Daně 

Novinky z DPH [duben 2021]

Další prodloužení prominutí DPH u vybraných zdravotnických výrobků, vysvětlivky k novým e-commerce pravidlům z pera Evropské komise a judikatura Soudního dvora EU, která může mít dopad na českou daňovou praxi – to jsou témata dubnových novinek z oblasti DPH.

Rozhodnutí o prominutí DPH

Ministryně financí vydala několik rozhodnutí, jimiž došlo k prodloužení prominutí DPH v případě vybraných zdanitelných plnění a rozšíření i na jiné typy plnění. V případě respirátorů je možno až do 3. 6. 2021 prominout DPH nejen z jejich dodání, ale i z jejich intrakomunitárního pořízení či dovozu. V případě očkovacích látek proti nemoci covid-19 a příslušných testovacích sad je možno prominout DPH z jejich dodání, intrakomunitárního pořízení či dovozu až do 31. 12. 2022.

E-commerce pravidla platná od 1. 7. 2021

Komise EU vydala rozsáhlé vysvětlivky, které popisují technické detaily podoby registrace do systémů jednoho správního místa (one-stop-shop) a formulářů přiznání k DPH. Praktické postupy pro osoby registrované v rámci jednoho správního místa v ČR však budou záviset na tom, jaké požadavky bude mít Finanční správa ČR.

Připomínáme, že příslušná novela zákona o DPH, která by pravidla měla od 1. 7. 2021 implementovat, není schválena ještě ani Poslaneckou sněmovnou ČR. Stále je však možné, že implementace bude provedena včas.

Judikatura SDEU

  • V rozhodnutí C-48/20 UAB „P.“ je poměrně jednoznačně popsán pohled na fungování byznysu modelu tankovacích karet. Lze usuzovat, že SDEU pohonné hmoty nepovažuje za zboží dodané společnosti provozující systémy tankovacích karet, ale přímo jejím zákazníkům. Dané rozhodnutí tak může mít závažné dopady na byznys model tankovacích karet uplatňovaný v České republice.
  • V případu C‑507/20 FGSZ týkajícím se prekluzivní lhůty pro opravu daně u definitivně nedobytné pohledávky Soudní dvůr dospěl k závěru, že není správné, aby tato lhůta začala běžet již k datu uskutečnění zdanitelného plnění (či k datu splatnosti pohledávky). Přitom právě těmito termíny český zákon o DPH limituje možnost opravy daně. Pohled SDEU by tak mohl vyvolat změnu zákona či modifikovat stávající praktické přístupy.
  • Soudní dvůr v rozhodnutí C-907/19 Q-GmbH komentoval dosah osvobození u pojišťovacích činností. Dovodil, že poskytování pojistného produktu prostřednictvím nevýhradní licence k užívání nelze osvobodit od DPH. Předpokládáme, že pro české pojišťovací společnosti by takový přístup neměl být větším překvapením.
  • V případu C 895/19 A se Soudní dvůr přiklonil k tomu, že nelze v případě intrakomunitárních pořízení zboží oddělovat DPH na výstupu od nároku na její odpočet. Jde o přístup, který by mohl pozměnit českou praxi jen minimálně.
COVID-19 E-commerce SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH
Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka. 

20. 10. 2021
Daně 

Znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o bankách, do které byla v rámci pozměňovacích návrhů načtena také změna zákona o daních z příjmů. Ta spočívá ve znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tedy dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

20. 10. 2021
Daně 

OECD: plán implementace dvoupilířového systému

OECD dostála svému slibu a dne 8. října 2021 vydala prohlášení s návrhem harmonogramu implementace dvoupilířového systému pro řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Společně s prohlášením byla rovněž zveřejněna informační brožura, jejíž součástí jsou také odpovědi na často kladené otázky. Globální dohodu následně schválili i zástupci G20 na svém summitu. 

20. 10. 2021