Daně 

Novinky z DPH [duben 2023]

Generální finanční ředitelství připravuje změny v informaci k uplatňování DPH v oblasti nemovitostí. Zároveň se chystá vydat informaci k určení daňového základu při darování zboží, například při darování do potravinových bank. Ministerstvo financí se vyjádřilo k problematice DPH u dodávek energií za zastropované ceny. A Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval v otázce, zda dodání fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel obcí podléhá dani z přidané hodnoty.

Připravované informace GFŘ

Generální finanční ředitelství připravuje rozsáhlé změny v informaci k uplatňování DPH v oblasti nemovitostí, která byla publikovaná před několika lety. Podle předběžných prohlášení odpovědných pracovníků by se koncepčně neměla interpretace zákona měnit. V průběhu diskuze však vyšlo najevo, že Generální finanční ředitelství některé záležitosti vykládá v rozporu s judikaturou SDEU. Je tak možné, že připravovaná informace by mohla některé pojmy (například stavební pozemek, funkční celek či obytný prostor) popsat novým způsobem.

GFŘ dále připravuje informaci k určení základu při darování zboží do potravinových bank, respektive obecně při darování zboží, které je již prakticky neprodejné. Je pravděpodobné, že GFŘ u takového darování umožní stanovit základ daně v minimální výši. Pokud darované zboží nebude naplňovat podmínku faktické neprodejnosti, pak by základem daně měla být jeho tržní cena. Názory GFŘ jsou v rozporu s tím, jak na rozdávání zboží nahlíží evropská pravidla o DPH.

Kompenzace cen energií a DPH

Počátkem dubna rozeslalo Ministerstvo financí ČR dopis, který se stručně vyjadřuje k problematice DPH u dodávek energií za zastropované ceny. Z dopisu vyplývá, že MF ČR bude považovat přijaté kompenzace za úpravu základu daně za již uskutečněná dodání (tj. nikoli za platbu předem) a že bude tolerovat, pokud nebude vystavován opravný daňový doklad. MF ČR nebude rovněž zpochybňovat, pokud příjemce kompenzace nebude rozlišovat původní režim dodávky (přenesení daňové povinnosti vs. běžný režim zdanění). Ačkoli dopis obsahuje celou řadu závěrů, které zcela vybočují z pravidel daných zákonem o DPH, je pravděpodobné, že se jím bude praxe běžně řídit.

Judikatura SDEU

  • Prodej zboží a poskytování služeb obcí

V rozhodnutí ve věci C-612/21 Gmina O. se SDEU zabýval otázkou dodání (včetně montáže) fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel obcí za úplatu, přičemž je toto dodání prováděno s veřejnoprávním cílem. Soudní dvůr na základě řady kritérií (nerentabilita, nejistota v získání příjmů, jednorázovost akce) dovodil, že plnění vůbec nepodléhá dani z přidané hodnoty. Toto rozhodnutí může být zásadní pro municipality a nepřímo může ovlivnit i jiné neziskové subjekty.

Daně v nemovitostech GFŘ SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right