Daně 

Novinky z DPH [duben 2022]

Koordinační výbor Komory daňových poradců a GFŘ přijal závěry týkající se exekucí a srážek ze mzdy, oblasti zpětných leasingů a služeb poskytovaných obcemi provozovatelům kolektivních odpadových systémů. Ministr financí rozhodl o prominutí DPH některým dopravcům. A ani v dubnových novinkách z DPH nechybí zajímavé judikáty SDEU.

Exekuce a srážky ze mzdy

Zaměstnavatelé, kteří odvádí na základě exekučních příkazů srážky plateb zaměstnancům, mají nárok na náhradu vzniklých nákladů (v paušalizované výši). Koordinační výbor mezi KDP ČR a GFŘ přijal závěr, že příslušná finanční náhrada nepodléhá dani z přidané hodnoty. GFŘ přitom původně deklarovalo opačný přístup, nicméně nakonec jej přestalo prosazovat.

Zpětné leasingy

Koordinační výbor KDP ČR a GFŘ popsal, kdy nedochází k dodání zboží z pohledu DPH v případě tzv. zpětných leasingů. Diskutující reflektovali judikaturu Soudního dvora EU a dospěli k závěru, který pravděpodobně v masivním měřítku povede ke změně praxe leasingových společností. V souladu s koordinačním výborem budou správci daně bezpochyby postupovat od 1. dubna 2022, naopak u smluv o zpětném leasingu uzavřených před tímto datem by měli respektovat i jiné přístupy.

Obce a provozovatelé kolektivních odpadových systémů

Podle názoru Koordinačního výboru KDP ČR a GFŘ mají být služby, které obce poskytují provozovatelům kolektivních systémů v souvislosti se subdodávkami sběru odpadu, předmětem DPH. Dle finální verze příspěvku daňová správa dokonce trvá na tom, že takový daňový režim by měl být aplikovaný bezodkladně, nikoli až po původně navrhovaném přechodném období.

Prominutí DPH u některých dopravců

Ministr financí svým rozhodnutím vydaným ve Finančním zpravodaji 6/2022 prominul vybraným dopravcům sankce z aktuálně vzniklých nedoplatků na DPH (za splnění dalších podmínek). Efektivně jde o možnost uhradit DPH až s několikaměsíčním zpožděním, a to bez navýšení o úroky či jiné sankce.

Judikatura SDEU

  • Přidělení zaměstnanců a provozovna pro účely DPH

V případu C-333/20 Berlin Chemie se Soudní dvůr zabýval otázkou vzniku provozovny pro účely DPH v situaci, kdy dceřiná společnost vyčlení vlastní zaměstnance pro potřeby mateřské společnosti. Soudní dvůr se přiklonil k tomu, že provozovna pro účely DPH nevzniká. Je otázkou, zda je názor Soudního dvora možné generalizovat, neboť potřebné detaily v popisu situace chybí.

  • Nárok na odpočet daně u „vkladu služeb“

Stanovisko generálního advokáta ve věci  C-98/21 Finanzamt R popisuje pravidla pro uplatnění nároku na odpočet z nakoupených plnění použitých pro bezúplatně poskytované služby, z jejichž výsledků mají prospěch dceřiné společnosti. Dle názoru generálního advokáta nárok na odpočet závisí na tom, jaká plnění na výstupu generují tyto dceřiné společnosti. Stanovisko obsahuje řadu poměrně překvapivých tvrzení, která však jsou pravděpodobně pouhým důsledkem nedokonale popsaného skutkového stavu.

Daně v nemovitostech SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right