rámci Koordinačního výboru uzavřena diskuze o daňovém režimu předčasných ukončení dodávek energií (např. elektřiny či plynu), kdy jedna ze stran využije svého práva na vyvázání se ze smlouvy o odběru příslušných energií za předem sjednané fixní ceny a jako kompenzaci uhradí druhé straně částku odvozenou z tržní ceny daných energií. Diskutující dospěli k závěru, že poskytnutá kompenzace podléhá DPH v sazbě 21 % a že se aplikuje běžný režim zdanění, nikoli režim přenesení daňové povinnosti.

Pokud jde o pravidla uplatnění DPH v případě dodání zboží v souvislosti s humanitární krizí na Ukrajině, diskutující prozatím nenalezli v rámci Koordinačního výboru potřebnou shodu. Předkladateli navrhovaný benevolentní přístup ke zdaňování humanitární pomoci prozatím Generální finanční ředitelství odmítá. Rozdávání zboží nemůže být dle názoru GFŘ osvobozeno, pokud je přepraveno mimo území EU samotným dárcem. Přitom kdyby bylo zboží přepraveno mimo území EU humanitární organizací, Generální finanční ředitelství osvobození připouští, ovšem i zde klade řadu praktických omezení.

Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti

Vláda ČR předložila návrh na novelizaci nařízení č. 361/2014, kterým je stanoven rozsah zboží podléhajícího režimu přenesení daňové povinnosti. Dosavadní znění nařízení přestalo k 1. lednu 2022 navazovat na příslušné kódy celní nomenklatury (tj. poté, co doznal změn celní sazebník) změna nařízení je tak nanejvýš potřebná.

Judikatura SDEU

  • C-1/21 Direktor (ručení člena statutárních orgánů)

Ve svém stanovisku ve věci C-1/21 Direktor rozebral generální advokát SDEU, zda evropské právo v oblasti DPH dává členským státům prostor pro ručení za DPH neodvedené společností statutárem, který si přes nedobrou finanční situaci společnosti opakovaně zvýšil svoji odměnu, přičemž způsob, jakým byla zvýšená odměna vyplácena, nesplňoval zákonné požadavky. Generální advokát dovodil, že evropské právo tuto problematiku neupravuje. Je tak věcí národního práva každého členského státu, jak k problematice přistoupí.

GFŘ SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right