Daně 

Novinky z DPH [červen 2023]

O čem se dočtete v červnových novinkách z DPH? Česká republika navrhla v Radě EU aplikaci snížené sazby DPH na dodání ekologicky šetrného zboží. Nejvyšší správní soud rozhodl, že osoba osvobozená od uplatňování daně nemůže vystavit daňové doklady. A Soudní dvůr EU se zabýval možností uplatnění zvláštního režimu DPH u prodeje aut na náhradní díly a nárokem na odpočet daně u dodávek považovaných za neplatné.

Snížená sazba DPH na ekologicky šetrné zboží

Česká republika přednesla na jednání Výboru pro životní prostředí Rady EU návrh na aplikaci snížené sazby DPH na dodání ekologicky šetrného zboží. V současné době evropská směrnice o DPH tuto možnost nepřipouští. Jakkoli nelze vyloučit, že na toto téma budou iniciována následná jednání na evropské úrovni a že nakonec dojde k úpravě směrnice o DPH, považujeme to spíše za nepravděpodobné. Uvedený požadavek totiž současně naráží i na představu Soudního dvora EU o systematice sazeb DPH.

Vystavování dokladů neplátcem

Dle názoru Nejvyššího správního soudu, jejž vyjádřil v rozhodnutí 2 Afs 297/2022-36, osoba osvobozená od uplatňování daně nemůže vůbec vystavit daňové doklady dle zákona o DPH. Není tak možné vystavením takového dokladu uplatnit fikci uskutečnění zdanitelného plnění. Jde o postoj, který podle našeho názoru částečně odporuje znění zákona o DPH.

Judikatura SDEU

  • Dodání automobilů na náhradní díly

Soudní dvůr EU (SDEU) ve věci C-365/22 IT řešil možnost aplikace zvláštního režimu pro použité zboží na prodej aut na náhradní díly, které byly vyřazené po jejich definitivním zničení z provozu. Konstatoval, že přestože tato možnost není výslovně zmíněna v textu evropské směrnice o DPH, nic nebrání tomu ji připustit. Nedomníváme se, že by daný názor byl v rozporu s praxí v ČR.

  • Neplatnost právního úkonu a vliv na nárok na odpočet daně

Rozhodnutí SDEU ve věci C‑114/22 W. Sp. z o. o. se týká nároku na odpočet daně u dodávek považovaných na základě ustanovení vnitrostátního občanského práva za neplatné. Dle SDEU samotná neplatnost nebrání možnosti uplatnit nárok na odpočet daně. Pokud by však šlo o zcela fiktivní plnění, daný nárok samozřejmě nevzniká. Podobně pokud by šlo o plnění, které je součástí podvodu či zneužití, nárok nevzniká, ledaže by byl kupující v dobré víře, že se podvodu/zneužití neúčastní.

SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right